Reglement draagvlakmeting BIZ Vastgoed Heemstede Centrum 2023

Geldend van 10-11-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement draagvlakmeting BIZ Vastgoed Heemstede Centrum 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet BIZ;

besluit vast te stellen:

Reglement draagvlakmeting BIZ Vastgoed Heemstede Centrum 2023.

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • -

  belastingobject: het pand in het BIZ Vastgoed Heemstede Centrum op de lijst waarop bijdrageplicht van toepassing is;

 • -

  BIZ: Bedrijveninvesteringszone als bedoeld in de wet;

 • -

  het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heemstede;

 • -

  concerncontroller: onafhankelijk adviseur van het college die toeziet op de juiste toepassing van dit reglement bij het bepalen van de uitkomst van de draagvlakmeting.

 • -

  de verordening: Verordening BIZ Vastgoed Heemstede Centrum 2024-2028;

 • -

  de wet: de Wet op de Bedrijveninvesteringszones;

 • -

  de Wet WOZ: de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

Het college draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting voor een BIZ op aan de beleidsmedewerker Economie.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

 • 1. Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

 • 1. Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

 • 2. De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de direct bij de draagvlakmeting betrokken medewerkers van de gemeente Heemstede bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ-administratie.

 • 3. De stembiljetten worden genummerd met het unieke WOZ-objectnummer uit de WOZ-administratie. Op deze manier kan worden gecontroleerd of voldaan wordt aan artikel 3. Er is geen relatie te leggen tussen het genummerde stembiljet en de bijdrageplichtige die zijn of haar stem uitbrengt.

 • 4. Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het biljet door de gemeente Heemstede uiterlijk moet zijn ontvangen.

 • 5. De stembiljetten worden met een toelichting op de verordening en de strekking van de uitvoeringsovereenkomst per post verstuurd aan, dan wel persoonlijk in handen gesteld van, (een vertegenwoordiger van) de bijdrageplichtige. In het geval het stembiljet persoonlijk in handen wordt gesteld, wordt voor ontvangst getekend.

 • 6. Het stembiljet kan in een gesloten enveloppe worden gezonden naar de beleidsmedewerker Economie van de gemeente Heemstede, dan wel in een gesloten enveloppe worden gedeponeerd in een daartoe in het raadhuis opgestelde verzegelde stembus, dan wel daarna in een gesloten enveloppe worden meegegeven aan degene die het stembiljet in handen heeft gesteld. In het laatste geval tekent de bijdrageplichtige voor het afgeven van het stembiljet.

 • 7. Als het stembiljet is zoekgeraakt of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot een dag voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente Heemstede verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuw uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enig geldige uitgereikte stembiljet.

 • 8. Indien het stembiljet een onjuist adres en/of onjuiste bijdrageplichtige weergeeft, wordt zo spoedig mogelijk een nieuw stembiljet naar het juiste adres en/of de juiste bijdrageplichtige toegezonden of gebracht.

 • 9. Het college kan gedurende de looptijd van de termijn besluiten de inzendingstermijn eenmalig te verlengen.

 • 10. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldigheid Stembiljet

 • 1. Ongeldig is het stembiljet:

  • -

   waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

  • -

   waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

  • -

   dat blanco retour is gezonden;

  • -

   dat niet in een gesloten (antwoord)envelop is ingeleverd of toegezonden;

  • -

   dat anderszins foutief is ingevuld;

  • -

   dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen.

 • 2. Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

 • 3. Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting

Het tellen van de stemmen vindt plaats door de beleidsmedewerker Economie en een beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid, in aanwezigheid van een controller Financiën. Deze laatste ziet toe op de juiste toepassing van dit reglement en legt de bevindingen vast in een proces-verbaal.

Artikel 7 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeente Heemstede, in het elektronisch Gemeenteblad én in samenwerking met de BIZ-stichting op andere manieren.

Artikel 8 Niet voorziene gevallen

De domeinmanager Ruimte beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 31 oktober 2023

Artikel 10 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting BIZ Vastgoed Heemstede Centrum 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 24 oktober 2023