Subsidieregeling Hybride leer- en werkomgeving gemeente Maashorst 2024

Geldend van 03-11-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Hybride leer- en werkomgeving gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat

 • initiatieven op gebied van hybride leren en werken een maatschappelijk belang hebben door bij te dragen aan de kansen van jongeren op gebied van onderwijs en werkgelegenheid in de gemeente Maashorst.

 • initiatieven op gebied van hybride leren en werken bijdragen aan de versterking van de onderwijsmogelijkheden in de gemeente Maashorst;

 • hybride leren en werken bijdraagt aan de versterking van het economisch klimaat en de arbeidsmarkt in de gemeente Maashorst;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling Hybride leer- en werkomgeving gemeente Maashorst 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Hybride leer- en werkomgeving: een omgeving waarin schools leren en werkplekleren in één leeromgeving bij elkaar zijn gebracht en met elkaar zijn verweven. Er moet in ieder geval ook een fysieke leer- en werkomgeving aanwezig zijn.

 • d.

  Jongeren: jongeren in de leeftijd t/m 30 jaar.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten van maatschappelijk belang voor jongeren die bijdragen aan de versterking van verschillende vormen van hybride leren en werken in de gemeente Maashorst.

 • 2. De activiteiten zoals bedoeld in lid 1 moeten substantieel worden ondersteund door het onderwijs en het bedrijfsleven. Deze partijen moeten gezamenlijk (uitgedrukt in een financiële bijdrage) minimaal de helft van het gevraagde subsidiebedrag gebaseerd op deze regeling bijdragen. Dit kan op verschillende manieren, waaronder financieel, inzet van personeel, leveren van hardware.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan een organisatie die gevestigd is in de gemeente Maashorst die toegankelijk is voor jongeren en waarin samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs plaatsvindt met als doel een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de gemeente Maashorst.

Artikel 4. Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie is bedoeld.

 • 2. Subsidie wordt steeds toegekend voor een periode van drie jaar onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de gemeentelijke begroting ter beschikking worden gesteld en dat de subsidieaanvrager aan de voorwaarden van deze regeling voldoet. Wel dient de subsidieontvanger jaarlijks een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, overeenkomstig artikel 15 van de ASV.

 • 3. Deze regeling is voor het eerst van toepassing op subsidie voor het jaar 2024.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het College noodzakelijk zijn voor initiatieven op gebied van hybride leren en werken.

Artikel 6. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het College stelt voor deze regeling ieder jaar een subsidieplafond vast.

 • 2. Het subsidieplafond voor 2024 bedraagt €150.000 (peiljaar 2023).

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal €150.000 per jaar (peiljaar 2023).

 • 4. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de index die de gemeente Maashorst hanteert binnen de begroting van het betreffende jaar.

Artikel 7. Verdeling van het subsidieplafond

Indien er meerdere ontvankelijke aanvragen worden ingediend, wordt de subsidie verstrekt aan de organisatie met het grootste aantal deelnemende jongeren in de gemeente Maashorst en die ook voor het overige voldoet aan de criteria van deze regeling.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. Alle jongeren in de gemeente Maashorst moeten in contact kunnen komen met het initiatief hybride leer- en werkomgeving dat subsidie ontvangt.

 • 2. In de subsidieverantwoording vermeldt de subsidieontvanger in ieder geval een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten en het aantal deelnemende jongeren uitgesplitst per activiteit.

 • 3. De subsidieontvanger moet inzichtelijk maken wat de inhoudelijke en financiële bijdragen van samenwerkingspartners zijn, waaronder in ieder geval onderwijsinstellingen en ondernemers/werkgevers.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. In afwijking van artikel 4 lid 1 dient de aanvraag voor 2024 ontvangen te zijn binnen drie weken na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Hybride leer- en werkomgeving gemeente Maashorst 2024.

Ondertekening

Maashorst, 24 oktober 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)