Besluit over het bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en het delegeren van bepaalde taken onder de Omgevingswet

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit over het bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en het delegeren van bepaalde taken onder de Omgevingswet

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2022, nr.28/5, reg.nr. INTB-21-05045;

gelet op artikel 2.8, artikel 4.14, lid 5, artikel 16.15a, onder b en artikel 16.55, lid 7 van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende besluit over het bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en het delegeren van bepaalde taken onder de Omgevingswet:

Artikel 1 Aanwijzing lijst van gevallen waarvoor een bindend advies is vereist

De volgende lijst van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit worden aangewezen als gevallen waarbij de gemeenteraad een bindend advies - gebaseerd op artikel 16.15a, onder b, van de Omgevingswet - geeft aan het college van burgemeester en wethouders:

 • a)

  projecten voor het realiseren van meer dan 30 woningen/appartementen met de daarbij behorende voorzieningen;

 • b)

  projecten voor antenne-installaties hoger dan 40 meter;

 • c)

  projecten voor het realiseren van windmolens hoger dan 25 meter en zonnevelden (grondopstelling met zonnepanelen) groter dan 100 vierkante meter.;

 • d)

  projecten voor het wijzigen van de functie van onbebouwde gronden en/of het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en/of gebouwen buiten bestaand stedelijk gebied van meer dan 1500 vierkante meter bruto vloeroppervlakte, niet zijnde projecten voor het realiseren van woningen/appartementen;

 • e)

  de hierboven genoemde gevallen zijn niet van toepassing als een project in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgesteld kader (zoals bijvoorbeeld een visie, beleidsnota) of als een project in strijd is met instructie(regel)s.

Artikel 2 Participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Participatie van en overleg met derden, gebaseerd op artikel 16.55, lid 7, van de Omgevingswet, is verplicht voorafgaand voor elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is.

Artikel 3 Delegatie

De volgende bevoegdheden worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Het vaststellen van delen van het omgevingsplan voor zover het gaat om:

  • 1.1.

   het verwerken van onherroepelijke omgevingsvergunningen;

  • 1.2.

   het verwerken van wijzigingen van juridisch-technische aard;

  • 1.3.

   het verwerken van wijzigingen die noodzakelijk zijn als gevolg van hogere wet- of regelgeving;

  • 1.4.

   het wijzigen van de plaats en richting van werkingsgebieden met maximaal 5 meter.

 • 2.

  Het nemen van een voorbereidingsbesluit.

Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt en treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 september 2022

de griffier,

J.H. Brokers

de voorzitter,

P.G. Welman