1 e WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN 2023. Hilversum

Geldend van 25-07-2023 t/m heden

Intitulé

1 e WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN 2023. Hilversum

B en W besluit

1e WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN 2023

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Gelet op het voorstel 1e wijziging aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2023 met kenmerk 1346643, het bepaalde in de artikelen 231, 232, 246a, 255 lid 5 van de Gemeentewet, de artikelen 1, 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990 en artikel 1 lid 1 Ambtenarenwet 2017;

alsmede gelet op de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Hilversum en de Coöperatie ParkeerService UA.

besluiten:

De hieronder volgende bepalingen vast te stellen inzake Aanwijzing ambtenaren belastingen en mandaat inclusief Suwinet-inkijk:

Artikel 1 Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaren

De teammanager van de clusters Belastingen en Basisregistraties (Team Gegevenshuis) wordt aangewezen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (heffingsambtenaar).

De medewerker adviseur III zijnde de coördinator van het cluster Belastingen (Team Gegevenshuis) wordt aangewezen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c (invorderingsambtenaar) van de Gemeentewet.

De invorderingsmedewerkers en deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public worden aangewezen als onbezoldigd gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) en onderdeel c (invorderingsambtenaar) van de Gemeentewet.

De directeur van Coöperatie Parkeerservice U.A. wordt aangewezen als de onbezoldigd gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) en tweede lid, onderdeel c (invorderingsambtenaar) van de Gemeentewet met betrekking tot parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, de parkeerverordening en de Parkeerbelastingverordening inclusief bijbehorend(e) Besluit(en) bij of krachtens de wet aan hem gegeven bevoegdheden.

Artikel 2 Vervanging heffings- en invorderingsambtenaar

Bij afwezigheid of verhindering van de in artikel 1, eerste lid genoemde heffingsambtenaar wordt als plaatsvervanger aangewezen de medewerker adviseur III juridisch beleidsmedewerker op het gebied van de heffing (Team Gegevenshuis).

Bij afwezigheid of verhindering van de in artikel 1, tweede lid genoemde invorderingsambtenaar wordt als plaatsvervanger aangewezen de medewerker gegevens I senior heffen (Team Gegevenshuis).

Artikel 3 Aanwijzing medewerkers belastingen

 • Als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel d van de Gemeentewet worden de volgende medewerkers aangewezen:

 • De medewerkers werkzaam binnen het cluster Belastingen (Team Gegevenshuis).

Artikel 4 Aanwijzing inlichtingenverplichtingen

 • 1.

  Het college wijst aan de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering

van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

De medewerkers werkzaam binnen het cluster Belastingen (Team Gegevenshuis).

Het college wijst aan de volgende gemeenteambtenaren jegens wie mede gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

De medewerkers werkzaam binnen het cluster Basisregistraties (Team Gegevenshuis).

Artikel 5 Belastingdeurwaarder/ betekenaar

Als de (onbezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet worden aangewezen de invorderingsmedewerkers en deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public, statutair gevestigd te Druten.

Als (onbezoldigde) gemeenteambtenaren die de bevoegdheid hebben om op te treden als belastingdeurwaarder/betekenaar, voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, de medewerkers van GCN Mastering Credit B.V., handelende onder de naam Invoned, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend aan de Burgemeester Matsersingel 200 te Arnhem, de volgende taken/bevoegdheden toe te kennen:

 • a.

  de taken/bevoegdheden van de belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231, lid 2, sub e van de Gemeentewet aan alle werkzame belastingdeurwaarders.

 • b.

  de taken/bevoegdheden van de administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231, lid 2, sub d van de Gemeentewet aan alle werkzame medewerkers en administratief invorderingsmedewerkers.

Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet worden de volgende medewerkers aangewezen:

de medewerker adviseur III zijnde de coördinator Belastingen (Team Gegevenshuis).

de medewerker gegevens I senior heffen (Team Gegevenshuis).

Artikel 6 Mandaatverlening

 • 1.

  Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet worden de volgende medewerkers aangewezen:

 • a.

  de medewerker adviseur III zijnde de coördinator Belastingen (Team Gegevenshuis);

 • b.

  de medewerker beleidsuitvoering II zijnde de senior belastingmedewerker invordering Team Gegevenshuis.

Artikel 7 Beroepsprocedures rechtbank en Gerechtshof

 • 1.

  Aan de medewerker adviseur III, de medewerker beleidsuitvoering II en de medewerkers gegevens II en III van het cluster Belastingen (Team Gegevenshuis) wordt de bevoegdheid verleend tot het optreden bij beroepsprocedures bij de rechtbank en hoger beroep bij het Gerechtshof ter zake van de heffing en invordering van alle gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Beslissingen in administratief beroep inzake kwijtschelding van belastingen worden namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend door de teammanager Gegevenshuis.

Artikel 8 Aanhaling en inwerkingtreding

Het “Aanwijzingsbesluit Belastingambtenaren 2023’’, vastgesteld bij collegebesluit van 7 maart 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde dag van inwerkingtreding van de 1e wijziging aanwijzingsbesluit Belastingambtenaren 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Dit besluit wordt aangehaald als het “1e wijziging aanwijzingsbesluit Belastingambtenaren 2023”.

Hilversum, 18 juli 2023

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Ondertekening