Regeling vervalt per 31-12-2024

Tijdelijke subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Lelystad 2023 – 2024

Geldend van 19-10-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Lelystad 2023 – 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

Gelet op:

 • titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en

 • artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Lelystad;

 • de beschikking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 november 2022 met referentie 34677901 aan de Gemeente Lelystad met betrekking tot SPUK Impuls Jongerencultuur en

 • de beschikking van 24 april 2023 met referentie 37600987.

B E S L U I T:

Vast te stellen de navolgende “Tijdelijke subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Lelystad 2023 – 2024”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  ASVL: Algemene subsidieverordening Lelystad;

 • b.

  cultuurbeoefening: het actief betrekken van jongeren bij onderzoek, productie, en/of presentatie van cultureel aanbod;

 • c.

  cultureel aanbod: alle culturele disciplines en alle hybride vormen daartussen;

 • d.

  investeringen: aanschaffen van duurzame productiemiddelen ten behoeve van cultuurbeoefening, zoals repetitieruimtes, studio’s of broedplaatsen en/of de inrichting hiervan.

 • e.

  jongere: natuurlijk persoon in de primaire leeftijdscategorie 14 tot en met 27 jaar.

 • f.

  begrotingstekort: wanneer de geplande uitgaven van de activiteit groter zijn dan de verwachte inkomsten.

 • g.

  organisatie: alle natuurlijke personen en rechtspersonen, waaronder stichtingen en verenigingen en instellingen, die geen onderneming in stand houden.

 • h.

  samenwerkingsverband: organisaties die op een gelijkwaardige manier zeggenschap hebben en samen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een activiteit.

Artikel 2. Doel regeling

 • 1. Deze regeling heeft tot doel een impuls te geven aan initiatieven voor en door jongeren om zich door middel van cultuurbeoefening creatief te ontwikkelen.

 • 2. Deze regeling regelt de verstrekking van projectsubsidies voor activiteiten en/of investeringen gericht op vormen van eigentijdse cultuurbeoefening onder lokale jongeren die worden verricht in de jaren 2023 en 2024.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

 • 1. Om op grond van deze regeling voor subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit wordt uitgevoerd in de gemeente Lelystad en past binnen het in artikel 2 omschreven doel en tijdvak van deze regeling;

  • b.

   met de activiteit wordt naar het oordeel van het college extra ondersteuning gegeven aan activiteiten en/of lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen.

  • c.

   de activiteit behoort tot cultureel aanbod;

  • d.

   de activiteit is openbaar toegankelijk;

  • e.

   er dient sprake te zijn van een aantoonbaar begrotingstekort bij het organiseren van de activiteit;

  • f.

   de aanvrager is een publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • g.

   organisaties die structureel een begrotingssubsidie ontvangen van de gemeente Lelystad komen alleen in aanmerking voor subsidie als het initiatief op projectbasis plaatsvindt en niet gerekend kan worden tot de reguliere jaarlijks terugkomende activiteiten/initiatieven;

  • h.

   de aanvraag wordt getoetst op de volgende uitgangspunten: betrokkenheid van de doelgroep in de totstandkoming en uitvoering van het initiatief, de onderbouwing van het initiatief en de kansen met betrekking tot continuering van het initiatief.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten die redelijk en noodzakelijk zijn, en direct verband houden met de uitvoering van de activiteit of investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd

 • 2. Niet in aanmerking voor subsidie komen kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd.

Artikel 5. De aanvraag en hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd voor 2023 en/of voor 2024, tot uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit.

 • 2. De subsidieaanvrager maakt bij het indienen van de aanvraag gebruik van het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier dat op deze subsidieregeling van toepassing is.

 • 3. In aanvulling op artikel 8 van de ASVL: de aanvrager overlegt bij de aanvraag een projectplan en een sluitende begroting;

 • 4. Bij een samenwerkingsverband dient de aanvraag namens het verband ingediend en verantwoord te worden door een penvoerder die daartoe voldoende ge(vol)machtigd is.

 • 5. Het college verstrekt per jaar een maximale subsidie per activiteit, te weten:

  • voor een organisatie € 60.000;

  • voor samenwerkingsverband € 100.000;

 • 6. Kosten voor eten en drinken, verblijfkosten en kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking. Voor reiskosten geldt een maximale vergoeding van 0,21 cent per kilometer;

 • 7. Een aanvrager kan op grond van deze regeling maximaal twee keer per jaar een subsidie aanvragen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de subsidie:

  • a.

   Indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden;

  • b.

   Voor initiatieven met een commercieel karakter of waarbij sprake is van een winstoogmerk;

  • c.

   Voor initiatieven met een charitatieve doelstelling;

  • d.

   Voor de oprichting en vervaardiging van gedenktekens;

  • e.

   Voor initiatieven die al zijn aangevangen voordat de subsidieaanvraag is ingediend en

  • f.

