Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2023

Geldend van 28-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2023

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2023’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Bewegingsactiviteit: een openbare activiteit om het sporten en bewegen onder ouderen te stimuleren.

 • 2. Bezoekwerk: het op bezoek gaan bij ouderen om een gesprek aan te gaan over behoeften en wensen. Het gaat hierbij niet om mantelzorg of hulpverlening.

 • 3. Dorpskernen: we onderscheiden de volgende dorpskernen: Alem, Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel en Well/Wellseind.

 • 4. Openbare activiteiten: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of met een geldig toegangsbewijs.

 • 5. Ouderenactiviteiten: activiteiten die overwegend zijn gericht op inwoners van gemeente Maasdriel van 55 jaar en ouder.

 • 6. Structurele activiteit: een activiteit die wekelijks of minimaal 13 keer wordt herhaald.

 • 7. Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

 • 8. Uitstapjes: een openbare activiteit speciaal voor ouderen georganiseerd.

 • 9. Voorlichtingsactiviteiten: groepsactiviteiten die gericht zijn op het overdragen van kennis en het bespreekbaar maken van onderwerpen. Bij ouderen ligt het accent op preventie, gezondheid en voeding.

 • 10. Dagevenement: vooraf aangekondigde activiteit die langer dan 1 dagdeel duurt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor de in artikel 4 genoemde doelgroepen.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende openbare activiteiten voor ouderen die plaatsvinden binnen de gemeente Maasdriel:

 • a.

  Organisatie van activiteiten met minimaal 10 deelnemende ouderen;

 • b.

  Organisatie van bezoekwerk op dorpsniveau, waarbij minimaal 25 bezoeken worden afgelegd aan ouderen;

 • c.

  Organisatie van een uitstapje met minimaal 10 deelnemende ouderen;

 • d.

  Organisatie van een dagevenement met minimaal 20 deelnemende ouderen;

 • e.

  Organisatie van voorlichtingsactiviteiten op het gebied van preventie, gezondheid en voeding met minimaal 10 deelnemende ouderen;

Daarnaast is een bijdrage mogelijk voor huur van maatschappelijk vastgoed.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers, die aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • a.

  De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd (jaar x).

 • b.

  De aanvrager is ingeschreven als vereniging of stichting.

 • c.

  Activiteiten passen binnen de doelen die zijn vermeld in de statuten.

 • d.

  Voor structurele subsidie kan men slechts van één subsidieregeling gebruik maken.

Artikel 5. Maatschappelijk effect

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • a.

  De activiteiten zijn gericht op ouderen.

 • b.

  De activiteiten leveren een bijdrage aan ontmoeting, ontspanning, ontplooiing of gezondheid.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Ongeacht de kosten van de activiteit, wordt per activiteit één normbedrag uitgekeerd en een normpercentage voor zaalhuur.

 • 2. De subsidie voor het jaar x wordt gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten in het jaar x – 2.

 • 3. De huurbijdrage voor het jaar x wordt gebaseerd op de gemaakte huurkosten in het jaar x – 2.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1. De normbedragen voor de subsidiabele activiteiten zijn als volgt:

  • a.

   Organisatie van activiteiten: € 100,- per activiteit met een maximum van 10;

  • b.

   Organisatie van bezoekwerk: € 250,- per kern, maximaal 3 kernen;

  • c.

   Organisatie van een uitstapje: € 100,- per uitstapje met een maximum van 5 uitstapjes;

  • d.

   Organisatie van een dagevenement: € 500,- per dagevenement met een maximum van 1 dagevenement;

  • e.

   Organisatie van voorlichtingsactiviteiten: € 40,- met een maximum van 10 voorlichtingsactiviteiten;

  • f.

   Organisatie van een structurele activiteit: €1000,- met een maximum van 1 structurele activiteit;

 • 2. Het college verstrekt subsidie voor 35% van de huurkosten of gebruikersvergoedingen voor de volgende type accommodaties met een maatschappelijke doelstelling:

  • Dorpshuizen of gebouwen met een door gemeente benoemde dorpshuis functie;

  • Scholen voor primair onderwijs;

  • Binnensportaccommodaties (die voldoen aan de NOC-NSF normering of de normering van de betreffende nationale sportbond, lid van de NOC-NSF).

Artikel 8. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling, onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar worden gesteld.

Artikel 9. Wijze van verdeling

Indien het totaal van de toe te kennen het subsidieplafond overschrijdt, wordt het totale beschikbare bedrag evenredig over de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten verdeeld. Dat wil zeggen dat elke subsidieverlening met een zelfde percentage worden gekort.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend via subsidie@maasdriel.nl, afgegeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of per post (postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel) met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘Vrijwillig ouderenwerk’.

 • 2. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Aanvragers worden in de gelegenheid gesteld de gegevens binnen 14 dagen aan te vullen. Aanvragers krijgen hierover bericht als de contactgegevens bekend zijn.

 • 3. Verplichte bijlagen zijn het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar.

 • 4. Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.

Artikel 11. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017, ingediend tussen 1 september en uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 12. Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9, derde lid, onder g, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 kan subsidieverlening worden geweigerd:

 • 1.

  Als voor een activiteit in het betreffende subsidiejaar op basis van een andere subsidieregeling al subsidie is toegekend.

 • 2.

  Als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden.

Artikel 14. Verplichtingen

Het college kan bij de verleningsbeschikking aanvullende verplichtingen aan de subsidievrager opleggen.

Artikel 15. Verantwoording subsidies

In aanvulling op artikel 10 van de ASV hoeft deze subsidie na afloop van het subsidiejaar niet te worden verantwoord. Immers de bedragen die zijn beschikt zijn gebaseerd op activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden (het jaar 2019). Het bedrag dat wordt beschikt is een waardering voor de structurele activiteiten die de vereniging of stichting uitvoert. Met het verlenen van de beschikking is de subsidie ook vastgesteld. Daarmee zijn de artikelen 14, 15, 16 en 17 van de ASV niet van toepassing op deze subsidieregeling.

Artikel 16. Bevoorschotting

Binnen 8 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2021 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3. Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van de Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2021 van toepassing.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 18 juli 2023,

P.U.L.M. Coesmans

secretaris

J.L. Geurts

waarnemend burgemeester