Verordening op de heffing en invordering van leges Huizen 2024

Geldend van 23-11-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Huizen 2024

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 2 november 2023;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 26 september 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van leges Huizen 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in de kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  attestaties de vita tot ontvangst van lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • 2.

  stukken, legalisatie van handtekeningen op stukken, betreffende militaire zaken;

 • 3.

  stukken ten behoeve van ambtenaren of hun weduwen voor het verkrijgen van pensioen;

 • 4.

  afschriften of afdrukken van stukken, die ten behoeve van de pers, krachtens besluit van het college van burgemeester en wethouders, worden afgegeven;

 • 5.

  beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • 6.

  beschikkingen op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • 7.

  verzoeken betreffende een verklaring omtrent het gedrag, behoudens rijksleges, met een ideële instelling;

 • 8.

  voor de afgifte van een standplaatsvergunning ten behoeve van politieke partijen;

 • 9.

  voor de afgifte van een vergunning ten behoeve van het gebruik van openbare gemeentegrond en waarvan de opbrengst ten gunste komt aan charitatieve doelen;

 • 10.

  voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligingsverordening) en APV-vergunning voor activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan charitatieve doelen;

 • 11.

  voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligingsverordening) en APV-vergunning voor evenementen, feesten e.d.;

 • 12.

  voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligingsverordening) en APV-vergunning welke door stichtingen en verenigingen worden gebruikt voor niet-bedrijfsmatige activiteiten ter uitvoering van statutaire doelstellingen;

 • 13.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die inwerking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 14 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening Huizen 2023, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Huizen 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2023.

De griffier,

J. Veenstra

De voorzitter,

Mr. N. Meijer

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2024

Indeling tarieventabel

Raadsbesluit

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 (vervallen)

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 12 (vervallen)

Hoofdstuk 13 (vervallen)

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6 Wijzigen van het omgevingsplan

Hoofdstuk 7 Achteraf ingediende aanvraag

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 3 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 5 Overige vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

Hoofdstuk 6 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2024

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op alle aangewezen locaties en in het gemeentehuis

 

1.1.1

op maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 uur en 16.30 uur

€ 517,25

1.1.1.2

op andere dagen en tijden

€ 905,40

1.1.3

Het tarief bedraagt voor een tijdelijke benoeming van een trouwambtenaar die in een andere gemeente als zodanig is aangesteld

€ 102,55

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 102,55

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of een partnerschapboekje, per stuk

€ 32,30

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het getuigen bij een huwelijk door een ambtenaar, per getuige

€ 27,35

1.1.7

Voor de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt het wettelijk vastgesteld tarief geheven

WT*

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een toespraak door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij het gratis voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 94,70

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het annuleren of verzetten van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 78,70

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

WM*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

1.2.6

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

WM*

1.2.7

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

WM*

1.2.8

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 en 1.2.7. genoemde bedragen:

€ 17,05

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

WM*

1.3.2

Het tarief, als genoemd in onderdeel 1.3.1., wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

WT*

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

WM*

1.3.4

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een nieuw rijbewijs het oorspronkelijk afgegeven document niet (compleet) overgelegd kan worden, worden de leges ter zake verhoogd met

WM*

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het waarmerken van een kopie van het rijbewijs

€ 5,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen en/of het geautomatiseerde bevolkingsregister moet worden geraadpleegd, per inlichting

WM*

1.4.2

Voor het verstrekken van inlichtingen uit de oude registers of kaartenverzamelingen van de bevolkingsadministratie, niet behorende tot het in het voormalig Besluit Bevolkingsboekhouding (ingetrokken per 1 oktober 1994) genoemde register, wordt het dubbele van het onder 1.4.1 genoemde tarief geheven.

 

1.4.3

De in 1.4.1. en 1.4.2 bedoelde leges worden eveneens geheven indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of geen inlichting als gewenst kan worden verstrekt.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een selectie uit het geautomatiseerde bestand:

 

1.4.4.1

per selectie

€ 94,70

1.4.4.2

vermeerderd bedrag, per inlichting

€ 0,85

1.4.5

In de gevallen, waarin inlichtingen in de vorm van fotokopieën of reproducties worden verlangd, komen behalve de ingevolge één van de voorgaande leden geheven leges ook ten laste van de aanvrager, de kosten van het vervaardigen van fotokopieën of reproducties, waarvoor een tarief is verschuldigd van

WM**

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld van het Besluit basisregistratie personen, per verstrekking

€ 3,45

1.4.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken een bericht, als bedoeld in de Wet basisregistratie personen wordt het maximale tarief berekend van

€ 8,15

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op een verzoek om een persoonslijst overeenkomstig de Wet basisregistratie personen

WM*

Hoofdstuk 5 (vervallen)

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift/kopie uit de boekwerken, behorende bij de gemeentebegroting en -rekening, per pagina

€ 0,35

1.6.1.2

verordeningen, raadsagenda’s, voorstellen aan de raad, raads- besluiten, raadsnotulen, en overige voor het publiek ter inzage gelegde stukken betreffende de raadsvergaderingen, per bladzijde indien toegezonden

€ 0,35

1.6.1.3

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op agenda’s, de voorstellen en de notulen van de raad, indien toegezonden

€ 280,55

1.6.1.4

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op de agenda en voorstellen van de raad, indien toegezonden

€ 218,20

1.6.1.5

een afzonderlijk abonnement, geldig gedurende een jaar, op de notulen van de raad, indien toegezonden

€ 132,40

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een abonnement, geldig gedurende een jaar, op de notulen van de raadscommissies, per commissie, indien toegezonden

€ 78,20

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een fotokopie van kaarten en tekeningen uit het gemeentearchief, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.2., structuurplan of stadsvernieuwingsplan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen :

 

1.7.1.1.1

in formaat A-4 (21 x 29,7 cm) of kleiner, per bladzijde

€ 1,15

1.7.1.1.2

in formaat A-3 (42 x 29,7 cm), per bladzijde

€ 2,55

1.7.1.1.3

in formaat A-2 (42 x 59,4 cm), per bladzijde

€ 5,25

1.7.1.1.4

in formaat A-1 (59,4 x 84,1 cm), per bladzijde

€ 10,60

1.7.1.1.5

in formaat A-0, per bladzijde

€ 21,55

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het raadplegen van Kadastrale gegevens:

 

1.7.2.1

voor objectgegevens, per perceel of appartementsrecht

WM**

1.7.2.2

voor subjectgegevens, per rechthebbende

WM**

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een digitaal bestand * van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) per geleverde hectare:

 

1.7.3.1.1

Landelijk gebied

€ 21,90

1.7.3.1.2

Bebouwd gebied

€ 40,35

1.7.3.1.3

* Voor alle digitale producten dient eerst een gebruikersverklaring getekend te worden dat het digitale product alleen voor dat doeleind wordt gebruikt en niet ten behoeve van andere projecten.

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kleurenplot:

 

1.7.4.1

A-0 formaat

€ 163,90

1.7.4.2

A-1 formaat

€ 94,15

1.7.4.3

A-2 formaat

€ 59,35

1.7.4.4

A-3 formaat

€ 41,95

1.7.4.5

A-4 formaat

€ 33,05

1.7.5

Voor het vervaardigen van een kleurenplot worden de bedragen verhoogd met:

 

1.7.5.1

voor ieder daaraan besteed uur

€ 80,75

1.7.5.2

voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan

€ 20,05

1.7.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

1.7.6.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) per adres of object

WM**

1.7.6.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

WM**

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.1

een verklaring omtrent het gedrag (VOG), het wettelijk maximum tarief zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie.

 

1.8.2

een attestatie de vita, een bewijs van opneming in het persoonsregister of voor enige verklaring, tot welker afgifte op aanvraag van particulieren, het gemeentebestuur of de burgemeester bevoegd is:

 

1.8.2.1

voor één persoon

WM**

1.8.2.2

voor meerdere personen

€ 21,35

1.8.3

een legalisatie van een handtekening

WM**

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of een deel daarvan

€ 11,15

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 8,85

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 8,85

1.9.3

De in de onderdelen 1.9.2.1. en 1.9.2.2. genoemde leges worden eveneens geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting als gewenst, kan worden verstrekt.

