Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Maasgouw

Geldend van 17-11-2023 t/m 31-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 07-10-2023

Intitulé

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Maasgouw

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

Overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Nadere regels bijzondere bijstand gemeente Maasgouw 2021.

besluit vast te stellen de beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Maasgouw.

Artikel 1. Begrippen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw;

  • c.

   energietoeslag: gemeentelijke categoriale toeslag als tegemoetkoming voor de gestegen kosten van energie;

  • d.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 lid 1 van de wet; inclusief vakantie- toeslag; de overige bepalingen van artikel 31 t/m 33 van de wet zijn van toepassing;

  • e.

   huishouden: alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin zoals bedoeld in artikel 4 van de wet;

  • f.

   zelfstandige woonruimte: de zelfstandige woonruimte zoals omschreven in de Wet op de Huurtoeslag;

  • g.

   peildatum: aanvraagdatum of ambtshalve datum toekenning;

  • h.

   referteperiode: de periode van drie maanden voorafgaande aan de peildatum;

  • i.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • j.

   IOAZ: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • k.

   Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

  • l.

   IIT: individuele inkomenstoeslag; een toeslag die aan inwoners wordt verstrekt op basis van artikel 36 van de wet;

  • m.

   PPP: persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden; een toeslag die aan inwoners wordt verstrekt op basis van de beleidsregel persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden;

  • n.

   MAB: maatschappelijk actief bonus; een bedrag dat aan inwoners wordt verstrekt op basis van de beleidsregel maatschappelijk actief bonus;

  • o.

   Msnp: minnelijke schuldsanering natuurlijke personen;

  • p.

   Wsnp: Wet schuldsanering natuurlijke personen.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen dat een zelfstandige woonruimte bewoont en op 1 oktober 2023 in de gemeente Maasgouw woont.

 • 2. De energietoeslag wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4. Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar en geen zelfstandige woonruimte bewoont;

  • c.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 6. Voor wie is toegelaten tot de MSNP of WSNP wordt ervan uitgegaan dat het inkomen onder de grens genoemd in lid 4 ligt.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen in de periode vanaf 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud) in de periode vanaf 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023; of

  • c.

   periodieke bijzondere bijstand ontvangen in de periode vanaf 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023; of

  • d.

   incidentele bijzondere bijstand hebben ontvangen in de periode vanaf 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023; of

  • e.

   IIT, MAB of PPP hebben ontvangen in de periode vanaf 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023; of

  • f.

   de eenmalige energietoeslag 2022 hebben ontvangen;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet. Ambtshalve toekenning vindt plaats onder voorbehoud dat alle benodigde gegevens via het Inlichtingenbureau worden aangeleverd. Ambtshalve toekenning kan op een later moment plaatsvinden dan de ambtshalve toekenning aan de huishoudens genoemd in lid 1 sub a tot en met f.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 4 december 2023, of zo veel eerder als de inrichting klaar is, een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2024.

 • 4. Er wordt per huishouden slechts éénmaal een energietoeslag toegekend.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregel alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding, looptijd en toepassingsbereik

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 7 oktober 2023;

 • 2. Deze beleidsregel vervalt per 1 september 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Maasgouw

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 31 oktober 2023.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

C.M. Keersmaekers

De burgemeester

D.W.J. Schneider

Toelichting beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Maasgouw

Algemeen:

Aanvullend op een verlaging van de energiebelasting en duurzaamheidsmaatregelen heeft de rijksoverheid een extra landelijk middel uitgewerkt om minima te helpen bij hun energierekening, welke verstrekt wordt via categoriale bijzondere bijstand. Het gaat hierbij om een eenmalige categoriale tegemoetkoming voor inwoners met een inkomen op of net boven de bijstandsnorm. Deze energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand.

De rijksoverheid heeft gemeenten de bevoegdheid gegeven om in 2023 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen en hiervoor voorwaarden te stellen. De eenmalige energietoeslag maakt onderdeel uit van de bijzondere bijstand. De gemeente kan in het kader van de uitvoering aanvullende voorwaarden stellen aan het verstrekken van deze vorm van bijzondere bij- stand. Deze voorwaarden worden met deze beleidsregel opgesteld.

We willen snel duidelijkheid geven aan de rechthebbenden en een betaling kunnen doen. Daarom is gekozen voor een ambtshalve toekenning aan huishoudens van wie voor het verwerken van de aanvraag noodzakelijke persoonsgegevens reeds bekend zijn. Voor andere aanvragers zal de verstrekking op basis van een zo eenvoudig mogelijke uitvraag plaatsvinden. De tegemoetkoming zal niet in alle gevallen dekkend zijn voor alle bovenmatige energiekosten.

Toelichting artikelsgewijs:

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

Daar voorziet artikel 5 van deze beleidsregel in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft op de energietoeslag. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW, IOAZ of Bbz. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling.