Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 30 mei 2023, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt om de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten te verbeteren (Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant)

Geldend van 07-06-2023 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 30 mei 2023, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt om de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten te verbeteren (Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten aan de gemeenten in de provincie Noord-Brabant bijdragen willen verstrekken voor het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt om de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten te verbeteren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

arbeidsmarktregio Helmond-de Peel: zijnde de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren;

arbeidsmarktregio Midden-Brabant: zijnde de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk;

arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant: zijnde de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Meijerijstad, Sint-Michielsgestel, Oss en Vught;

arbeidsmarktregio West-Brabant: zijnde de gemeenten Altena, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant: zijnde de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre;

BMIP: Brabants Migratie Informatie Punt, zijnde een meertalig fysiek en digitaal loket met informatie, advies, een meldpunt, dienstverlening en sociale activiteiten voor arbeidsmigranten;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht op een specifiek eindresultaat.

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 • a.

  de gemeente Breda;

 • b.

  de gemeente Eindhoven;

 • c.

  de gemeente Helmond;

 • d.

  de gemeente Meierijstad;

 • e.

  de gemeente Tilburg.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op het verbeteren van de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten door het opzetten van een BMIP in een arbeidsmarktregio.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Een bijdrage wordt geweigerd indien aan de bijdrageaanvrager reeds een bijdrage is verstrekt voor het opzetten van een BMIP op grond van deze regeling.

Artikel 5 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten door het opzetten van een BMIP in een arbeidsmarktregio;

 • b.

  de aanvrager overlegt een ondertekende bestuursovereenkomst, overeenkomstig het model, opgenomen in bijlage 1, behorende bij deze regeling;

 • c.

  de activiteiten kunnen starten binnen een maand na verlening van de bijdrage.

Artikel 6 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

De kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage betreffen het lumpsumbedrag van € 450.000 per aanvragende gemeente.

Artikel 7 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier, waarbij de volgende stukken worden gevoegd:

  • 1°.

   een ondertekende bestuursovereenkomst als bedoeld in artikel 5, onder b;

  • 2°.

   een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

  • 3°.

   een sluitende begroting;

 • b.

  wordt ingediend van 8 juni 2023 tot en met 8 augustus 2023.

Artikel 8 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 7, onder b, vast op € 2.250.000.

Artikel 9 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage betreft de volgende lumpsumbedragen, genoemd in artikel 6:

 • a.

  € 450.000 voor de gemeente Breda;

 • b.

  € 450.000 voor de gemeente Eindhoven;

 • c.

  € 450.000 voor de gemeente Helmond;

 • d.

  € 450.000 voor de gemeente Meierijstad;

 • e.

  € 450.000 voor de gemeente Tilburg.

Artikel 10 Verdelingswijze

Bijdragen worden verdeeld naar evenredigheid.

Artikel 11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

De bijdrageontvanger:

 • a.

  start de activiteiten binnen een maand na verlening van de bijdrage;

 • b.

  de aanvrager voert de activiteiten uit conform het aanvraagformulier, het projectplan, de begroting en de bestuursovereenkomst;

 • c.

  deelt de kennis en ervaringen over activiteiten rondom het opzetten en het functioneren van het BMIP met de partijen die betrokken zijn bij het BMIP, de andere arbeidsmarktregio’s, het Rijk en de provincie;

 • d.

  overlegt jaarlijks een voortgangsverslag, overeenkomstig het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde model, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de bijdrage wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • e.

  rondt de activiteiten betreffende het openen van het BMIP in de arbeidsmarktregio uiterlijk 29 december 2023 af;

 • f.

  houdt het BMIP in stand tot tenminste 1 oktober 2025;

 • g.

  zorgt ervoor dat in de publicaties wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd, indien door of namens de bijdrageontvanger een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot de te financieren activiteit.

Artikel 12 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont aan dat de activiteiten zijn verricht waarvoor de bijdrage is verleend, aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan en legt voor de bijdrage verantwoording af conform de vereisten van de Regeling informatieverstrekking sisa.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot wordt betaald in twee termijnen, waarvan de eerste termijn, inhoudende 80% van de bijdrage, wordt betaald na verlening van de bijdrage en de tweede termijn, inhoudende 20% van de bijdrage, op 1 juli 2024.

Artikel 14 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Abv.

Artikel 15 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2026 aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 30 mei 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Bijlage 1 behorende bij artikel 5, onder b, van de Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant

Model Bestuursovereenkomst pilot Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP)

Versie 1, 30 mei 2023

Ondergetekenden,

 • 1.

  De provincie Noord-Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.J.P.M. van Gruijthuijsen (Gedeputeerde Economie, Financiën, Kennis en Talentontwikkeling, gemachtigd door de Commissaris van de Koning (d.d. 30 mei 2023) handelende ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten d.d. 30 mei 2023 bevoegd op grond van de Regeling mandaat Commissaris van de Koning verder te noemen: “de provincie”;

 • 2.

  De gemeente Meierijstad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door, handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. , verder te noemen: “de gemeente Meierijstad”;

 • 3.

  De gemeente Breda, rechtsgeldig vertegenwoordigd door, handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. , verder te noemen: “de gemeente Breda”;

 • 4.

  De gemeente Tilburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door, handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. , verder te noemen: “de gemeente Tilburg”

 • 5.

  De gemeente Eindhoven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door, handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouder d.d. , verder te noemen: “de gemeente Eindhoven”

 • 6.

  De gemeente Helmond, rechtsgeldig vertegenwoordigd door, handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouder d.d. , verder te noemen: “de gemeente Helmond”

Hierna tezamen te noemen: “Partijen”, ook wel ieder afzonderlijk te noemen: “Partij”

Overwegingen:

Overwegende dat met het opstellen van een bestuursovereenkomst de landelijke afspraken met het Rijk en met de provincie inzake de pilot BMIP (Brabants Migratie Informatie Punt) worden geborgd en volgens richtlijnen kunnen worden uitgevoerd. Onderlegger is de beschikking van de Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Rijk. Een inhoudelijke toelichting op de pilot BMIP is weergegeven in de statenmededeling van 24 januari 2023. Deze is als Bijlage 1 aan deze bestuursovereenkomst toegevoegd.

Overwegende dat binnen de arbeidsmarktregio's reeds integrale afsprakenkaders of handelingsperspectieven arbeidsmigranten zijn opgesteld, mede voortvloeiend uit de Brabantse Aanpak Arbeidsmigratie (2019-2021).

Art. 1 Begrippen en definities

Arbeidsmigranten: internationale werknemers met een inkomen dat onder de inkomensnorm ligt om in aanmerking te komen voor de kennismigrantenregeling .

BRP: Basis Registratie Personen

BSN: Burger Service Nummer

DigiD: systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen verifiëren, een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties

FTE: fulltime-equivalent

In natura (in kind): bijdrage om niet van derden.

Kennismigranten: internationale werknemers met een inkomen dat ten minste benodigd is om in aanmerking te komen voor de kennismigrantenregeling1.

Overheadkosten: verbouw- en inrichtingskosten, werkplekkosten, in percentage van de totale bruto salariskosten.

Pilot BMIP: 2-jarig proefproject om te komen tot een Brabant-dekkend netwerk van informatiepunten voor arbeidsmigranten

Regio’s:

Arbeidsmarktregio's waar samenwerkingsverbanden bestaan m.b.t. afsprakenkaders of handelingsperspectieven arbeidsmigranten. https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/arbeidsmigratie/aanpak-arbeidsmigratie-regio

SPUK: Specifieke Uitkering

RNI: Register Niet-ingezetenen

Statenmededeling: mededeling van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten

Art. 2 Doel van de overeenkomst

Partijen wensen met het aangaan van onderhavige overeenkomst de afspraken vast te leggen, ten aanzien van het opzetten en uitvoeren van de pilot BMIP, zodat Partijen komen tot een gelijktijdige, gezamenlijke en integrale uitvoering van de pilot.

