Nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP)

Geldend van 22-11-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP)

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat

Het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Maashorst een nadere regeling kan vaststellen over het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen;

gelet op artikel 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), artikel 2 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Gemeente Maashorst;

b e s l u i t

vast te stellen de Nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP).

Artikel 1 Verstrekkingen aan de organen van de gemeente

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet BRP, aan een overheidsorgaan van deze gemeente gegevens uit de basisregistratie personen, voor zover deze is aangewezen in bijlage 1 van deze regeling;

 • 2. De gemeentelijke autorisaties met betrekking tot de landelijke inzage BRP (GBA-V) worden toegewezen volgens het landelijk vastgestelde Besluit GABA-autorisaties 2019 en de bijbehorende GABA-matrix.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet BRP, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen, voor zover;

  • a)

   deze derde is aangewezen in bijlage 2 of 3 van deze regeling;

  • b)

   het verzoek schriftelijk is gedaan met opgave van het doel waarvoor de gevraagde gegevens gebruikt zullen worden;

  • c)

   het verzoek niet in strijd is met lid 4 van dit artikel; en

  • d)

   het verzoek niet in strijd is met deze regeling, de verordening en de Wet BRP.

 • 2. De in bijlage 2 genoemde derden komen in aanmerking voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen, voor zover de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt en waarvan de toestemming niet ouder is dan 3 maanden.

 • 3. De in bijlage 3 genoemde derden worden aangewezen als de categorieën van derden die werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Maashorst verrichten, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt.

 • 4. Het college verstrekt op grond van dit artikel in geen geval gegevens uit de basisregistratie personen, indien een van onderstaande situaties van toepassing is op dit verzoek:

  • a)

   de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, heeft een verzoek om verstrekkingsbeperking gedaan, zoals bedoeld in artikel 3:21 Wet BRP;

  • b)

   voor zover het een verstrekking op grond van lid 2 van dit artikel betreft: indien de derde geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt;

  • c)

   voor zover het een verstrekking op grond van lid 2 van dit artikel betreft: indien de derde een (rechts)persoon met winstoogmerk betreft;

  • d)

   de derde betreft een niet-Nederlands overheidsorgaan, instantie, jurist, advocaat, notaris, deurwaarder, verzekeraar of overige soorten van derden (deze worden zo mogelijk doorverwezen naar hun Nederlandse tegenhanger);

  • e)

   de derde kan op minder ingrijpende wijze zijn doel of doelgroep bereiken;

  • f)

   het verzoek betreft een commercieel belang;

  • g)

   het verzoek betreft incassowerkzaamheden;

  • h)

   het doel betreft een reünie;

  • i)

   het doel betreft het opsporen van vermiste personen of het herstellen van contact tussen familieleden, tenzij het verzoek afkomstig is van Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis of Stichting Ambulante FIOM;

  • j)

   het doel betreft het bijhouden van een administratie van leden, donateurs of begunstigers;

  • k)

   het verzoek betreft andere gegevens dan de in artikel 3.9 lid 4 Wet BRP genoemde gegevens en de wijk-buurtcode in de BRP;

  • l)

   het verzoek wordt niet met een redelijke tussenpoos gedaan ten opzichte van een eerder verzoek;

  • m)

   de verschuldigde leges of administratiekosten zijn niet voldaan;

  • n)

   indien er geen sprake is van een gerechtvaardigd belang van de derde en/of het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene staan verstrekking in de weg.

Artikel 3 Het gebruik van de verstrekte gegevens

 • 1. De ontvanger van de gegevens treft de nodige voorzieningen ten einde te verzekeren dat de verwerking en het gebruik van de verstrekte gegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt;

 • 2. De ontvanger gebruikt de verstrekte gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt;

 • 3. De ontvanger vernietigt de verstrekte gegevens na gebruik, tenzij een algemeen verbindend voorschrift hem dwingend een bewaartermijn oplegt;

 • 4. De ontvanger verstrekt de verkregen gegevens niet aan andere personen, organisaties of instanties zonder voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en wethouders, tenzij een algemeen verbindend voorschrift hem dit dwingend oplegt.

