Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Maastricht 2023 - 2024

Geldend van 22-07-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Maastricht 2023 - 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht;

overwegende dat het gemeentebestuur actieve cultuurparticipatie door jongeren wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht;

besluit

vast te stellen de Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Maastricht 2023-2024:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Aanhorig gezelschap: een bij een gezelschap of een groepering ondergebracht onderdeel dat als zodanig zelfstandig uitvoeringen kan geven;

 • -

  Activiteitenplan: een overzicht van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd;

 • -

  Amateurkunsten: de beoefening van een van de volgende kunstdisciplines: muziek, zang, toneel, dans, theater, audiovisueel, beeldende kunst, literatuur en majorette zonder het oogmerk daarmee in het levensonderhoud te voorzien;

 • -

  ASV: Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht;

 • -

  Boekjaar: het boekjaar loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;

 • -

  Cultuurmakers: professionele kunstbeoefenaars die beroepsmatig activiteiten ontplooien die behoren tot de podiumkunsten, beeldende kunst en vormgeving, architectuur, audiovisuele kunsten;

 • -

  Onderwijsinstelling: een instelling zonder commercieel winstoogmerk verantwoordelijk voor het bieden van (speciaal) primair onderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar of hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs;

 • -

  d-Cultuurparticipatie: het actief meedoen aan kunst en cultuur in één van de volgende kunstdisciplines: muziek, zang, toneel, dans, audiovisiuele kunst, beeldende kunst, literatuur, majorette, spoken word, urban culture zoals graffiti of een mix van verschillende van deze disciplines;

 • -

  Cultuurvisie: het document “Cultuur Maakt Maastricht, Maastricht maakt Cultuur” zoals op 26-11-2019 vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht;

 • -

  Fair practice code: de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie (https://fairpracticecode.nl);

 • -

  Groepering: een vrijwilligersorganisatie met volledige c.q. gedeeltelijke rechtsbevoegdheid die de beoefening van muziek, zang, toneel, dans, audiovisiuele kunst, beeldende kunst, literatuur, majorette, spoken word, urban culture zoals graffiti of een mix van verschillende van deze disciplines

 • -

  Instelling voor professionele kunst: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zonder winstoogmerk activiteiten op het gebied van professionele kunsten uitvoert met beroepskrachten, eventueel ondersteund door vrijwilligers;

 • -

  Instelling of vereniging voor amateurkunst: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zonder winstoogmerk activiteiten op het gebied van de kunsten uitvoert met en door vrijwilligers;

 • -

  Jongeren: jongeren van 14 tot en met 27 jaar;

 • -

  Professionele kunst: activiteiten behorende tot de podiumkunsten, beeldende kunst en vormgeving, architectuur, audiovisuele kunsten, beroepsmatig beoefend door personen die over professionele vaardigheden beschikken: die de daarvoor bedoelde einddiploma’s behaald hebben of op basis van kennis en ervaring over aantoonbare kwaliteiten beschikken die vergelijkbaar zijn met de kwaliteiten van iemand die in het bezit is van de hiervoor bedoelde einddiploma’s;

 • -

  Studentenverenigingen: Studentenverenigingen in Maastricht waarvan de leden student zijn aan MBO, HBO of universiteit;

 • -

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van een subsidie krachtens een wettelijk voorschrift;

 • -

  Subsidiejaar: zie boekjaar;

 • -

  Zelfstandige maker: zelfstandige ondernemer in de kunst- en creatieve sector;

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die hoofdzakelijk bijdragen aan cultuurparticipatie door jongeren.

 • 2. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die uitgevoerd worden met, door en voor jongeren.

 • 3. De activiteiten dienen:

  • a.

   positieve impact te hebben op het culturele leven voor jongeren in Maastricht

  • b.

   uitgevoerd te worden door een organisatie (professioneel of amateur) en/of maker die actief is en gevestigd is in Maastricht

  • c.

   inclusief te zijn: iedereen dient onbeperkt mee te kunnen doen of meemaken

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidiabele activiteiten zoals bedoeld in de artikelen 3 bedraagt het subsidieplafond in totaal per jaar: € 140.500,00, opgebouwd uit € 75.000,00 voor culturele instellingen en/of maatschappelijke organisaties en € 65.500 voor professionele kunstbeoefenaars.

 • 2. Jaarlijks kan er een indexering van het subsidieplafond plaats vinden.

 • 3. Het in enig boekjaar resterend gemeentelijk subsidieplafond wordt herverdeeld, ook eventueel teruggevorderde bedragen naar aanleiding van de definitieve vaststellingen, worden herverdeeld over het volgend boekjaar.