Art. 3 Voorwaarden

Om als deelnemende gemeente (namens de regio) in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage voor de pilot BMIP, moet minimaal voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

Vorm:

 • A.

  Digitaal

  • Binnen de pilot BMIP moet samengewerkt worden met het landelijke Rijksplatform Workinnl.nl. Doel is om de basis van Workinnl.nl te gebruiken om gezamenlijk tot 1 landelijk platform te komen, waarop regio-informatie is te vinden.

 • B.

  Fysieke vaste locatie en mobiele teams

  • -

   Er wordt minimaal 1 fysieke vaste locatie per regio ingericht, die maximaal en laagdrempelig toegankelijk is en waar het totale aanbod van de pilot BMIP vindbaar is.

  • -

   Er wordt 1 of meerdere expert(s) geleverd op het gebied van wonen, werken en leven in Brabant, om ten behoeve van mobiele teams op gewenste locaties in de regio, aan zowel arbeidsmigranten en hun werkgevers, dienstverlening en service op maat te bieden.

 • C.

  Aanbod

  • -

   Informatievoorziening en advies omtrent wonen, werken en leven leveren

  • -

   Het zijn van een meldpunt misstanden m.b.t. loon, arbeid, huisvesting en zorg

  • -

   Inschrijving Basis Registratie Personen (BRP) en verstrekken van Burgers Service Nummer (BSN) -nummer. Het doel is om centrale inschrijving zo spoedig mogelijk te realiseren, zodra de technische mogelijkheden voorhanden zijn. Met de centrale inschrijving bedoelen we dat ongeacht waar je in de regio gaat wonen, je op ieder fysieke punt en door het mobiele team kan worden ingeschreven in BRP en RNI. Voor het einde van de pilot moeten dus alle gemeenten uit de regio daaraan meewerken en mandaat voor gegeven hebben. Voor het einde van de pilot moet de centrale inschrijving zijn gerealiseerd.

  • -

   Inschrijving Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en vertrekking van DigiD. Dit is momenteel alleen mogelijk in de gemeente Breda en de gemeente Eindhoven. Binnen de pilot zal worden onderzocht of deze dienstverlening ook door de mobiele teams kan worden uitgevoerd.

  • -

   Activiteiten (voor suggesties mogelijk aanvullend aanbod, zie bijlage 2) op initiatief van sociale partners. Vanuit de Provincie zullen hiervoor een of meerdere regiotafel(s) worden georganiseerd, waaraan de gemeenten deelnemen. De gemeenten zetten € 20.000 van de verkregen bijdrage in om met de sociale partners programma's op te zetten en uit te voeren. Dit kan als één centraal pakket of meerdere regionale pakketten dienstverlening. Voorwaarde voor deze samenwerking is een financiële investering van de werkgevers die dit mogelijk maakt. Verdeling van de werkzaamheden t.a.v. het aanjagen en ontwikkelen van aanvullend aanbod over meerdere deelnemende gemeenten wordt niet in deze bestuursovereenkomst opgenomen, maar door de regio's zelf bepaald en georganiseerd.

 • D.

  Naamgeving

  • De fysieke locaties en mobiele teams gaan allen aan de slag onder dezelfde naam ‘Informatiepunt’, eventueel gevolgd door een regio-specifieke naam en/of logo. Hierbij moet een verwijzing zichtbaar zijn naar WORKINNL/Brabant. De provincie en het Rijk zijn leidend in het vormgeven van de huisstijl.

 • E.

  Monitoring

  • De aanvragende gemeente zal ieder kwartaal een monitoringsverslag, conform provinciaal format, indienen bij de provincie. Gelet op de landelijke opdracht is het noodzakelijk om tijdens de pilot te kunnen bijsturen. De kwartaalrapportages alsmede de overall-monitoring door de Provincie, zullen als basis dienen voor de evaluatie waarop het Rijk beslissingen zal nemen over de eventuele landelijke uitrol van de pilot.

