Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dijk en Waard

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dijk en Waard

Zaaknummer: 0000627869

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2023;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gezien het advies van de cliëntenadviesraad van Zaffier

overwegende dat bij gemeentelijke verordening een termijn moet worden bepaald waarbinnen een beschikking tot schuldhulpverlening dan wel afwijzing of beëindiging wordt gegeven;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dijk en Waard’.

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a,eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van acht weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dijk en Waard’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van Dijk en Waard van 10 oktober 2023

De griffier,

M. Horjus

De voorzitter,

M.F. Poorter

TOELICHTING

Algemeen

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a,derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet).

Artikelsgewijs

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Om deze reden is in de wet een wettelijke termijn opgenomen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde termijn reageert.

Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

De beslistermijn is bepaald op maximaal acht weken, gelet op uitvoerbaarheid. Daarbij is het streven om de feitelijke beslistermijn voor de inwoner zo kort mogelijk te houden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.