Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

Geldend van 20-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

De Raad van de gemeente Maashorst;

overwegende

dat voor inkoop met betrekking tot hoofdzakelijk groenonderhoudwerkzaamheden, catering en overige facilitaire diensten in gemeentelijke gebouwen, de gemeente Maashorst gebruik wil maken van de mogelijkheden die Europese regelgeving ter zake biedt waaronder, doch niet uitsluitend, de toepassing van artikel 11 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012. In deze artikelen wordt voorzien in een uitsluitend recht dat de gemeente Maashorst voor bepaalde diensten wil toepassen ten behoeve van hen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening;

dat door het vaststellen van een verordening aan een voorwaarde wordt voldaan om rechtmatig opdrachten met een sociale dimensie exclusief aan een onderneming te kunnen verstrekken om zo de doelstellingen van arbeidsparticipatie voor mensen in een achterstandspositie te kunnen realiseren;

dat de diensten in hoofdzaak opdrachten betreffen met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten in gemeentelijke gebouwen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023;

gelet op artikel 149 gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

Artikel 1. Definitie

In deze verordening wordt verstaan onder uitsluitend recht: hetgeen wordt verstaan onder uitsluitend recht in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 2. Uitsluitend recht

Met betrekking tot groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten kan een uitsluitend recht worden toegekend aan een onderneming.

Artikel 3. Aanwijzing

Het college van burgemeester en wethouders kan een onderneming aanwijzen die de in artikel 2 genoemde werkzaamheden uitvoert.

Artikel 4. Intrekking oude verordeningen

De verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten zoals besloten in de raad van Landerd op 28 september 2017 en besloten in de raad van Uden op 3 april 2008 worden met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening gemeente Maashorst ingetrokken.

Artikel 5. Overgangsbepaling

  • 1. Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 4, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten krachtens deze verordening.

  • 2. De intrekking van de verordeningen zoals bedoeld in artikel 4, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordeningen genomen aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. N.E. Gradisen

de voorzitter,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)