Regels wachtlijsten voor woonschepen

Geldend van 01-01-2016 t/m 19-09-2017

Intitulé

Regels wachtlijst voor woonschepen

Aanleiding

Op grond van artikel 5:31.8 APV Leeuwarden houden burgemeester en wethouder zo nodig voor de verschillende categorieën vaartuigen een wachtlijst aan en stellen omtrent de uitvoering daarvan regels.

 

Uit de in 2015 uitgevoerde evaluatie van het ligplaatsenbeleid is gebleken dat het aantal aanvragen voor een ligplaatsenvergunning de afgelopen jaren is afgenomen maar thans weer toeneemt. Daarnaast is geconstateerd dat de huidige wachtlijst van aanvragers ‘zonder schip’ weinig dynamisch is. Beide zaken hebben ertoe geleid dat besloten is de huidige ‘beleidsregel wachtlijsten voor woonschepen’ te actualiseren en tot de kern terug te brengen. Thans wordt de volgende ‘regeling’ van kracht.

 

Inleiding

In de gemeente Leeuwarden wordt op het water gewoond in ‘woonarken’ en in ‘museale en historische woonschepen’. De verleende vergunning voor de woonarken zijn zakelijk (gebonden aan de ark) en voor de andere schepen persoonlijk (gebonden aan de eigenaar/vergunninghouder).

 

De aard van de vergunning brengt met zich mee dat arken ‘met vergunning’ kunnen worden verkocht. Dit geldt niet voor de andere schepen. Verkopen betekent dat het schip Leeuwarden in principe moet verlaten. Er is immers een wachtlijst zodat de koper van het schip niet direct voor een vergunning (op dezelfde plek) in aanmerking komt.

 

Werkwijze

Woonarken

Gezien het naar verwachting zeer gering aantal vrijkomende ligplaatsen voor arken én het streven om deze ligplaatsen, voor zover gelegen buiten de binnenstad, aan de eigenaren van de woonarken te verkopen, wordt de huidige werkwijze van toekenning voortgezet. Bij het vrijkomen van een ligplaats wordt hiervan publicatie gedaan. Gegadigden zullen dan geselecteerd worden op basis van het, gelet op het welstandsbeleid, meest aanvaardbare bouwplan voor een ark. Bij gelijke geschiktheid van twee of meer aanvragen, krijgt die aanvrager, van wie de aanvraag eerst is ontvangen, de ligplaats toegewezen.

 

Historische en museale woonschepen

De gekozen werkwijze voor deze categorie schepen heeft tot doel te komen tot een vereenvoudiging van de werkzaamheden en meer duidelijkheid voor de aanvragers van een ligplaatsenvergunning.

 

Externe wachtlijst

Op deze lijst staan alle aanvragers om een vergunning voor een ligplaats in Leeuwarden. In verband met het in behandeling nemen van de aanvraag zijn legeskosten verschuldigd. Na ontvangst van de leges wordt de aanvraag beoordeeld zodat inzichtelijk wordt of er concreet uitzicht is op het op termijn daadwerkelijk kunnen verlenen van een ligplaatsenvergunning op enige locatie in de gemeente Leeuwarden.

 

Indien dit vooruitzicht aanwezig is, wordt de aanvrager (indien aan de orde) meegedeeld dat er op dat moment geen ligplaats beschikbaar is en dat de aanvraag op de wachtlijst is gezet.

 

Op basis van een schriftelijke aanbod van een ligplaats mogen aanvragers drie keer een ligplaats weigeren, waarna verwijdering van de lijst zal plaatsvinden. Indien een weigering op grond van een nautische overweging plaatsvindt (bijvoorbeeld diepgang), dan wordt deze weigering niet voor het saldo meegeteld.

 

Interne wachtlijst

Aanvragers die al in de gemeente Leeuwarden liggen kunnen een verzoek indienen voor een andere (specifieke) ligplaats binnen de gemeente. Hiertoe zal een aanvraag moeten worden ingediend en legeskosten moeten worden voldaan. Men wordt vervolgens, na een beoordeling of er concreet uitzicht is op het op termijn daadwerkelijk in kunnen nemen van de gewenste plek, op een wachtlijst geplaatst.

 

Zodra de gewenste ligplaats vrijkomt, zal hiervan mededeling worden gedaan. Men krijgt vervolgens twee weken de tijd om de vrijgekomen ligplaats te accepteren en een aanvraag in te dienen om de ligplaats daadwerkelijk in te nemen.

 

Aanvragers die niet vragen om een specifieke ligplaats mogen maximaal drie maal een aanbod weigeren. Weigeringen op nautische overwegingen (bijvoorbeeld diepgang) tellen bij het saldo van weigeringen niet mee. Aanvragers die vragen om een specifieke ligplaats worden van de wachtlijst verwijderd indien het daadwerkelijke aanbod wordt afgewezen.

 

Procedure

Het is mogelijk dat de gevraagd e vergunning (uiteindelijk) niet verleend kan worden voor een concrete ligplaats. In dat geval blijven aanvragers op de wachtlijst staan en gaat het gestelde met betrekking tot het aantal weigeringen opnieuw lopen vanaf de datum van weigering van de vergunning.

 

Aanvragen vanaf de interne wachtlijst hebben voorrang boven aanvragen vanaf de externe wachtlijst.

 

Zowel de externe als de interne wachtlijst zullen eens per twee jaar worden opgeschoond. Hiertoe wordt aan de ‘wachtenden’ schriftelijk gevraagd of de inschrijving nog actueel is.

 

Overgangsrecht

De aanvragers die met schip op de voorheen geldende intern en externe wachtlijsten stonden, worden ‘overgeheveld’ naar de nieuwe wachtlijsten waarbij de hierboven beschreven werkwijze wordt gehanteerd.

 

De aanvragers die op de voorheen geldende externe wachtlijst ‘zonder schip’ stonden, krijgen vanaf inwerkingtreding van de deze regeling twee jaren de tijd een geschikt schip aan te schaffen en dit aan ons kenbaar te maken waarna zij, met behoud van de oorspronkelijke datum van inschrijving, op de nieuwe externe wachtlijst worden geplaatst. Na de genoemde termijn van twee jaren vervalt de externe wachtlijst ‘zonder schip’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden, gehouden op 15 december 2015.
secretaris,
burgemeester.