Artikel 4 Overige bepalingen

 • 1. In gevallen, de uitvoering van deze regeling betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Informatiebeheerder BRP;

 • 2. De Informatiebeheerder BRP autoriseert individuele medewerkers van binnengemeentelijke afdelingen, genoemd in bijlage 1, voor de rechtstreekse inzage in de BRP ten behoeve van de aan hen toegewezen publiekrechtelijke taken. Hij bepaalt hierbij welke gegevens van de persoonslijst door deze medewerker mogen worden geraadpleegd aan de hand van de profielen opgenomen in bijlage 4. De Applicatiebeheerder BRP verwerkt de toegekende autorisaties in de BRP-applicatie en houdt hiervan een actueel register bij;

 • 3. De Informatiebeheerder BRP stelt zo nodig een geactualiseerde versie van de bijlagen 1 tot en met 4 van deze nadere regeling vast;

 • 4. De Informatiebeheerder BRP onderzoekt minimaal eenmaal per jaar de uitvoering van deze nadere regeling en rapporteert hierover aan het college in het kader van de periodieke zelfevaluatie BRP;

 • 5. In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 5 Protocolplicht

 • 1. De gegevensbeheerder houdt gedurende twintig jaren volgend op de verstrekking aantekening van de verstrekking bij in overeenstemming met artikel 3.11 van de wet;

 • 2. De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de protocolplicht worden uitgevoerd.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. Hiermee vervalt de Nadere Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Gemeente Maashorst zoals vastgesteld op 8 november 2022;

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie;

 • 3. De regeling kan worden aangehaald als: Nadere regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Maashorst.

Ondertekening

Uden, 31 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Bijlage 1: Overheidsorganen van deze gemeente, zoals bedoeld in artikel 1 van de Nadere regeling gegevensverstrekking BRP Maashorst.

Binnengemeentelijke overheidsorganen aan wie verstrekt kan worden op de volgende wijzen:

 • a)

  systematische verstrekkingen;

 • b)

  incidentele verstrekkingen;

 • c)

  spontane verstrekkingen;

 • d)

  selectie verstrekkingen;

 • e)

  ad-hoc verstrekkingen;

 • f)

  rechtstreekse inzage.

Afdeling

Doel

Beperking

Wijze

Iedere medewerker in dienst van deze gemeente, die geen rechtstreekse inzage heeft in de BRP

De toegewezen publiekrechtelijke taken van deze gemeente

 • -

  Incidentele aanvragen die niet vaker dan 20 keer per jaar voorkomen;

 • -

  Verzoek betreft een met naam genoemd persoon of adres.

Incidentele, ad-hoc verstrekking na beoordeling door medewerker Team Burgerzaken

Domein Dienstverlening; Team Telefonie en Receptie

Uitreiken reisdocumenten en rijbewijzen, gevonden en verlopen voorwerpen, afhandelen van standaard (kant-en-klaar) aanvragen (zoals aanvraag/omwisseling afvalcontainer en parkeeraanvragen) en uitreiken/verstrekken van eenvoudige producten. Receptie-/baliefunctie, algemeen administratief ondersteunend aan het team.

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Domein Dienstverlening; Team Burgerzaken

Taken Burgerzaken: o.a. beheer BRP, optie, naturalisatie, lijkbezorging, reisdocumenten, rijbewijzen, aanvragen verklaringen omtrent gedrag, verkiezingen (kieswet)

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Domein Dienstverlening; Beheerder binnengemeentelijke basisregistratie (DDS)

Binnengemeentelijke datadistributie voor de toegewezen publiekrechtelijke taken van deze gemeente

Middels rechtstreekse koppeling BRP naar DDS (Centric applicatie)

Systematische verstrekking middels rechtstreekse koppeling

Domein Dienstverlening; Applicatiebeheerder binnengemeentelijke basisregistratie

Binnengemeentelijke datadistributie voor de toegewezen publiekrechtelijke taken van deze gemeente

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Domein Sociaal

Participatiewet, minimabeleid, ondernemerschap en handhaving, WMO, sociale wekvoorziening, sport en recreatie, schuldhulpverlening

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen.

