Eerste wijziging Legesverordening Middelburg 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Eerste wijziging Legesverordening Middelburg 2023

De raad van de gemeente Middelburg;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2 tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Eerste wijziging Legesverordening Middelburg 2023

Artikel 1 Wijziging tarieventabel

onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 worden gewijzigd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2023:

afbeelding binnen de regeling

Artikel 2 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de Legesverordening Middelburg 2023”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Middelburg d.d. 20 juni 2023.

de griffier,

A.Rijpert

de voorzitter,

mr. H.M. Bergmann

Ondertekening