Verordening Winkeltijden gemeente Maashorst 2023

Geldend van 04-08-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Maashorst 2023

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 23 mei 2023:

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening Winkeltijden gemeente Maashorst 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  19 uurs-dagen: Goede Vrijdag na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • e.

  winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht, zoals bedoeld in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- , feest-, en 19 uurs-dagen van 6.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen openstelling voor 6.00 uur en na 22.00 uur

 • Lid 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • Lid 2. Het college kan nadere voorwaarden en beperkingen aan de ontheffing verbinden.

 • Lid 3. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Overdracht van de ontheffing

 • Lid 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • Lid 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 5. Beslistermijn

 • Lid 1. Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • Lid 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • Lid 1. De verordening “Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020” wordt ingetrokken.

 • Lid 2. De verordening “Verordening Winkeltijden gemeente Landerd 2013” wordt ingetrokken.

 • Lid 3. Een krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020 of Verordening Winkeltijden gemeente Landerd 2013 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • Lid 4. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020 of Verordening Winkeltijden gemeente Landerd 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • Lid 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • Lid 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden gemeente Maashorst 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. N.E. Gradisen

de voorzitter,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)