Subsidieregeling parkmanagement bedrijventerreinen gemeente Maashorst 2024

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling parkmanagement bedrijventerreinen gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat

 • -

  de bedrijventerreinen in de gemeente Maashorst belangrijke economische waarde hebben;

 • -

  het wenselijk is om het economisch vestigingsklimaat voor midden- en kleinbedrijf op de bedrijventerreinen te behouden en te versterken;

 • -

  de samenwerking tussen de economische stakeholders en de gemeente hiervoor van belang is;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling parkmanagement bedrijventerreinen gemeente Maashorst 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • b.

  parkmanagement: structureel samenwerkingsverband tussen de gemeente en private partijen op de bedrijventerreinen in de gemeente Maashorst dat op basis van een gezamenlijke inzet het economisch functioneren van de bedrijventerreinen versterkt;

 • c.

  bedrijventerreinen: de volgende gebieden in de gemeente Maashorst: De Louwstraat (Schaijk), Bedrijventerrein Reek-Zuid (Reek), Voederheil (Zeeland), De Roskam (Zeeland), Vluchtoord (Uden), Loopkant-Liessent (Uden), Goorkens (Uden), Hoogveld (Uden), Hoogveld-Zuid (Volkel/Uden), Bedrijventerreinen Volkel (Volkel);

 • d.

  College: College van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor parkmanagementactiviteiten die bijdragen aan de versterking van het economisch klimaat van de bedrijventerreinen in de gemeente Maashorst.

 • 2. De activiteiten dienen aan te sluiten bij de algemene doelstellingen voor de bedrijventerreinen. Belangrijke thema’s zijn in ieder geval duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie die de ondernemers op de bedrijventerreinen in de gemeente Maashorst vertegenwoordigt.

Artikel 4. Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2. Subsidie wordt steeds toegekend voor een periode van drie jaar onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de gemeentelijke begroting ter beschikking worden gesteld en dat de subsidieaanvrager aan de voorwaarden van deze regeling voldoet. Wel dient de subsidieontvanger jaarlijks een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, overeenkomstig artikel 15 van de ASV.

 • 3. Deze regeling is voor het eerst van toepassing op subsidie voor het jaar 2024.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het College noodzakelijk zijn voor parkmanagementactiviteiten.

Artikel 6. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het College stelt voor deze regeling ieder jaar een subsidieplafond (€27.100 peiljaar 2023) vast.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal €27.100 per jaar (peiljaar 2023).

 • 3. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de index die de gemeente hanteert binnen de begroting van het betreffende jaar.

Artikel 7. Verdeling van het subsidieplafond

Indien er meerdere ontvankelijke aanvragen worden ingediend, wordt de subsidie verstrekt aan de organisatie met het grootste aantal deelnemende ondernemers van de bedrijventerreinen in de gemeente Maashorst en die ook voor het overige voldoet aan de criteria van deze regeling.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. Er moet sprake zijn van publiek private samenwerking in de vorm van structureel overleg tussen de parkmanagementorganisatie en de gemeente.

 • 2. Alle ondernemers op de bedrijventerreinen in de gemeente Maashorst moeten de mogelijkheid krijgen zich aan te sluiten als deelnemer aan de parkmanagementorganisatie.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling parkmanagement bedrijventerreinen gemeente Maashorst 2024.

Ondertekening

Maashorst, 12 juni 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)