Schuldhulpverlening vroege signalering via koppeling applicatie RIS-matching

Domein Sociaal

Jeugdwet, leerplichtwet, leerlingenvervoer

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Periodieke selectie kindgegevens ten behoeve van Peutermonitor

Domein Sociaal

Jeugdwet

Ad-hoc verstrekking

Inzage in gezaggegevens kind

Domein Sociaal

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), gehandicaptenkaart, Maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Periodieke selectie ten behoeve van pilot huisbezoeken 75+

Domein Sociaal

Ondersteuning leer-werktraject

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking

Periodieke selectie jongeren tussen 23 en 27 jaar i.v.m. leer-werktraject

Bestuurssecretariaat

Huwelijksjubilea en 100-jarigen

Inwonersavonden

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking

Periodieke selectie ten behoeve van jubilea en inwonersavonden (informatievoorziening gemeente)

Domein Dienstverlening; Team Veiligheid

APV, rampenbestrijding en crisisbeheersing, drank en horecawet, BIBOB, BOA’s, vergunningen, kansspelen, onteigening, winkeltijden, nazorg ex-gedetineerden, BOPZ

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Domein Dienstverlening; Team Veiligheid

Parkeermanagement, toezicht en handhaving openbare ruimte, marktzaken en evenementen

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Domein Dienstverlening; Team Informatie- en gegevensbeheer; Medewerker gegevensbeheer en GEO

Zorgen voor het gegevensbeheer van de GEO gerelateerde basisregistratie BAG en BGT inclusief afstemming met en koppelingen met andere basisregistraties. Beheren, structureren en categoriseren van geografische gegevens. Controleren van het gebruik en de juistheid van de brongegevens.

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Domein Ruimte

Woningwet, omgevingsrecht, woningbehoefte, huisvesting, uitvoering pachtwet, onteigeningswet, Wet voorkeursrecht Gemeenten, uitvoering grondbeleid, beheer openbare ruimte

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Periodieke selectie ten behoeve van woonwensenonderzoek

Domein Ruimte, Team vergunningsverlening, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, handhaving, omgevingswet, huisvestingswet, milieuwet

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Opmaken en passeren van akten van de Burgerlijke Stand, verstrekken afschriften

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Het voorbereiden en sluiten van huwelijken, omzetting van een partnerschap in een huwelijk of een geregistreerd partnerschap

Ad-hoc verstrekking

Incidentele, ad-hoc verstrekking

Domein Dienstverlening, Team communicatie en creatie

Uitzetten gemeentelijke enquêtes

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking

Selectie alle inwoners (exclusief gestichtsbevolking)

Domein Dienstverlening, Team Burgerzaken

Burgemeester: Aanschrijven verlopen reisdocumenten en identificatieplicht

Spontane selectieverstrekking

Maandelijkse selectie verlopen reisdocumenten en 14-jarige

Domein Ruimte, Team vergunningsverlening, toezicht en handhaving

Tegengaan van illegale bewoning

Spontane selectieverstrekking

Periodieke selectie bewoning voor een aangewezen adres

Domein Ruimte, Team vergunningsverlening, toezicht en handhaving

Bestrijding permanente bewoning

Spontane selectieverstrekking

Periodieke selectie bewoning voor aangewezen adressen

Domein Ruimte, Team vergunningverlening, toezicht en handhaving

Controle huisvestingsvergunning

Spontane selectieverstrekking

Periodiek een selectie i.v.m. huisvestingvergunning

Domein Dienstverlening, Team Burgerzaken

Kieswet: verkiezingen, kiesregister, ROS en stempassen

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking

Aanmaken kiesregister, ROS, stempassen e.d.; lichten documenten (overleden + verhuisd)

