Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken provincie Groningen

Geldend van 28-06-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 20 juni 2023, nr. A.9, team Energie, dossiernummer K48 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  De toepassing van obstakelverlichting op windturbines leidt tot hinder bij omwonenden en lichtvervuiling veroorzaakt;

 • -

  De Inspectie Leefomgeving en Transport bereid is medewerking te verlenen aan de toepassing van naderingsdetectie om obstakelverlichting enkel in te schakelen wanneer een vliegtuig zich in de nabijheid van een windpark bevindt;

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Besluiten:

Vast te stellen de:

Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L187/1), met inbegrip van de opvolgende wijzigingsverordeningen;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • d.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • e.

  provincie: provincie Groningen;

 • f.

  transpondertechniek: een technische toepassing waarbij transponders in vliegtuigen worden uitgelezen door ontvangers in windturbines, waarbij de obstakelverlichting op de windturbine alleen wordt ingeschakeld wanneer een vliegtuig in de buurt van de windturbine komt.

 • g.

  radartechniek: een technische toepassing waarbij een radar wordt geïnstalleerd op de windturbine om vliegtuigen in de nabijheid van de windturbine te detecteren, waarbij de obstakelverlichting op de windturbine alleen wordt ingeschakeld wanneer een vliegtuig in de buurt van de windturbine komt.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om exploitanten van windturbines in staat te stellen om transponder- of radartechniek aan te schaffen en te installeren op windturbines.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   een exploitant van één of meerdere windturbines;

  • b.

   een samenwerkingsverband van exploitanten van een verzameling windturbines.

 • 2. Indien een samenwerkingsverband, zoals bedoeld in het eerste lid, onder b, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidie in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  de aanschaf van de transponder- of radartechniek op een windturbine in de provincie Groningen;

 • b.

  de installatie van de transponder- of radartechniek op een windturbine in de provincie Groningen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager, danwel de exploitanten van windturbines die deelnemen aan het samenwerkingsverband, een SDE++ beschikking voor de betreffende windturbines heeft ontvangen na 31 december 2022;

  • b.

   het een aanvrager, danwel de exploitanten van windturbines die deelnemen aan het samenwerkingsverband, betreft tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

  • c.

   de aanvrager, danwel de exploitanten van windturbines die deelnemen aan het samenwerkingsverband, een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV;

  • d.

   de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in artikel 6 van de AGVV.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is gericht op het verminderen van de lichthinder veroorzaakt door de obstakelverlichting op windturbines;

 • b.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Groningen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende investeringskosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de aanschaf van de transponder- of radartechniek;

 • b.

  kosten voor de installatie van de transponder- of radartechniek;

 • c.

  kosten ten behoeve van het verkrijgen van toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de kosten voor onderhoud van het naderingsdetectiesysteem in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier op provinciegroningen.nl.

 • 2. Onverminderd artikel 2.1, eerste en tweede lid, van de Procedureregeling bevat een aanvraag:

  • a.

   een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:

   • a.

    de windturbines waarop de aanvraag betrekking heeft;

   • b.

    de werkzaamheden welke moeten worden uitgevoerd;

   • c.

    een offerte (niet ouder dan 6 maanden) voor de aanschaf en installatie van de transponder- of radartechniek;

   • d.

    indien de aanvraag wordt ingediend namens een samenwerkingsverband zoals benoemd onder artikel 3 lid 2 dient een door alle deelnemers ondertekende verklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat het project de instemming heeft van alle betrokken exploitanten;

   • e.

    een sluitende begroting.

Artikel 11 Indieningstermijn

Volledige subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2024.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor de periode genoemd in artikel 11 € 800.000,-.

Artikel 13 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, zoals bedoeld in artikel 5, bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- subsidie per windturbine.

Artikel 14 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend wordt binnen één jaar na subsidieverlening geïnstalleerd en is uiterlijk binnen twee jaar volledig operationeel;

 • b.

  de windturbine moet na plaatsing van het systeem nog minstens 10 jaar in exploitatie zijn waarbij de transponder- of radartechniek wordt toegepast.

Artikel 16 Verantwoording van subsidies

 • 1. De subsidieontvanger toont op basis van een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten aan dat de activiteiten zijn verricht.

 • 2. In de verklaring geeft de subsidieontvanger aan:

  • a.

   dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht, voorzien van een korte toelichting;

  • b.

   dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;

  • c.

   het totale bedrag van de gerealiseerde subsidiabele kosten;

  • d.

   in voorkomend geval, de stand van de egalisatiereserve;

  • e.

   het totale bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, inclusief bijdragen van derden, en

  • f.

   het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage.

 • 3. Indien de subsidie € 125.000,-- of meer bedraagt overlegt de subsidieontvanger onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid een controleverklaring van een accountant over het financieel verslag als bedoeld in artikel 3.4 van de Procedureregeling.

Artikel 17 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken provincie Groningen 2023.

Ondertekening

Groningen, 20 juni 2023

Gedeputeerde Staten van Groningen voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting

Bij deze subsidieregeling wordt, in verband met staatssteun, toepassing gegeven aan artikel 36 AGVV. De regeling heeft als doel om lichtvervuiling tegen te gaan. Op grond van artikel 36 AGVV kunnen ondernemingen worden gesteund om hen in staat te stellen om een verdergaand beschermingsniveau te bereiken dan is voorgeschreven op grond van Europese milieueisen. Als zulke Europese eisen niet bestaan, dan mag steun worden verleend om het feitelijke niveau van milieubescherming te verhogen, ook als steun wordt verleend om aan een betrokken eis van nationale of regionale aard te voldoen. Er gelden in Europa geen specifieke eisen voor het tegengaan van lichtvervuiling die drukken op de exploitanten van windmolens, waardoor ter plaatse geen EU-norm geldt voor de exploitanten van windturbines om lichtvervuiling tegen te gaan.