Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen 2021

Geldend van 10-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen 2021

De raad van de gemeente Wageningen;

Gelezen:

het voorstel aan de raad, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 1 november 2022;

gelet op artikel 4a, lid 3, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit:

 • 1.

  De verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen 2021 vast te stellen;

 • 2.

  De verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in te laten gaan.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen 2021.

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, lid 1, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, lid 1, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Evaluatie

Het college zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  Deze verordening in werking de dag na publicatie.

 • b.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2022

de voorzitter,

de griffier,

Toelichting

Algemeen

De verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, lid 3, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 januari 2021 geldt. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239).

Artikelsgewijs

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is.

Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraagmoet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.

Deze termijn mag volgens artikel 4a, lid 3, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

De beslistermijn is bepaald op maximaal acht weken. Gelet op de bestaande praktijk van maatwerk verlenen, maar zeker ook gelet op de uitvoerbaarheid bij complexe (schulden)situaties, is voor deze termijn gekozen. Bovendien sluit de termijn aan op de termijnen uit de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Evaluatie

Het is wenselijk om de beslistermijn te evalueren. De verordening beslistermijn schuldhulpverlening bepaalt deze termijn op 5 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.