Hoofd Stembureau / Centraal Stembureau

Kieswet: verkiezingen, kandidaatstelling

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking + verificatie gegevens + gewaarmerkt afschrift

Persoonsgegevens kiezers, kandidaten en inleveraar kandidatenlijst

Domein Dienstverlening, Team Informatie- en gegevensbeheer

Dispensatie niet-openbare archiefonderdelen

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Griffie van de gemeenteraad

Burgerparticipatie, bijwonen raadsvergadering, opkomstbevordering verkiezingen

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking

Selectie/steekproef inwoners periodiek, selectie kiesgerechtigden

BSOB

Heffen lokale belastingen en leges

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Bijlage 2: Derden als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Nadere regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Maashorst.

Derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen, aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt. Indien er sprake is van een gerechtelijke procedure is vooraf toestemming niet vereist bij opvraag door een advocaat (lid van de Orde van Advocaten).

Deze derde is geen overheidsorgaan of ingeschrevene.

Bij de aanvraag moet de schriftelijke toestemming van de ingeschrevene worden overlegd.

Gegevens worden alleen verstrekt als de aanvraag niet in strijd is met artikel 2 lid 4 van deze nadere regeling.

Er worden in géén enkel geval direct gegevens aan een derde verstrekt, als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid Wet BRP. Dat wil zeggen: de burger heeft om geheimhouding verzocht.

Derde

Doel

Beperking

Wijze

Natuurlijke personen, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene

Persoonlijk, niet commercieel doel

Betreft een met naam genoemd persoon

Incidenteel ad-hoc

Rechtspersoon zonder winstoogmerk, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed

Persoonlijk, niet commercieel doel

Betreft een met naam genoemd persoon

Incidenteel ad-hoc

Bijlage 3: Derden als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Nadere Regeling BRP Maashorst.

Aangewezen derden die werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor deze gemeente verrichten, ten behoeve waarvan gegevens uit de Basisregistratie Personen kunnen worden verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt.

 • Een derde is geen overheidsorgaan of de ingeschrevene.

 • Gegevens worden alleen verstrekt als de aanvraag niet in strijd is met artikel 2 lid 4 van de Nadere regeling gegevensverstrekking BRP.

 • Er worden in geen enkel geval gegevens aan een derde verstrekt, als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid Wet BRP. Dat wil zeggen: als de burger om geheimhouding heeft verzocht.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Maatschappelijke dienstverlening (bv Ons Welzijn)

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein va

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg.

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonadresfraude

Woningcorporaties

Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taak (conform art. 3.8 Wet BRP)

Politie

Aanpak woonadresfraude en bijhouden BRP

Samenwerking LAA

Bijlage 4: Profielen voor rechtstreekse inzage door organen van deze gemeente, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Nadere Regeling BRP Maashorst.

De informatiebeheerder BRP kan een medewerker van een in bijlage 1 aangewezen afdeling van deze gemeente (=binnengemeentelijke afnemer) autoriseren om rechtstreekse inzage in de BRP-applicatie te krijgen voor zijn publieksrechtelijke taken. Deze bijlage benoemt de profielen, die de Informatiebeheerder BRP hiervoor hanteert.

Voor de overige profielen zie bijgevoegd Excel bestand : Bijlage 4 “Autorisatie profielen BRP”.

Bijlage 5: Aangehaakte gegevens

Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn (aangehaakte gegevens).

Organisatiedeel

Gegevenssets

Dienstverlening

Middelen/Financiën

Sociaal Domein

Binnengemeentelijke afnemersindicaties

Adreshistorie

Onderzoeksgegevens

Gegevens betreffende systeembeheer en autorisaties

Burgerlijke staat

Rijbewijsgegevens

Stemdistricten

Persoonslijsten van vertrokken personen (m.u.v. de verwijsgegevens)

Interne aantekeningen (zoals stembureauleden, erkenning ongeboren vrucht, onderzoek etc.)

Gezinsrelatie/gezinsverhouding

Briefadres