Uitvoeringsregels uitwegen gemeente Maashorst 2023

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels uitwegen gemeente Maashorst 2023

Het College van burgemeester en wethouders van Maashorst

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 5:3 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst, alsmede de artikelen 1:3, vierde lid, en 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de

Uitvoeringsregels uitwegen gemeente Maashorst 2023

Artikel 1 Algemene eisen aan uitwegen

 • 1. Het is niet toegestaan een uitweg te hebben of te veranderen, indien hierdoor een openbaar parkeervak komt te vervallen en het niet mogelijk is binnen een straal van 100 meter een ander openbaar parkeervak te realiseren;

 • 2. Het is niet toegestaan een uitweg te hebben of te veranderen, indien hierdoor een bushokje, elektriciteitskast, een lichtmast of andere openbare voorziening staat en het niet mogelijk en wenselijk is deze voorziening te verplaatsen dan wel een soortgelijke voorziening binnen de directe omgeving te realiseren;

 • 3. Het is niet toegestaan een uitweg te hebben of te veranderen, indien hierdoor een openbare groenvoorziening dan wel een boom komt te vervallen. Indien door het hebben of veranderen van een uitweg een openbare groenvoorziening dan wel een boom komt te vervallen en het belang van de groenvoorziening dan wel boom zich er niet tegen verzet, moet het mogelijk zijn binnen de directe omgeving een soortgelijke voorziening met dezelfde kwaliteit te realiseren;

 • 4. Het is niet toegestaan een uitweg aan te leggen op een afstand minder dan 10 meter van een kruispunt of rotonde, wanneer de verkeersveiligheid hierdoor in gevaar komt. Hierbij wordt gerekend vanaf de hoek, het einde van de bochtstraal, en niet vanaf het hart van het kruispunt of rotonde;

 • 5. Het is niet toegestaan een uitweg aan te leggen op een locatie waar de aanliggende rijbaan zodanig smal is, dat de uitweg wegens te beperkte manoeuvreerruimte met een personenauto niet of niet goed betreden kan worden;

 • 6. Het is niet toegestaan om een uitweg te hebben tegenover een zijstraat, wanneer deze mogelijk door een weggebruiker als vierde tak van het kruispunt kan worden gezien en de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Artikel 2 Aanvullende eisen

 • 1. Voor percelen met hoofdfunctie ‘Wonen’ worden de volgende eisen gesteld;

  • a.

   Per perceel is één uitweg toegestaan. Alleen als de voorkant van het perceel aan de openbare ruimte, waar de uitweg op uitkomt, langer is dan 30 meter, kan een tweede uitweg worden toegestaan;

  • b.

   De uitweg die voor een woning aangevraagd wordt, is niet breder dan 5 meter inclusief de boogstralen. Hiermee wordt de gehele breedte van de uitweg, die grenst aan de openbare weg, bedoeld;

  • c.

   Bij de aanleg of verandering van de uitweg moet gezorgd worden voor een goede afwatering, zodat er geen water op de verharding blijft staan.

 • 2. Voor percelen met hoofdfunctie ‘bedrijf’ worden de volgende eisen gesteld;

  • a.

   Indien het bestemmingsplan zich er niet tegen verzet, kunnen er voor percelen met een breedte tussen 60 en 120 meter twee uitwegen worden aangelegd. Hetzelfde geldt voor hoekpercelen. Voor percelen met een breedte van meer dan 120 meter kunnen drie uitwegen worden aangelegd;

  • b.

   De uitweg die voor een bedrijf aangevraagd wordt, is niet breder dan 15 meter inclusief de bochtstralen. Hiermee wordt de gehele breedte van de uitweg, die grenst aan de openbare weg, bedoeld;

  • c.

   Bij de aanleg of verandering van de uitweg moet gezorgd worden voor een goede afwatering, zodat er geen water op de verharding blijft staan.

  • d.

   In gevallen waar belangen van economische bedrijfsvoering aanleiding geven, kan er een bredere uitweg worden aangelegd.

Artikel 3 Uitvoering en Kosten

 • 1. Aanleg of verandering van uitwegen op gronden, die in beheer dan wel in eigendom van de gemeente zijn, worden door of in opdracht van de gemeente aangelegd;

 • 2. Alle kosten die gemoeid zijn met de aanleg of verandering van een uitweg komen voor rekening van vergunninghouder;

 • Onder de kosten vallen in ieder geval:

  • a.

   Het verplaatsen van kolken, verlichting, bebording, nutsvoorzieningen en andere zaken;

  • b.

   De compensatie van vervallen openbare parkeervakken en openbaar groen;

  • c.

   Het aanleggen, wijzigen of veranderen van een deel van de uitweg, dat zich op gemeentegrond bevindt;

  • d.

   Het plaatsen, wijzigen of verwijderen van een duiker.

 • 3. Aanleg van de uitweg geschiedt na betaling van de bovengenoemde kosten.

Artikel 4 Verklarende woordenlijst

Begrip

Verklaring

Uitweg

De toegang tot een perceel, ook wel inrit, oprit, afrit of uitrit genoemd.

Artikel 5 Citeertitel

Deze uitvoeringsregels kunnen worden aangehaald als ‘Uitvoeringsregels uitwegen gemeente Maashorst 2023’.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze Uitvoeringsregels treden in werking de dag na publicatie.

Ondertekening

Uden, 27 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Maashorst

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)