Besluit van de secretaris van de provincie Zuid-Holland PZH-2023-844037135 (DOS-2020-0007039), houdende vaststelling van een ondermandaatbesluit ter regeling van de inkoopbevoegdheid van goedkeurders 1, in het provinciale inkoopsysteem (PINK) (Ondermandaatbesluit PINK)

Geldend van 28-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Intitulé

Besluit van de secretaris van de provincie Zuid-Holland PZH-2023-844037135 (DOS-2020-0007039), houdende vaststelling van een ondermandaatbesluit ter regeling van de inkoopbevoegdheid van goedkeurders 1, in het provinciale inkoopsysteem (PINK) (Ondermandaatbesluit PINK)

De Provinciesecretaris van Zuid-Holland,

Gelet op:

  • Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavegerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland;

Besluit:

vast te stellen het Ondermandaatbesluit PINK

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Goedkeurders 1: functionarissen die binnen PINK de rol vervullen van goedkeurder 1

  • Goedkeurders 2: functionarissen die binnen PINK de rol vervullen van goedkeurder 2

  • PINK: het provinciale inkoopsysteem

  • Topdesk: het geautomatiseerde systeem binnen de provincie Zuid-Holland waarbinnen onder andere autorisaties op provinciale systemen worden verleend en beheerd.

Artikel 2 Ondermandaat goedkeurders 1

Aan de medewerkers van de provincie Zuid-Holland, die blijkens daartoe strekkende autorisatie in Topdesk door goedkeurders 2 zijn aangewezen om binnen het provinciale inkoopsysteem PINK te fungeren als goedkeurder 1, wordt ondermandaat verleend tot het nemen van inkoopbesluiten tot een maximale inkoopwaarde van maximaal € 5000,= per besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2023.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit PINK.

Ondertekening

Den Haag, 16 november 2023

De Provinciesecretaris van Zuid-Holland

Drs. M.J.A. van Bijnen MBA