Subsidieregeling verhuispremie gemeente Nieuwegein 2023

Geldend van 21-03-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling verhuispremie gemeente Nieuwegein 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Nieuwegein 2015;

Overwegende dat het college op grond van artikel 3, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Nieuwegein 2015 bevoegd is nadere regels te stellen.

Deze subsidieregeling verhuispremie gemeente Nieuwegein 2023, hierna genoemd de regeling, daarin voorziet en is bedoeld om kleine huishoudens in een grote sociale huurwoning te stimuleren een meer passende woning te betrekken en daarmee grote sociale huurwoningen vrij te maken voor starters en gezinnen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

SUBSIDIEREGELING VERHUISPREMIE GEMEENTE NIEUWEGEIN 2023

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Nieuwegein 2015, vastgesteld door de gemeenteraad van Nieuwegein d.d. 14 juli 2015;

 • b. college: het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 • c. corporaties: de toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet

 • d. Groot naar Beter regeling: een voorrangsregeling waarbij huishoudens met voorrang van een grote woning naar een passende woning kunnen verhuizen;

 • e. grote woning: een sociale huurwoning met minimaal 4 kamers; als kamers tellen mee: een woonkamer, slaapkamers en volwaardige zolderruimtes (voorzien van vaste trap en in te richten als slaapkamer);

 • f. passende woning: een door corporatie gelabelde sociale huurwoning voor de regeling van Groot naar Beter met maximaal 3 kamers, waaronder tevens begrepen een woning bestemd voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld een Verzorgd Wonen woning, seniorenwoning, rolstoelwoning, rollatorwoning, etc.) of een geschikte woning in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • g. Verzorgd Wonen woning: een gelijkvloers appartement op loopafstand (binnen 400 meter) van winkels, openbaar vervoer en een gezondheidscentrum. Deze appartementen hebben vaak aanpassingen zoals, een verhoogd toilet en douchebeugels.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor de verhuizing uit een grote woning van de corporatie, waarbij deze woning weer volledig beschikbaar komt, naar een passende woning van de corporatie in Nieuwegein.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid, als iemand verhuist naar een sociale huurwoning van een andere corporatie, komt dit ook in aanmerking voor deze subsidie.

Artikel 3 De aanvrager

Een subsidieaanvraag kan enkel worden ingediend door de hoofdhuurder van de achter te laten woning.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd nadat de huurder en de corporatie het nieuwe huurcontract hebben getekend.

 • 2. Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend binnen vier weken na de sleuteloverdracht voor de nieuwe woning.

 • 3. De aanvraag om een subsidie wordt schriftelijk ingediend door middel van het volledig ingevulde formulier “Aanvraagformulier subsidieregeling verhuispremie 2023’’.

 • 4. Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd:

  • a.

   het door de aanvrager en de corporatie ondertekende nieuwe huurcontract;

  • b.

   een volledig ingevuld formulier “Aanvraagformulier subsidieregeling verhuispremie 2023’’van de aanvrager en corporatie waaruit blijkt dat:

De hoofdhuurder van de achter te laten woning en eventuele gezinsleden is/zijn verhuisd van een grote woning naar een passende woning in Nieuwegein of via directe bemiddeling door de wooncoach of verhuisadviseur zijn verhuisd van een sociale huurwoning van de corporatie naar een passende woning in Nieuwegein conform deze regeling;

Artikel 5 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers, indien er sprake is van een aanvraag die voldoet aan alle hierna genoemde voorwaarden:

 • 1.

  Aanvrager verhuist binnen Nieuwegein van en naar een sociale huurwoning van de corporatie, waarbij hij/zij (en degene(n) met wie hij de woning bewoont) een lege woning achterlaat;

 • 2.

  Aanvrager verhuist van een grote woning, waarbij deze woning weer volledig beschikbaar komt, naar een passende woning of verhuist via directe bemiddeling door de wooncoach of verhuisadviseur naar een passende woning, waarbij de achter te laten woning niet kleiner mag zijn dan de nieuwe woning;

 • 3.

  Aanvrager verhuist naar een door de corporatie gelabelde woning met maximaal 3 kamers of via directe bemiddeling door de wooncoach of verhuisadviseur naar een passende woning;

 • 4.

  Aanvrager is 65 jaar of ouder;

 • 5.

  Aanvrager woont minimaal één jaar op het adres van de achter te laten woning, met uitzondering van medische of andere spoedeisende redenen;

 • 6.

  Aanvrager is de hoofdhuurder van de achter te laten woning;

 • 7.

  Aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen op grond van deze regeling;

 • 8.

  Aanvrager heeft niet eerder een andere verhuispremie van een corporatie ontvangen bij bijvoorbeeld stadsurgentie;

 • 9.

  Het nieuwe huurcontract is door de corporatie en de aanvrager getekend na inwerkingtreding van deze regeling;

 • 10.

  Per achter te laten woning kan maar één aanvraag worden ingediend per verhuizing.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1. Het college stelt een subsidieplafond vast.

 • 2. Het college subsidieert een bedrag van €1.000,- per aanvraag.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1. Subsidie op grond van deze paragraaf wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. De subsidie wordt overeenkomstig de rangschikking verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 8 ASV wordt subsidieverlening geweigerd als:

 • 1.

  De aanvraag niet voldoet aan de in deze regeling genoemde voorwaarden;

 • 2.

  De verhuizing door de aanvrager en/of zijn eventuele gezinsleden in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 moet worden aangemerkt als een verhuizing naar een ongeschikte woning in de zin van WMO;

 • 3.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2023.

2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verhuispremie gemeente Nieuwegein 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2023,

Ellie Liebregts

Secretaris

Marijke van Beukering-Huijbregts

burgemeester

Bijlage 1 Subsidieplafond

Periode

Subsidieplafond

1 jan 2024 t/m 30 jun 2024

€ 10.000