Artikel 5. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • -

   een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, of

  • -

   een (groep van) zelfstandige makers die het vak uitoefent in hoofdberoep, of

  • -

   onderwijsinstellingen, of

  • -

   studentenverenigingen.

 • 2. De aanvrager dient gevestigd te zijn in Maastricht en activiteiten te ontwikkelen met impact op Maastricht.

 • 3. De aanvrager voert activiteiten uit in een of meerdere disciplines of crossovers binnen het totale veld van de kunsten.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • -

   de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag;

  • -

   vergoedingen die niet passen in het referentiekader van de fair practice code

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De maximale subsidie voor culturele en maatschappelijke instellingen bedraagt per aanvraag € 10.000,00.

De maximale subsidie voor professionele kunstbeoefenaars bedraagt per aanvraag € 5.000,00

Artikel 8. Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen

Betaling van medewerkers geschiedt volgens de wijze zoals opgenomen in de Fair practice code.

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt

 • 2. Als de aanvragen krachtens artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag van te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor een project en/of activiteit dient:

  • a.

   inzichtelijk te maken hoe het project of de activiteit wordt uitgevoerd (activiteitenplan);

  • b.

   inzichtelijk te maken wat de looptijd is van het project binnen het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • c.

   inzichtelijk te maken wat de impact is op het welzijn van de jongere en in hoeverre de activiteiten hieraan bijdragen; en/of

  • d.

   inzichtelijk te maken hoe de artistieke ontwikkeling van de jongere wordt bevorderd en in hoeverre de activiteiten hieraan bijdragen;

  • e.

   inzichtelijk te maken hoe de samenwerking met de overige partners (onderwijs, studentenvereniging, vrijwilligersorganisatie) gaat plaatsvinden en in hoeverre de activiteiten hieraan bijdragen;

  • f.

   inzichtelijk te maken welke doelgroep(en) wordt/worden bereikt en wat het aantal te verwachte deelnemers of toeschouwers is.

 • 2. De aanvraag dient een sluitende begroting te bevatten met een overzicht van de aan het project of de activiteit verbonden inkomsten en uitgaven.

 • 3. Voor activiteiten onder 13.f een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door beide partijen waarin de afspraken voor de samenwerking voor deze activiteit of project zijn vastgelegd.

 • 4. Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, legt tevens over: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, inschrijving KvK, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

 • 5. Voor jonge professionele kunstbeoefenaars : inschrijving KvK en hun cv

Artikel 11. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie wordt minimaal 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend.

Artikel 12. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de ASV, kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  een activiteit of een programma van activiteiten van de aanvrager niet gericht zal zijn op de gemeente Maastricht of niet aanwijsbaar ten goede komt aan ingezetenen van de Gemeente Maastricht;

 • b.

  de subsidieverstrekking niet past binnen het beleid van de gemeente;

 • c.

  de middelen niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor het subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • d.

  de aanvragen doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit of zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • e.

  een activiteit of een programma van activiteiten een jubileum of een feest betreft van aanvrager zelf dan wel een andere vergelijkbare aard heeft;

 • f.

  een activiteit of een programma van activiteiten een politiek en/of religieus karakter heeft;

 • g.

  voor de activiteit of programma van activiteiten reeds subsidie is verleend door het college.

Artikel 14. Verplichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen in de verleningsbeschikking specifieke verplichtingen opleggen.

Artikel 15. Verantwoording

Bij de subsidies van meer dan € 5.000 en ten hoogste € 75.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.

Artikel 16. Subsidievaststelling

 • 1. Een subsidie wordt conform de ASV vastgesteld.

 • 2. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

 • 3. Het vastgestelde bedrag kan niet hoger zijn dan het verleende bedrag.

 • 4. In afwijking van art. 14, tweede lid ASV, bevat de aanvraag tot vaststelling in ieder geval een bewijs dat de activiteit of het programma van activiteiten dat gepland stond voor het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd doorgang heeft gehad.

Artikel 19. Bevoorschotting en betaling in gedeelten

 • 1. In geval van verlening van een subsidie van ten hoogste € 5.000,- wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie.

 • 2. In geval van verlening van een subsidie van meer dan € 5.000,- wordt een voorschot verleend van 90%.

 • 3. Een voorschot wordt binnen zes weken na verzenddatum van de verleningsbeschikking overgemaakt op de rekening van de subsidieontvanger.

Artikel 20. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de wettelijke bekendmaking van deze regeling.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2025.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Maastricht 2023-2024.

Ondertekening

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d.10 juli 2023.

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

W.A.G. Hillenaar