Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Huizen 2024

Geldend van 23-11-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Huizen 2024

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 2 november 2023;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Huizen 2024

Artikel 1. Belastbaar feit

In deze gemeente wordt onder de naam marktgeld een recht geheven voor het innemen van een standplaats op voor de markt aangewezen plaatsen gedurende voor de markt aangewezen tijd.

Artikel 2. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats inneemt.

Artikel 3. Heffingsgrondslag

De grondslag waarnaar het marktgeld wordt geheven is het aantal vierkante meters dat door de standplaatshouder wordt ingenomen.

Artikel 4. Tarief

 • 1. Zaterdagmarkt Oude Raadhuisplein

  De belasting bedraagt:

  Voor het innemen van een standplaats op de markt, voor elke m² of gedeelte daarvan:

  a.

  per dag

  € 1,35

  b.

  per maand, gedurende een dag per week

  € 5,70

  c.

  per jaar, gedurende een dag per week

  € 62,24

 • 2. Dinsdagmarkt Oostermeent

  De belasting bedraagt:

  Voor het innemen van een standplaats op de markt, voor elke m² of gedeelte daarvan:

  a.

  per dag

  € 1,05

  b.

  per maand, gedurende een dag per week

  € 4,26

  c.

  per jaar, gedurende een dag per week

  € 45,88

 • 3.

  • a.

   Indien het belastbare feit zich slechts een gedeelte van het voor de berekening van de belasting per jaar voordoet of zal voordoen, wordt ontheffing verleend over de resterende volle maanden van dit tijdvak.

  • b.

   Van de belasting welke wordt berekend naar een tarief per maand, per week of per dag wordt over gedeelten van een maand, week of dag geen ontheffing verleend.

Artikel 5. Wijze van heffing/betaling

 • 1. Het marktgeld moet worden voldaan op het moment van de kennisgeving van het verschuldigde bedrag.

 • 2. De belasting waarvoor een vergunning voor onbepaalde tijd is verleend en waarop het jaartarief van toepassing is, wordt geheven bij wege van aanslag. De belasting is invorderbaar in één termijn vervallende op de laatste dag van de tweede maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3. De belasting waarvoor een vergunning naar tijdsgelang is verleend wordt geheven door middel van een gedagtekende nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld en moet worden voldaan op het tijdstip waarop de nota voor het in artikel 1 bedoelde gebruik of een daarmede verband houdende dienst wordt uitgereikt.

Artikel 6. Kwijtschelding

De mogelijkheid tot het verkrijgen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 blijft voor deze verordening buiten toepassing.

Artikel 7. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 8. Overgangsrecht

De Marktgeldverordening Huizen 2023, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 3 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Marktgeldverordening Huizen 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2023.

De griffier,

J. Veenstra

De voorzitter,

N. Meijer