Subsidieregeling Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023

Geldend van 13-09-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

overwegende dat,

infiltratie van hemelwater op de plek waar het valt de meest logische keuze is en transport van hemelwater moet worden geminimaliseerd;

eveneens zoals genoemd in ons Gemeentelijk WaterPlan 2019-2023 (GWP) en de Klimaatadaptatiestrategie 2022-2027, van burgers en bedrijven in gemeente Winterswijk een actieve houding wordt gevraagd om mee te helpen het rioolstelsel minder te belasten met hemelwater;

in veel gevallen het mogelijk is tenminste een gedeelte van het hemelwater te infiltreren op eigen perceel;

dit resulteert in minder belasting van het rioolstelsel en daarmee een lagere kans op wateroverlast bij hevige neerslag, minder vervuiling van het oppervlaktewater bij de riool-overstorten en bij de rioolwaterzuiveringen, een bijdrage aan het verminderen van de gevolgen van droogte en het beperken van drinkwatergebruik voor het besproeien van tuinen;

we bewoners en bedrijven actief en positief willen stimuleren om hieraan mee te werken en zodoende niet alleen Winterswijk klimaatadaptiever in te richten maar ook het klimaatbewustzijn te vergroten;

deze subsidieregeling Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023 (hierna: de Subsidieregeling) op de volgende wettelijke grondslagen is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021.

Artikel 1. Algemene bepalingen

Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden tevens de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021.

Artikel 2. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin (delen van het) hemelwater dat op daken valt, legaal, via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie;

 • b)

  Apv: Algemene plaatselijke verordening gemeente Winterswijk;

 • c)

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d)

  Asv: Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021;

 • e)

  BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

 • f)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

 • g)

  Dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand;

 • h)

  Gemengde vrijverval-riolering: riolering in de openbare ruimte die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afval- en hemelwater;

 • i)

  Gescheiden rioolstelsel: riolering in de openbare ruimte, met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater, die bestemd is voor de gescheiden afvoer van afval- en hemelwater;

 • j)

  Hemelwater: regenwater, sneeuw en hagel;

 • k)

  Hemelwatervoorziening: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

 • l)

  Oppervlaktewater: openbaar water, bijvoorbeeld een vijver zonder dichte bodem of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden;

 • m)

  Private partij: niet-overheden, zoals burgers, bedrijven, VvE en maatschappelijke organisaties;

 • n)

  Pand: gebouw, en ook bijgebouw(en) die opgenomen zijn in de BAG en die legaal gebouwd zijn;

 • o)

  Vrij verval riolering: gemeentelijke riolering gelegen binnen de bebouwde kom waarin vuil- en/of hemelwater vrij kan afstromen naar het laagste punt in de riolering;

 • p)

  VvE: Vereniging van Eigenaren.

Artikel 3. Doel

 • 1. Doel van de Subsidieregeling is om hemelwater, dat op daken van huizen, instellingen en bedrijfspanden valt, af te koppelen van het gemengde riool en vasthouden c.q. bergen op eigen terrein waarbij dit hemelwater of wordt opgeslagen, of binnen 48 uur kan infiltreren in de grond. Hiermee wordt het rioolstelsel ontlast en het schone hemelwater of duurzaam gebruikt of toegevoegd aan de grondwatervoorraad voor andere doeleinden.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt alleen verstrekt aan een private partij.

Artikel 5. Maatregelen

 • 1. De subsidiabele maatregelen en benodigde producten kunnen variëren per locatie en zijn afhankelijk van de manier waarop in de huidige situatie het water wordt afgevoerd naar het riool, de terreininrichting en grondsoort. De subsidiabele maatregelen dragen bij aan het afkoppelen van de regenpijp, het afvoeren van hemelwater naar de plek waar het water wordt vastgehouden en voorzieningen waarmee het hemelwater wordt opgeslagen voor duurzaam hergebruik of kan infiltreren in de grond. Voorbeelden van toegepaste producten en elementen zijn afkoppelstukken en afdichtdeksels, (drainage)buizen, infiltratiekratten, opslagtanks, grindkoffers, greppels en wadi’s.

Artikel 6. Algemene voorwaarden voor toekenning subsidie

Voor het toekennen van subsidie zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 • a.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor het afkoppelen, infiltreren en opslaan van schoon hemelwater afkomstig van bestaande dakoppervlakken gelegen in de bebouwde kom van de kern Winterswijk en de buurtschapskernen van Meddo en Kotten;

 • b.

  Subsidies zijn inclusief BTW;

 • c.

  De werkzaamheden, waarvoor subsidie worden aangevraagd, zijn nog niet gestart op het moment van indienen van de subsidieaanvraag;

 • d.

  Er wordt minimaal 25 m2 dakoppervlak afgekoppeld van de gemengde vrij verval riolering;

 • e.

  De aanvrager mag in de aanvraag meerdere dakoppervlakken met gezamenlijk een oppervlak van minimaal 25m2 meenemen;

 • f.

