Aanwijzingsbesluit behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst juli 2023

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Maashorst;

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst 2022 (APV)

BESLUITEN IEDER VOOR ZOVER BEVOEGD:

vast te stellen het

Aanwijzingsbesluit behorende bij de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst juli 2023

Artikel 1.

 

Inhoud aanwijzingsbesluit

Grondslag APV 2022

Aanwijzing

Motivering

1.

Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Het aanwijzen van openbare plaatsen waar het verboden is geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden.

Artikel 2:6, 1e lid APV

De bebouwde kom van de kernen Schaijk, Reek, Zeeland, Odiliapeel, Volkel en Uden zoals bedoeld in artikel 1.1. onder a van de APV.

Gezien de dichtheid van wonend, verblijvend en winkelend publiek in de bebouwde kom is het wenselijk deze gebieden aan te wijzen ter voorkoming van verontreiniging, hinder en overlast door zwerfafval.

Van het verbod kan ontheffing worden verleend.

2.

Vertoningen op openbare plaatsen

Het aanwijzen van openbare plaatsen waar het verboden is als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, filmoperateur of gids op te treden.

Artikel 2:9, 1e lid APV

Alle wegen in het centrumgebied van de kernen van de gemeente Maashorst; Schaijk, Reek, Zeeland, Odiliapeel, Volkel en Uden alsook ook het winkelcentrum Drossaard in Uden, zoals aangeduid op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende plattegrond (bijlagen 1a, 1b, 1c, 1d, 1e ,1f bij dit aanwijzingsbesluit)

De aanwijzing strekt ter bescherming van het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en het milieu. Het milieubegrip omvat alle soorten van overlast die betrekking hebben op omgeving of het milieu zoals geluidsoverlast, geuroverlast, afval. Ook de verkeersveiligheid wordt aangemerkt als een dwingende reden van algemeen belang en te scharen valt onder de volksgezondheid (het voorkomen van verkeers-slachtoffers)

Van het verbod kan op aanvraag een ontheffing worden verleend.

3.

Rookverbod in bossen en natuurterreinen

Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan te roken gedurende een door het college aangewezen periode.

Artikel 2:18, 1e lid APV

De periode van 1 maart tot 1 november aan te wijzen.

Gelet op de huidige weers-omstandigheden en langdurige droogten, is het van groot belang om in de periode van 1 maart tot 1 november maatregelen te treffen om te voorkomen dat er branden ontstaan in bossen en natuurterreinen.

4.

Verboden drankgebruik

Het aanwijzen van openbare plaatsen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Artikel 2:48, 1e lid APV

Alle wegen in het centrumgebied van de kernen van Maashorst; Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel, Odiliapeel en Uden; alsook het Bevrijdingspark; het Cruijfcourt; het Sportpark te Uden; het Van Kilsdonkplein te Zeeland; het Hertenkamp te Schaijk en het Moesbos te Schaijk, zoals aangeduid op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende plattegrond (bijlagen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f bij dit aanwijzingsbesluit)

Gezien de dichtheid van publiek en bezoekers van horeca, ter voorkoming van overlast, ter voorkoming van orde verstoringen alsook ter voorkoming van alcoholmisbruik / overmatig drankgebruik onder jongeren is het nodig de centrumgebieden aan te wijzen waar het niet is toegestaan alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Daarnaast is het nodig vanwege een gegronde vrees voor verplaatsing van het probleem van drankgebruik en daarmee gepaard gaande overlast, hinder en ordeverstoringen ook de aanvullende gebieden aan te wijzen op basis van advies van de politie.

5.

Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke

Het is verboden zich op door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt.

Artikel 2:52 APV

Alle terreinen waar een kermis, een uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid plaatsvindt worden door het college aangewezen als gebied waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te begeven (met uitzondering voor deelnemers aan wielerrondes e.d.). Voorts bepaalt het college dat het verboden is zich gedurende de tijden waarop de weekmarkten in Uden en Schaijk worden gehouden, zich met een fiets of bromfiets op die terreinen te bevinden.

Hier is een verbod opgenomen om de fiets of bromfiets mee te voeren op terreinen, waar onder meer markt wordt gehouden, als dat marktterrein is aangewezen als een voor fietsen en bromfietsen verboden terrein gedurende die tijd. In de mensenmenigte kan een fiets hinder veroorzaken. Het verbod wordt middels bebording aan de bezoekers van het terrein kenbaar gemaakt.

6.

Loslopende honden

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen, buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats indien de hond niet is aangelijnd

Plaatsen buiten de bebouwde kom waar de hond aangelijnd moet zijn.

2.57 lid 1 en lid 2

Bossen, natuurgebieden, (natuurgebied Maashorst) als gemarkeerd op de kaart Hondenlosloop-gebieden in bijlage 3 bij dit aanwijzingsbesluit.

Deze aanwijzing strekt tot de bescherming van flora en fauna in bossen en natuurgebieden, waaronder de grote grazers in natuurgebied De Maashorst, alsmede ter bescherming van bezoekers.

Op het kaartje wordt een onderscheid gemaakt in gebieden die zijn aangewezen waar een aanlijnplicht geldt; losloopgebieden en gebieden waar een verbod geldt voor honden.

7.

Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

Op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen.

2.60 lid 1 APV

Binnen de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 1.1. onder a van de APV.

Doordat zich situaties kunnen voordoen waarbij als gevolg van het houden van dieren op bepaalde plaats voor hun directe omgeving (derden) overlast of schade aan de openbare gezondheid kan ontstaan.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en Overheid.nl.

Ondertekening

Uden, 4 juli 2023

De burgemeester van de gemeente Maashorst

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst

De secretaris

J.A.G.M. van Aaken

De burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe kunt u bezwaar maken?

U moet uw bezwaren schriftelijk en binnen 6 weken na verzending van dit besluit indienen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 83 te 5400 AB Uden.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen door het bezwaarformulier in te vullen op www.gemeentemaashorst.nl.

Inwerkingtreding

Het maken van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Bijlage 1a Aanwijzingsbesluit APV Vertoningen op openbare plaatsen V22-0533_BLD1A Uden

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1b Aanwijzingsbesluit APV Vertoningen op openbare plaatsen V22-0533_BLD1B Schaijk

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1c Aanwijzingsbesluit APV Vertoningen op openbare plaatsen V22-0533_BLD1C Reek

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1d Aanwijzingsbesluit APV Vertoningen op openbare plaatsen V22-0533_BLD1D Zeeland

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1e Aanwijzingsbesluit APV Vertoningen op openbare plaatsen Tekenblad V22-0533_BLD1E Volkel

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1f Aanwijzingsbesluit APV Vertoningen op openbare plaatsen V22-0533_BLD1F Odiliapeel

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2a Aanwijzingsbesluit APV Verboden drankgebruik V22-0531_BLD2A Uden

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2b Aanwijzingsbesluit APV Verboden drankgebruik V22-0531_BLD2B Schaijk

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2c Aanwijzingsbesluit APV Verboden drankgebruik V22-0531_BLD2C Reek

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2d Aanwijzingsbesluit APV Verboden drankgebruik V22-0531_BLD2D Zeeland

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2e Aanwijzingsbesluit APV Verboden drankgebruik V22-0531_BLD2E Volkel

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2f Bijlage 2f Aanwijzingsbesluit APV Verboden drankgebruik V22-0531_BLD2F Odiliapeel

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 Beleid mbt honden buitengebied gemeente Maashorst A3

afbeelding binnen de regeling