Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie

Geldend van 19-10-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie

Besluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging ten behoeve van de provinciale Organisatie (Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor provinciale organisatie.)

De commissaris van de Koning, in de hoedanigheid van Rijksorgaan, alsmede van voorzitter van Gedeputeerde Staten;

Gelet op:

  • de artikelen 59a en 176 van de Provinciewet;

  • afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • De Regeling opgavegerichte organisatie provincie Zuid-Holland,

Besluit:

vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor provinciale organisatie.

Artikel 1 Mandaat

  • 1. Aan de in bijlage 1 bij dit besluit aangegeven functionarissen wordt mandaat, volmacht of machtiging verleend om de in daarin genoemde bevoegdheden uit te oefenen.

  • 2. Het mandaat betreft een beslissings- en ondertekeningsmandaat.

Artikel 2 Vervanging

De mandaten, volmachten of machtigingen kunnen mede worden uitgeoefend door de formele plaatsvervanger van de functionaris aan wie mandaat is verleend, overeenkomstig hetgeen dienaangaande is bepaald bij of krachtens het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland.

Artikel 3 Mandaatrapportage

De functionarissen aan wie mandaat is verleend brengen tweemaal per jaar verslag uit over de uitoefening van het mandaat aan de commissaris van de Koning.

Artikel 4 Machtiging tot ondertekening

  • 1. De ondertekening van stukken die uitgaan van Gedeputeerde Staten, alsmede van de besluiten welke krachtens het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland door leden van Gedeputeerde Staten in bestuurlijk mandaat zijn genomen, wordt opgedragen aan de Provinciesecretaris.

  • 2. De ondertekening van besluiten en de daarop betrekking hebbende uitgaande stukken welke krachtens het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland in ambtelijk mandaat zijn genomen, wordt opgedragen aan de medewerkers die namens Gedeputeerde Staten de betreffende besluiten hebben genomen.

Artikel 5 Volmacht tot vertegenwoordiging (artikel 176 Provinciewet)

Aan ambtelijk medewerkers van de provincie Zuid-Holland en in voorkomend geval derden, wordt volmacht verleend tot vertegenwoordiging van de provincie Zuid-Holland buiten rechte, een en ander ter zake van de besluiten welke zij in de uitoefening van het een aan hen verleend mandaat of ondermandaat hebben genomen en die een gebondenheid van de provincie als rechtspersoon tot gevolg hebben.

Artikel 6 Mandaatregister

De Provinciesecretaris neemt dit besluit met bijbehorende bijlage op in een mandaatregister.

Artikel 7 Intrekken oude mandaatbesluiten

Het Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor provinciale organisatie.

Ondertekening

Den Haag, 6 oktober 2023.

De commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

Drs. J. Smit.

Bijlage 1, behorende bij artikel 1, eerste lid van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor provinciale organisatie.

Mandaatnr.

Bevoegdheid

Gemandateerde functionaris

M01

Bevoegdheden op grond van de Archiefwet 1995 betreffende de registratie en archivering van tot de commissaris van de Koning gerichte stukken,

De ambtelijk opdrachtgever van de opdracht “Kabinet”.

M02

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor zover het persoonsgegevens betreft welke onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van de commissaris van de Koning vallen.

De ambtelijk opdrachtgever van de opdracht “Kabinet”.

M03

Besluiten op grond van artikel 81 Participatiewet.

De ambtelijk opdrachtgever van de opdracht “Rechtsbescherming en overige onafhankelijke functies”

M04

Het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, alsmede het opheffen daarvan als bedoeld in artikel 15, lid 1 t/m 3 Archiefwet 1995, voor zover deze archiefbescheiden verband houden met de taken, bedoeld in artikel 182, eerste en tweede lid, van de Provinciewet

De Provinciearchivaris