   Voor initiatieven binnen het reguliere onderwijs.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt voor 2023 in totaal € 303.000;

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt voor 2024 in totaal € 294.000.

 • 3. Indien het subsidieplafond voor 2023 niet is bereikt, worden de resterende middelen voor 20203 doorgeschoven naar het budget voor 2024.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen drie maanden na afloop van de gesubsidieerde activiteit een aanvraag tot subsidievaststelling in, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening een ander termijn is vermeld.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat een inhoudelijk verslag en een financieel verslag als bedoeld in artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening Lelystad.

 • 3. In afwijking op hoofdstuk 6 van de ASVL dient de subsidieaanvrager bij de eindverantwoording in ieder geval te overleggen:

  • a.

   bewijs dat de activiteit(en) plaats heeft (of hebben) gevonden;

  • b.

   opdrachtbevestigingen en facturen ter onderbouwing van de subsidiabele kosten;

  • c.

   bankafschriften waaruit blijkt dat de te verantwoorde kosten zijn betaald.

 • 4. Het college beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag over de vaststelling van de subsidie.

 • 5. Indien uit de verantwoording blijkt dat de verstrekte subsidie niet geheel of gedeeltelijk volgens de voorwaarden is besteed, is het college bevoegd de subsidie voor dat deel lager vast te stellen en terug te vorderen.

 • 6. Een eventueel restant van de subsidie mag niet toegevoegd worden aan de eigen reserve, ook al zijn alle activiteiten verricht en de prestaties geleverd.

Artikel 9 Meldingsplicht

 • 1. Het niet of slechts gedeeltelijk doorgaan van de activiteit of wijziging van het programma waarvoor subsidie is verleend, wordt door de subsidieontvanger onmiddellijk bij het college gemeld.

Artikel 10 Intrekking en wijziging subsidie

 • 1. Indien geheel of gedeeltelijk niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals gesteld in deze regeling, is het college bevoegd de subsidie voor dat deel in te trekken en terug te vorderen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, met uitzondering van artikel 7, in bijzondere gevallen die bij het opstellen van deze regeling niet voorzien waren, het bepaalde in deze regeling ten gunste van belanghebbenden buiten toepassing laten of daarvan afwijken, als strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Tijdelijke subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Lely-stad 2023-2024’’.

Artikel 13. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze is bekendgemaakt.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt uit werking op 31 december 2024.

 • 3. De regeling blijft van kracht voor het nemen van besluiten buiten de looptijd van de regeling, mits de aanvraag tijdens de looptijd van deze subsidieregeling is ingediend.

Ondertekening

Lelystad d.d. 10 oktober 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,

Aanvraagformulier Impuls Jongerencultuur Lelystad 2023 - 2024

Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad (hierna ASVL) en aan de betreffende subsidieregeling.

Wanneer kunt u voor subsidiein aanmerking komen?

 • als u een activiteit heeft die gericht is op de gemeente Lelystad en zich specifiek richt op het actief betrekken van jongeren bij onderzoek, productie, en/of presentatie van cultureel aanbod;

 • die voldoet aan de voorwaarden van de ASVL en de betreffende subsidieregeling; en

 • waarvan het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen) nog niet is bereikt.

 • Bij een samenwerkingsverband dient de aanvraag namens het verband ingediend en verantwoord te worden door een penvoerder die daartoe voldoende ge(vol)machtigd is.

Hoe vraagt u subsidie aan?

 • door het aanvraagformulier volledig invullen, te ondertekenen en op tijd indienen via

 • door alle noodzakelijke bijlagen mee te sturen. Zie punt 4 van dit formulier.

Op welk moment kunt u subsidie aanvragen?

 • Een aanvraag om een subsidievoor een activiteit dient voorafgaand aan de activiteit worden ingediend, tot uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit. Aanvragen van activiteiten die reeds zijn aangevangen worden niet in behandeling genomen.

  Bij twijfel kunt u informeren bij het subsidiebureau via telefoonnummer 14 0320 of subsidiebureau@lelystad.nl

Verklaring

De aanvrager: ________________vraagt hierbij een subsidie aan van € …….…….,..

voor het jaar / jaren …. en verklaart middels ondertekening van dit Aanvraagformulier:

 • alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;

 • bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de ASVL en de subsidieregeling;

 • bereid te zijn aanvullende informatie te verstrekken aan de gemeente Lelystad indien dit nodig blijkt voor de beoordeling van de aanvraag of steekproef;

_________________________________________________________________________________

(plaats en datum)

Naam tekeningsbevoegde 1:

Naam tekeningsbevoegde 2:

Functie: 

Functie:

_______________________

_________________________

(handtekening)

(handtekening)

1. Uw gegevens

Naam van de rechtspersoon zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of naam van de natuurlijke persoon.

….........................................................

