Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 oktober 2023 houdende de categorale aanwijzing van personen als toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met ingang van 1 januari 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 oktober 2023 houdende de categorale aanwijzing van personen als toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met ingang van 1 januari 2024

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Gelet op:

 • Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • De artikelen 18.6 van de Omgevingswet, zoals deze met ingang van 1 januari 2024 komt te luiden, en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • De mandaatbesluiten van de burgemeesters en van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, alsmede van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, zoals deze met ingang van inwerkingtreding van de Omgevingswet komen te luiden.

B E S L U I T :

 • 1.

  Personen die zijn en worden aangesteld, geplaatst of gedetacheerd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en in die hoedanigheid werkzaamheden uitvoeren in het kader van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, worden aangewezen als toezichthouder van het bepaalde bij of krachtens:

  • a.

   De Omgevingswet, met de mogelijkheid toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 18.7 van de Omgevingswet.

  • b.

   De Wet milieubeheer.

  • c.

   Het Vuurwerkbesluit.

  • d.

   De Huisvestingswet.

  • e.

   De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels.

  • f.

   De Wet veiligheidsregio's.

  • g.

   Verordeningen van de gemeenten, voor zover de bevoegdheid daartoe is opgenomen in het Mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van het bevoegde bestuursorgaan van de betreffende gemeente.

  • h.

   De regelingen die ter vervanging gaan strekken van de wetten, regelingen en verordeningen genoemd onder sub a tot en met g, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

 • 2.

  Met toepassing van artikel 18.7 van de Omgevingswet zijn de aldus aangewezen toezichthouders tevens bevoegd om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, indien en voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

 • 3.

  De aanwijzing als toezichthouder vervalt zodra het dienstverband of de tewerkstelling van de functionaris eindigt, dan wel sprake is van benoeming in een functie waarbij geen sprake meer is van het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving.

 • 4.

  Aan de toezichthouder wordt ten behoeve van het uitoefenen van toezicht op de naleving van de genoemde wetten en regelingen, tezamen met een afschrift van dit besluit, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

 • 5.

  Het categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 30 januari 2017 en het categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake groene wet- en regelgeving van 5 december 2019 worden ingetrokken met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

 • 6.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in de publicatiebladen van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, alsmede in het publicatieblad van de provincie Zuid-Holland en dat van de gemeenschappelijke regeling.

 • 7.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 oktober 2023.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser