Mandaatbesluit vertegenwoordiging in administratiefrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de Participatiewet c.a., de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en het leerlingenvervoer

Geldend van 23-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2023

Intitulé

Mandaatbesluit vertegenwoordiging in administratiefrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de Participatiewet c.a., de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en het leerlingenvervoer

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht:

  • Gelet op het bepaalde in de Participatiewet c.a., de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de wetten die ten grondslag liggen aan het Leerlingenvervoer;

  • Gezien het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

  • Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Maastricht van 15 januari 2017, waarin mandaat werd verleend aan de teammanager sociale recherche en juridische zaken om een lijst vast te stellen van medewerkers die het college in administratiefrechtelijke procedures vertegenwoordigen;

  • Gelet op het feit dat door een wijziging binnen de gemeentelijke organisatie het noodzakelijk is dat het mandaat vermeld in voornoemd besluit van 15 januari 2017 wordt geactualiseerd.

Besluit:

Artikel 1.

De teammanager Juridisch Advies en Rechtsbescherming mandaat verlenen voor het vaststellen en zo nodig actualiseren van een lijst van medewerkers die het college in het kader van de uitvoering van de Participatiewet c.a., de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en het leerlingenvervoer, in administratiefrechtelijke procedures vertegenwoordigen.

Artikel 2

De teammanager Beleid Jeugd en Onderwijs en de teammanager Jeugd mandaat verlenen voor het machtigen van medewerkers die het college vertegenwoordigen in het kader van een verzoek tot verkrijging van machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging als bedoeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet.

Artikel 3.

De in artikel 1 en 2 vermelde mandaten vanaf datum inwerkingtreding van dit besluit deel laten uitmaken van de vigerende gemeentelijke mandaatregeling.

Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 4

Bekendmaking vindt plaats op de wettelijk voorgeschreven wijze. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 augustus 2023 en wordt aangehaald als het ‘Mandaatbesluit vertegenwoordiging in administratiefrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de Participatiewet c.a., de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en het leerlingenvervoer’.

Ondertekening

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 5 september 2023

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

W.A.G. Hillenaar