Vestigingsadres

Postcode en plaats

Postadres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Website

KvKnummer

BSN nummer (bij natuurlijk persoon)

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

Op welke IBAN (rekeningnummer) kan de subsidie overgemaakt worden?

Ten name van

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

….........................................................

….........................................................

☐Ja ☐ Nee

Voeg bewijsstuk toe waaruit IBAN en tenaamstelling van de aanvrager blijkt.

Naam contactpersoon

Functie

Telefoonnummer

E-mailadres

….........................................................

….........................................................

….........................................................

2. Omschrijving van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt

Wat is de naam van de activiteit/project

….........................................................

Voor welke bedrag vraagt u subsidie aan?

 • Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten die redelijk en noodzakelijk zijn, en direct verband houden met de uitvoering van de activiteit of investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Waaronder de:

  • a.

   Programmering- of activiteitenkosten, inclusief de begeleidingskosten door een professional.

  • b.

   materiaalkosten;

  • c.

   promotiekosten;

  • d.

   huur accommodatie voor de activiteit;

  • e.

   noodzakelijke vergunningen;

  • f.

   (transport)kosten voor materialen voor de activiteit;

  • g.

   vrijwilligersvergoedingen tot een maximum van 10% van de verleende subsidie.

  • h.

   Investeringskosten voor een lokale voorziening.

 • Kosten die in niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • a.

   kosten voor eten en drinken;

  • b.

   verblijfkosten en

  • c.

   kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag;

  • d.

   Dit geldt ook voor kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd en voor de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte btw die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

€ ….........................................................

Wat zijn de totale kosten van de activiteit of investering?

Omschrijving van de activiteit of investering?

Een beschrijving  dient u apart bij te voegen of op te nemen in het projectplan.

Omschrijving doelstelling en resultaten.

Begindatum activiteit/project

 

Einddatum activiteit/project

 

Locatie(s) waar de activiteit plaatsvindt.

….........................................................

Aantal deelnemers

Onder het aantal deelnemers wordt verstaanhet verwachte aantal personenaan de activiteit deelneemt.

….........................................................

Aantal bezoekers/toeschouwers

Onder het aantal bezoekers wordt verstaan het verwachte aantal personendat de activiteit bezoekt indien dit een voorstelling, presentatie of uitvoering is.

….........................................................

Samenwerkingsverband

Dient de u de aanvraag in namens een samenwerkingsverband?

Zo ja, namens welke partners?

☐ Ja ☐Nee

….........................................................

….........................................................

….........................................................

Is er een meldingsplicht voor uit te keren loon en andersoortige beloningen, inclusief vergoedingen voor eventueel extern ingehuurd personeel, in het kader van de inkomensgrens zoals opgenomen in de WNT.

☐ Ja ☐ Nee

4. Bijlagen

Om uw subsidieaanvraag compleet te maken dient u de volgende bijlagen toe te voegen.

De aanvraag

Verplichte bijlagen

U dient de volgende gegevens te overleggen:

 • Beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • Beschrijving van de doelstellingen en resultaten die daarmee wordennagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.

 • Beschrijving op welke wijze voorstellingen, presentaties of uitvoering openbaar toegankelijk zijn.

 • Begroting van en een dekkingsplan voor kosten van deze activiteiten (lees onderstaande toelichting bij 2);

Als de aanvrager een onderneming is dient u aanvullend te overleggen:

 • Opgave van subsidies (Leesonderstaande toelichting bij 4)

 • een verklaring als bedoeld in de- minimisverordening.

Als de aanvrager een rechtspersoonis die voor de eerste maal subsidie aanvraagt dient u aanvullend te overleggen:

 • Oprichtingsakte

 • Statuten

 • Jaarverslag

 • Jaarrekening

 • De balans van het voorgaandejaar

Als u namens een samenwerkingsverband een subsidie aanvraagt dient u aanvullende te overleggen:

 • Machtiging van de partners van het samenwerkingsverband.

1)Toelichting Projectplan

Een overzicht met een beschrijving van de activiteiten, doelstelling, eventueel beoogde resultaten, de wijze waarop de activiteit eventueel openbaar toegankelijk is.

2)Toelichting begroting en dekkingsplan

Een begroting met dekkingsplan betreft een opgave van de inkomsten en uitgaven van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat indien van toepassing een opgave van subsidieaanvragen bij andere bestuursorganen of private organisaties en de stand van zaken daarvan.

3)Toelichting verklaring

Een verklaring van de aanvrager waarin opgenomen is of hij een meldingsplicht heeft voor uit te keren loon en andersoortige beloningen, inclusief vergoedingen voor eventueel extern ingehuurd personeel, in het kader van de inkomensgrens zoals opgenomen in de WNT.

4)Toelichting opgave subsidies

Een opgave van subsidies, vergoedingen en/of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Aantal meegestuurde bijlagen:

Alleen compleet ingevulde en tijdig ingediende aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.