Nota afschrijvingen gemeente Leeuwarden 2023

Geldend van 21-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Nota afschrijvingen gemeente Leeuwarden 2023

De raad van de gemeente Leeuwarden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023;

gelet op artikel 13 van de financiële verordening ter uitvoering van artikel 212 van de Gemeentewet,

BESLUITEN:

vast te stellen:

Nota afschrijvingen Leeuwarden 2023.

Artikel 1

Immateriële en materiële vaste activa worden afgeschreven volgens onderstaande methodiek en termijnen. Tenzij anders aangegeven wordt lineair afgeschreven.

Code

Omschrijving

Afschrijving

10900

Voorbereidingskosten grondexploitaties

geen afschrijving*

11001

Erfpachtgronden (EN)

geen afschrijving

11002

Cultuurgronden (EN)

geen afschrijving

11150

Gronden & terr.waardevermind. (EN)

25 tot 40 jaar

11151

Gronden bestemd voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling

geen afschrijving

11199

Overige gronden (EN)

geen afschrijving

11200

Woonruimten (EN)

40 jaar

11210

Woonruimten ontv.huuropbrengsten (EN)

40 jaar annuïtair

11220

Woonruimten strat.verkoop (EN)

geen afschrijving

11300

Bedrijfsgebouwen (EN)

40 jaar

11350

Noodgebouwen (EN)

10 jaar

11355

Integraal kindcentra (IKC) kinderopvang (EN)

10 – 15 jaar

11360

Verbouw gebouwen (EN)

5 - 20 jaar

11370

Sportvoorzieningen (EN)

40 jaar

11371

Kunstgrasvelden (EN)

10 jaar

11400

Grond-, weg- en waterbouwk. wrk. (MN)

40 jaar

11420

Voorzieningen parkeerterreinen (MN)

5 - 10 jaar

11430

Aanleg plantsoenen, openb.groen (MN)

5 - 20 jaar

11450

Civiele kunstwerken (MN)

80 jaar

11500

Vervoermiddelen (EN)

5 - 12 jaar

11601

Computers en software (EN)

5 jaar

11699

Ov. mach., app. en installaties (EN)

5 - 20 jaar

11700

Grond-, weg- en waterbouwk. wrk. (EN)

60 jaar

n.v.t.

Rioleringen: vervangingsinvesteringen (EN) geen afschrijving, maar via voorziening

11720

Voorzieningen parkeerterreinen (EN)

5 - 10 jaar

11800

Overige materiële vaste activa (MN)

5 - 10 jaar

11810

Vervanging verkeersborden/speel (MN)

10 jaar

11850

Inventaris gebouwen (MN)

10 jaar

11900

Overige materiële vaste activa (EN)

5 - 10 jaar

11950

Inrichting/inventaris gebouwen (EN)

10 – 20 jaar

12000

GWW werken (EN) (heff bestrijd kn)

60 jaar

12020

VRZ parkterr (EN) (heff bestrijd kn)

10 jaar

12900

Bijdragen aan activa van derden afschrijven als was het actief waarvoor de bijdrage wordt verstrekt in bezit van de gemeente

13000

Verkeersregelinstallaties (MN)

15 - 20 jaar

13099

Ov. mach., app. en installaties (MN)

5 - 10 jaar

13799

Ov. mach., app. en install. (EN) heff bestr

5 - 20 jaar

13800

Ov. mat. v.a. (EN) (heff bestrijd kn)

5 jaar

13850

Inricht/invent. gebouw. (EN) heff.best

10 jaar

* De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na

maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel worden

afgeboekt t.l.v. het jaarresultaat.

Artikel 2

 • 1.

  Van de in deze nota vermelde termijnen kan naar beneden toe worden afgeweken indien de technische of economische levensduur daartoe aanleiding geeft. Langere afschrijvingstermijnen zijn niet toegestaan.

 • 2.

  Geactiveerde kosten als gevolg van renovaties en restauraties worden afgeschreven over een looptijd die overeenkomt met de resterende economische levensduur.

 • 3.

  Bij activa met economisch nut waar tevens sprake is van een restwaarde, vindt geen afschrijving plaats over de restwaarde.

 • 4.

  Aanpassingen in de afschrijvingstermijnen zoals genoemd in deze nota gaan in vanaf het moment dat deze verordening van kracht wordt en zijn niet van toepassing op reeds bestaande materiële vaste activa.

 • 5.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 5 jaar afgeschreven.

Artikel 3

Restwaarde kan alleen worden toegepast bij activa met de balansgroep 011300 Bedrijfsgebouwen als aan de volgende criteria is voldaan:

 • De gemeente ontvangt huuropbrengsten van een derde partij en deze partij wordt door de gemeente gesubsidieerd; of

 • Als de gemeente eigenaar en gebruiker is van het object.

Voor de toepassing gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Het maximum te hanteren restwaarde percentage bedraagt 10%. Conform artikel 2 lid 3 wordt over deze waarde niet afgeschreven.

 • Het percentage wordt bepaald over de aanschafwaarde van het gebouw.

 • De WOZ-waarde mag niet lager zijn dan de restwaarde.

 • Bij aanpassingen en/of vervangingen aan het object wordt de restwaarde niet aangepast, mits de eis onder c benoemd hierdoor van toepassing wordt.

Indien de huurontvangst van de hierboven genoemde derde partij komt te vervallen dan wel dat de

gemeente niet langer de gebruiker is van het object, wordt de restwaarde pas bij opnieuw in gebruik name beoordeeld op eventuele toepassing van restwaarde en zo nodig aangepast.

Artikel 4

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

 • Circulaire waarde: de hergebruikwaarde van de grondstoffen en materialen.

 • 2.

  Bij investeringen kan een circulaire waarde worden toegepast bij activa met de balansgroep 011300 Bedrijfsgebouwen, 011360 Verbouw gebouwen, 011370 Sportvoorzieningen, 011400 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en 011450 Civiele kunstwerken. Voor de toepassing gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Bij aanvang van de investeringen moet via een losmaakbaarheidsindex aangegeven worden, welke mate van herbruikbaarheid realiseerbaar is.

 • De minimale grenswaarde van de losmaakbaarheidsindex bedraagt 55%.

 • Het maximum te hanteren circulaire restwaarde percentage ten opzichte van de investeringswaarde bedraagt 5% voor de balansgroepen 011300 Bedrijfsgebouwen, 011360 Verbouw gebouwen, 011370 Sportvoorzieningen en 10% voor de balansgroepen 011400 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en 011450 Civiele kunstwerken. Over deze waarde wordt niet afgeschreven.

 • Het percentage wordt bepaald over de aanschafwaarde van de investering.

Ondertekening