 

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte, als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

€ 176,50

1.10.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte, als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet

€ 176,50

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening op grond van laatst genoemde regeling dan wel de regeling zoals zij luidde op het tijdstip waarop het betrokken besluit tot garantieverklaring is genomen.

€ 78,20

Hoofdstuk 12 (vervallen)

Hoofdstuk 13 (vervallen)

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.14.1.1

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

WT*

1.14.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

WT*

Hoofdstuk 15 Kabels en Leidingen

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Verordening fysieke leefomgeving Huizen 2022, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.15.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m1

€ 283,60

1.15.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m1

€ 340,00

1.15.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m1

€ 452,85

1.15.1.4.

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 en meer, per tracé

€ 0,09

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Verordening fysieke leefomgeving Huizen 2022, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1:

€ 94,60

1.15.3

indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.15.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met;

€ 338,45

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een aanvraag:

 

1.16.1

voor het verlenen van een ontheffing van parkeerverboden, parkeerzones en het voetgangersgebied:

 

1.16.1.1

indien het een eerste aanvraag betreft, het eerste jaar

€ 53,30

1.16.1.2

indien het een verlenging betreft, voor een jaar

€ 26,60

1.16.1.3

indien het een tijdelijke ontheffing betreft

€ 26,60

1.16.2

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

1.16.2.1

indien het een eerste aanvraag betreft

€ 65,05

1.16.2.2

indien het een verlenging betreft of een vermissing

€ 29,70

Hoofdstuk 17 Diversen

1.17

Fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina

€ 0,35

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op deze titel, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In deze titel voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In deze titel wordt verstaan onder:

 • -

  binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 • -

  binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 • -

  onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 • -

  onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 • -

  onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 2.1.1 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.1.2 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.1.1 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief bedoeld in hoofdstuk 7.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning (schriftelijke reactie op verzoek over de haalbaarheid van een voorgenomen project).

De kosten voor een conceptaanvraag worden in mindering gebracht op de leges indien binnen 26 weken na de datum van afhandeling van het verzoek voor de beoordeling van een conceptaanvraag een omgevingsaanvraag wordt ingediend.

€ 314,15

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Omgevingsplanactiviteiten en indien van toepassing bouwactiviteit

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit en/of omgevingsplanactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, en indien van toepassing artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

vermeerderd met 2,0% van de bouwkosten als deze bouwkosten lager of gelijk zijn aan € 10.000,-. Bij bouwkosten vanaf € 10.000,- wordt het bedrag hierboven vermeerderd met 2,5% van de bouwkosten die hoger liggen dan € 10.000,-.

€ 224,90

 

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: 1% van de bouwkosten:

 
 

met een minimumbedrag van

€ 296,20

 

met een maximumbedrag van

€ 7.124,45

 

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: 1% van de bouwkosten:

 
 

met een minimumbedrag van

€ 427,20

 

met een maximumbedrag van

€ 14.263,25

2.3.1.2

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges gebaseerd op artikel 2.3.1.1. verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van de tarieven, als bedoeld in de hiervoor genoemde onderdelen met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan het in het betreffende onderdeel genoemde vaste bedrag.

Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de voor de primaire vergunning betaalde leges.

Dit onderdeel is niet van toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

2.3.1.3

Indien de aanvraag om een vergunning na de indiening ervan wordt ingetrokken en deze op dat moment nog niet in behandeling is genomen, zijn geen leges verschuldigd.