  Het afkoppelen leidt niet tot overlast bij naastgelegen percelen;

 • g.

  Er wordt minimaal 20 mm hemelwater (oftewel 20 liter per m2 afgekoppeld dakvlak) op eigen terrein geborgen, vastgehouden en/of geïnfiltreerd. Deze minimale hoeveelheid moet binnen 48 uur weer beschikbaar zijn voor een eventuele volgende bui;

 • h.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, moeten binnen 6 maanden na bekendmaking van de subsidieverlening zijn voltooid;

 • i.

  De aanvrager “uploadt” bij gereedkomen foto’s van de huidige situatie, de uitvoering en de gewijzigde situatie, en een eindfactuur en betalingsbewijs naar het college;

 • j.

  De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse voor, tijdens of na uitvoering;

 • k.

  De aangelegde voorzieningen moeten zodanig onderhouden worden dat elke voorziening blijft werken. Eenmaal afgekoppeld dakoppervlak mag niet meer worden aangekoppeld;

 • l.

  Een niet goed functionerende voorziening wordt aangeduid als weer aangekoppeld.

Artikel 7. Aanvrager en aanvraag

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • een natuurlijk persoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand;

  • een VvE;

  • een rechtspersoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand;

  • een huurder van het pand.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid dient de huurder van het pand een door de eigenaar van het pand ondertekende verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de eigenaar de huurder toestemming geeft tot het afkoppelen en verklaart dat de afkoppeling in stand blijft. Omgekeerd geldt dit ook als de eigenaar de aanvraag indient.

 • 3. In aanvulling op het eerste lid kan in het geval sprake is van een VvE één aanvraag worden ingediend waarbij de indiener een volmacht heeft van de andere eigenaren.

 • 4. De gemeente publiceert een aanvraagformulier dat gebruikt moet worden voor het indienen van subsidieaanvragen. In het aanvraagformulier staan ook de gegevens en benodigde stukken die de aanvrager bij zijn aanvraag in ieder geval moet overleggen.

 • 5. Het college kan aanvullende stukken verlangen, als dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 6. De aanvraag moet volledig zijn.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt €300.000,- voor de periode 2023 tot en met 2027.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 3. De subsidies die worden toegekend kunnen samen het totale beschikbare budget niet overschrijden.

Artikel 9. Subsidiabele kosten

 • 1. Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering van het afkoppelen en de aanleg van bijhorende voorzieningen voor opslag en infiltratie van hemelwater waaronder begrepen de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

Artikel 10. Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie voor hemelwater vasthouden op eigen terrein bedraagt:

  • Tot 100 m2 afgekoppeld dakoppervlak: € 7,50,- per m2;

  • Vanaf 100 m2: de werkelijke kosten met een maximum vergoeding van € 7,50 per m2 afgekoppeld dakoppervlak.

Artikel 11. Beslistermijn en verlening subsidie

 • 1. Het college beslist binnen 6 weken, na ontvangst van de volledige aanvraag, over verlening van de subsidie.

 • 2. Een beschikking tot verlening van de subsidie bevat in ieder geval een omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen dakoppervlak, en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 12 Intrekking verlening

 • 1. Als de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend niet binnen 6 maanden na de toekenning zijn voltooid, kan de subsidieverlening worden ingetrokken.

Artikel 13. Vaststelling subsidie

 • 1. De aanvraag voor de vaststelling van de subsidie wordt binnen 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden ingediend. De aanvraag voor de vaststelling van de subsidie moet volledig zijn ingevuld en zijn voorzien van alle informatie en bijlagen zoals aangegeven in de verleningsbrief.

 • 2. Op basis van het formulier als bedoeld in het eerste lid, stelt het college de hoogte van de subsidie definitief vast, met in achtneming van de maximale kosten als bedoeld in artikel 9 en de beschikking als bedoeld in artikel 10.

Artikel 14. Betaling

 • 1. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie.

Artikel 15. Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie niet verleend als:

  • de aanvraag niet voldoet aan één van de voorwaarden uit deze subsidieregeling;

  • het subsidieplafond is bereikt;

  • naar het oordeel van het college, het vasthouden van regenwater op eigen terrein in die specifieke situatie niet haalbaar is dan wel op enige wijze risico op overlast op aanliggende percelen veroorzaakt of vanuit milieu-hygiënisch of hydrologisch oogpunt, ongewenst is.

Artikel 16 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van deze regeling tot onbillijkheden leidt, afwijken van één of meer bepalingen van deze regeling.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking van de regeling.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Winterswijk op 4 september 2023,

De secretaris,

S.M.H. Weir

De burgemeester,

B.J.J. Bengevoord

afbeelding binnen de regeling

Tekening: Overzicht aansluiting panden gemeente Winterswijk (20230828)

afbeelding binnen de regeling

Detail van tekening: Overzicht aansluiting panden gemeente Winterswijk (20230828)