Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten

Geldend van 23-10-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat het gewenst is een objectieve werkwijze te hanteren bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten;

gelet op artikel 8.4, lid 1 en 2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst en artikel 4:81 algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

Vast te stellen de ‘Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten’

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Archeologisch terrein; terrein dat deel uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen

 • b.

  Commissie; de monumentencommissie ingesteld bij de Verordening Monumentencommissie 2017 (tot 01-02-2024) of commissie omgevingskwaliteit, ingesteld bij de Verordening op de commissie Omgevingskwaliteit (vanaf 01-02-2024);

 • c.

  Gemeentelijk monument; monument of archeologisch monument dat overeenkomstig de bepalingen van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen en als zodanig is ingeschreven in het gemeentelijk erfgoedregister en als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op gebouwde objecten en archeologische terreinen in de gemeente Maashorst.

Artikel 3. Waardering

Een voornemen tot het aanwijzen van een gemeentelijk monument wordt voorgelegd aan de commissie. Bij het bepalen van de monumentale waarde maakt de commissie gebruik van een redengevende omschrijving en de waarderingstabel die is vastgesteld als uitvoeringsregel bekend onder ‘uitvoeringsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Maashorst’.

In de waarderingstabel zijn vijf selectiecriteria opgenomen: architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, cultuurhistorische waarde, gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid. Voor alle selectiecriteria zijn aspecten benoemd waarop de betreffende zaak, het terrein of de groep door de commissie wordt beoordeeld. Per aspect kent de commissie een minimale score van 1 (zeer lage waarde) en een maximale score van 5 (zeer hoge waarde) toe. Aspecten die in het voorliggend geval niet van toepassing zijn, worden gewaardeerd met ‘NVT’.

Artikel 4. Selectie

De beoordeling van de commissie mondt per criterium uit in een gemiddelde totaalscore, variërend van 1 tot 5. Voor gaafheid/herkenbaarheid geldt een weegfactor 2, waardoor de score voor dit criterium met 2 vermenigvuldigd moet worden. De scores voor de vijf aspecten resulteren tenslotte in een totaalscore. Zaken, terreinen of groepen met een gemiddelde score van 3,5 punten per gewogen criteria komen in aanmerking voor monumentale status.

Uitslag van de toetsing wordt voor een belangrijk deel meegenomen in afweging of monumentale status wordt toegekend.

Artikel 5. Verantwoording

Met deze waarderingsmethode is aan de ene kant geprobeerd om alle belangrijke aspecten die een zaak, terrein of groep tot een gemeentelijk monument maken zo objectief mogelijk te benoemen zodat voor iedereen inzichtelijk is aan welke criteria een zaak of terrein getoetst wordt.

Voor het aspect ‘gaafheid/herkenbaarheid’ is gekozen voor een weegfactor van 2. De gemeente Maashorst kent een grote waarde toe aan de feitelijke uitstraling en belevingswaarde van een zaak of terrein. Ook voor omwonenden en voorbijgangers is het naar ons oordeel vooral de uiterlijke verschijningsvorm die maakt dat een zaak of terrein bescherming verdient.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregeling treed per direct in werking.

 • 2. Selectiecriteria aanwijzing gemeentelijke monumenten Landerd wordt per direct ingetrokken.

Ondertekening

Uden, 10 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)