Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 18 september 2023, kenmerk PZH-2023-834927596, tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van ambtenaren belast met heffing en invordering van provinciale belastingen (Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2023)

Geldend van 11-10-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 18 september 2023, kenmerk PZH-2023-834927596, tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van ambtenaren belast met heffing en invordering van provinciale belastingen (Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 227a van de Provinciewet;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2023

Artikel 1. Heffingsambtenaar

 • a.

  Als provincieambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, eerste lid, onder b, van de Provinciewet wordt aangewezen:

  • de ambtelijk opdrachtgever Planning en Control

 • b.

  Als plaatsvervangend provincieambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen wordt aangewezen:

  • de ambtelijk opdrachtgever Financiele Concernadministratie

Artikel 2. Invorderingsambtenaar

 • a.

  Als provincieambtenaar belast met de invordering van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, eerste lid, onder c van de Provinciewet wordt aangewezen:

  • de ambtelijk opdrachtgever Financiele Concernadministratie

 • b.

  Als plaatsvervangend provincieambtenaar belast met de invordering van provinciale belastingen wordt aangewezen:

  • de ambtelijk opdrachtgever Planning en Control

Artikel 3. Intrekken besluit

Het Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2022, wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 18 september 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA,

secretaris

drs. J. SMIT,

voorzitter