 
 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.4.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

 

2.3.1.4.1.1

bij een bouwkavel tot 500 m²

€ 293,50

2.3.1.4.1.2

bij een bouwkavel van 500 m² tot 5.000 m²

€ 873,85

2.3.1.4.1.3

bij een bouwkavel groter dan 5.000 m²

€ 1.751,55

2.3.1.4.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

 

2.3.1.4.2.1

bij een bouwkavel tot 500 m²

€ 293,50

2.3.1.4.2.2

bij een bouwkavel van 500 m² tot 5.000 m²

€ 873,85

2.3.1.4.2.3

bij een bouwkavel groter dan 5.000 m ²

€ 1.751,55

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag

Indien de afgifte van een noodzakelijke vergunning betrekking heeft op een zonder vergunning (illegaal) al aangevangen bouw of gerealiseerd bouwwerk, wordt het minimumbedrag en het legespercentage verhoogd met 10% met een maximum van €1.000,00

 

2.3.1.6

Indien voor een bouwwerk een gedoogbeschikking wordt afgegeven, waarmee (soms tijdelijk) wordt toegestaan dat het bouwwerk in stand mag worden gehouden, zijn overeenkomstig voorgaande onderdelen dezelfde leges verschuldigd als wanneer een omgevingsvergunning zou zijn verleend, als bedoeld in onderdeel 2.3.1.5.

 

2.3.1.7

Indien aan de gedoogbeschikking een weigering van de vergunning voor hetzelfde bouwwerk is voorafgegaan, dan worden de in dat kader verschuldigde leges in mindering gebracht op de in onderdeel 2.3.1.6. bedoelde leges.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet

€ 119,15

2.3.6

Aanvraag wijziging monument

 

2.3.6.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, vermeerderd met 1% van de bouwkosten

€ 119,15

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief :

 

2.3.7.1.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening, monument of voorbereidingsbesluit is bepaald:

€ 119,15

2.3.9

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/inrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 3:33 van de VFL in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 329,35

2.3.10

Kappen

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 3.84 VFL in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 23,60

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking of weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, activiteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

2.4.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan doch vóór het verlenen van de vergunning, wordt op verzoek teruggaaf van 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges verleend.

 

2.4.1.2

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op verzoek teruggaaf van 40% van de verschuldigde leges verleend met een minimaal verschuldigd bedrag van:

 

2.4.1.2.1

voor aanvragen ingevolge hoofdstuk 3., onderdeel 2.3.1.1.:

€ 224,90

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging object

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, anders dan bedoeld in onderdeel 2.3.1.2

€ 224,90

Hoofdstuk 6 Wijzigen van het omgevingsplan

2.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan wordt een bedrag geheven gelijk aan 2,5% van de bouwkosten van het te realiseren bouwplan:

 

2.6.1

met een minimum van

€ 1.944,50

2.6.2

met een maximum van

€ 19.458,30

Hoofdstuk 7 Achteraf ingediende aanvraag

2.7

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van hoofdstuk 3 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, voor zover niet in deze titel elders genoemd

€ 119,15

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 305,30

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 23,20

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen van een seksinrichting, een escortbedrijf of thuiswerker, als bedoeld in artikel 3.1.1., van de Algemene plaatselijke verordening

€ 305,30

Hoofdstuk 3 Marktstandplaatsen

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.2

inschrijving op de wachtlijst ten behoeve van de markt of andere standplaats, niet zijnde op de markt

€ 22,85

3.3.3

verlenging van de inschrijving, als bedoeld in onderdeel 1.12.1

€ 22,85

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 23,25

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.3

voor het verlenen een ontheffing ten behoeve van een avondwinkel, als bedoeld in art. 6 en 7, lid 1 van de Winkeltijdenverordening 1996

€ 195,75

3.4.4

voor het verlenen van een ontheffing van de toegestane winkeloppervlakte van een avondwinkel, als bedoeld in artikel 7, lid 4, van de Winkeltijdenverordening 1996

€ 38,65

Hoofdstuk 5 Overige vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening, inclusief een terrasvergunning

€ 101,70

Hoofdstuk 6 Huisvestingswet 2014

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 78,25

3.6.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 78,25

3.6.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 78,25

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 23,20

WT = Wettelijk tarief

WM* = Wettelijk maximum

WM** = gerelateerd aan Wettelijk maximum

In verband met de praktische uitvoerbaarheid worden de door het Rijk vastgestelde (maximum)tarieven in Titel 1 Algemene Dienstverlening naar beneden afgerond op eenheden van 5 eurocent.

Behorende bij raadsbesluit van 2 november 2023

De griffier van Huizen,