Art. 4 Provinciale ondersteuning

Binnen de pilot BMIP voert de provincie de regie op een aantal overkoepelende activiteiten. Deze activiteiten voert zij zelf uit in opdracht van het Rijk. De kosten die hiervoor gemaakt worden, naar verwachting € 500.000, komen ten laste van de totale financiële bijdrage van de provincie in de pilot BMIP, zijnde €750.000. De door de provincie uit te voeren taken zijn.

 • -

  Inzet projectleider en coördinator t.b.v. opzet en uitvoering pilot BMIP

 • -

  Communicatie

  • Communicatiemateriaal, logo’s, formats en branding tools voor alle BMIP’s worden door de provincie aangeleverd en gefinancierd en kunnen regio-specifiek worden gemaakt door de regio’s zelf.

  • Online en offline-campagnes ter promotie van alle BMIP’s worden centraal uitgevoerd en gefinancierd vanuit de provincie.

 • -

  Monitoring en verantwoording

  • Verantwoording voor de uitgaven binnen deze pilot geschiedt jaarlijks uiterlijk 15 juli, via SiSa-verantwoording aan het Rijk.

  • Een externe Partij krijgt vanuit de provincie de opdracht om de gehele pilot te monitoren en evalueren.

Artikel 5 Proces en planuitwerking

5.1 Deze overeenkomst treedt in werking bij ondertekening door alle Partijen van deze overeenkomst en eindigt bij definitieve vaststelling van de SPUK (Specifieke Uitkering)

5.2 Deze bestuursovereenkomst dient als basis voor de Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant op basis waarvan Partijen vóór 9 augustus 2023 een verzoek tot bijdrage bij de provincie kunnen indienen voor uitvoering van de pilot.

Artikel 6 Financiële afspraken

6.1 De totale geraamde kosten voor uitvoering van de pilot BMIP, bedragen

€ 4.000.000. Het gehanteerde financieringsmodel is 50% Rijk/ 50% Regio (arbeidsmarktregio’s, provincie, werkgevers). De Rijksfinanciering wordt verstrekt middels een SPUK.

6.2 Er is een budgettaire scheiding binnen de pilot gemaakt tussen het basisaanbod (de overheidsactiviteiten) en het mogelijk aanvullend aanbod (de economische activiteiten). Voor de overheidsactiviteiten is in totaal €3,4 mln begroot. Voor het aanvullend aanbod is een bedrag begroot van € 600.000.

6.3 De cofinanciering vanuit de provincie bedraagt € 750.000, dit is de maximale bijdrage vanuit de provincie voor deze pilot. De pilot vindt alléén doorgang bij eenzelfde cofinanciering vanuit deelnemende gemeenten, zijnde € 750.000 voor alle deelnemende gemeenten in betreffende regio tezamen. Hiervan worden de overheidsactiviteiten (het basisaanbod) en het aanjagen en ontwikkelen van het aanvullend aanbod (reservering van € 100.000) bekostigd. De overige € 500.000 voor het aanvullend aanbod worden geacht door werkgevers te worden bijdragen (voor suggesties mogelijk aanvullend aanbod, zie bijlage 2).

6.4 Met het ondertekenen van deze overeenkomst zegt de provincie toe om gedurende 2 jaar een bedrag van in totaal € 750.000 (€ 375.000 per jaar) te reserveren in hun begroting ten behoeve van de uitvoeringsfase voor pilot BMIP.

6.5 Met het ondertekenen van deze overeenkomst zeggen de aanvragende gemeenten van de arbeidsmarktregio's toe:

 • a.

  Een bedrag van minimaal €150.000 per aanvragende gemeente aan cofinanciering in te brengen ten behoeve van uitvoeringsfase van de pilot BMIP. Dit kan in natura, ook vanuit gemeentelijk betaalde organisaties. De cofinanciering van de aanvragende gemeente mag bijdragen vanuit een andere gemeente binnen de arbeidsmarktregio bevatten.

 • b.

  Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage/ cofinanciering:

  • -

   Wervingskosten medewerkers

  • -

   Team onder projectleider voor voorbereiding pilot, projectleider programmering, projectleider overheidsdienstverlening, projectleider marketing & communicatie/ communitymanager

  • -

   Medewerker Back-office, Welcome Staff en Community manager

  • -

   Medewerker voor Marketing/ Communicatie/ Events

  • -

   Trainingskosten

  • -

   Mobiel team

  • -

   Overheadkosten

  • -

   Aanjagen en ontwikkelen aanvullend aanbod

 • Voor een indicatie van de benodigde fte per activiteit per regio wordt verwezen naar bijlage 3

 • c.

  Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage/ cofinanciering:

  • -

   Kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van reguliere taken, die wettelijk worden gefinancierd.

  • -

   Voorbeeld: Inschrijving in BRP en RNI is een wettelijke taak van de gemeente en kan niet als kosten of cofinanciering worden opgevoerd.

  • -

   Investeringen. Kosten ten aanzien van vaste en vlottende activa kunnen alleen inhuur en/of leasing betreffen en dienen opgevoerd te worden onder de overheadskosten.

6.6 De deelnemende gemeenten kunnen aanspraak maken op het Rijksbudget van € 2.000.000 en een deel van het provinciaal budget, zijnde € 250.000 (€ 750.000 - € 500.000 kosten voor overkoepelende activiteiten zie artikel 4).

6.7 De deelnemende gemeenten kunnen een verzoek tot bijdrage doen bij de provincie op basis van de Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant voor een bedrag van maximaal € 450.000 middels het indienen van een, door Gedeputeerde Staten, vooraf vastgesteld aanvraagformulier met projectplan inclusief begroting (over de jaren 2023, 2024 en 2025) en deze ondertekende bestuursovereenkomst.

6.8 De deelnemende gemeenten worden geacht een bedrag van € 20.000 van de in artikel 6.7 genoemde bijdrage, aan te wenden voor het aanjagen en ontwikkelen van het aanvullend aanbod. Deze bijdrage kan niet als cofinanciering worden opgevoerd.

Artikel 7 Planning uitvoeringsfase

7.1

De start van de implementatiefase is voor iedere gemeente binnen één maand nadat de bijdrage is afgegeven

7.2

Uiterlijk 1 januari 2024 dient de operationele fase van start te gaan, conform de voorwaarden genoemd in artikel 3.

7.3

De uitvoeringsfase (dit is de voorbereidingsfase plus de operationele fase) duurt 2 jaar en loopt uiterlijk tot 1 oktober 2025.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

8.1 Partijen zullen elkaar onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van elke ontwikkeling, onvoorziene omstandigheid of gebeurtenis die met zich brengt dat een ongewijzigde uitvoering van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden gevergd.

8.2 Indien het zich voordoen van ontwikkelingen, omstandigheden en/of gebeurtenissen ertoe leidt dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid niet (meer) kan worden gevergd, kan dit leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van deze overeenkomst.

8.3 Alvorens tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding over te gaan zullen Partijen in de situatie als hiervoor beschreven met elkaar in overleg treden, waarbij van Partijen wordt verwacht dat zij primair streven naar een gewijzigde voortzetting van de bestaande overeenkomst. Gedeeltelijke wijziging of ontbinding van deze overeenkomst kan ook met zich brengen dat de overeenkomst met betrekking tot één der Partijen als ontbonden wordt beschouwd en met de overige Partijen al dan niet gewijzigd, wordt voortgezet.

8.4 Onverminderd vorenstaande omstandigheden kunnen Partijen in goed onderling overleg wijziging van de bestaande bestuursovereenkomst overeenkomen indien zulks in het belang is van een behoorlijke en/of doelmatige uitvoering. Wijziging of aanvulling van de bestuursovereenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door alle Partijen ondertekend.

Artikel 9 Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

9.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag na (laatste) ondertekening en eindigt op het moment dat de SPUK definitief is vastgesteld

9.2 Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld conform het bepaalde in deze overeenkomst.

Artikel 10 Geschillenregeling

10.1 Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden in eerste instantie in onderling overleg tot een oplossing gebracht, waarbij Partijen niet tussentijds over het geschil met derden zullen communiceren. Een geschil is aanwezig indien één der Partijen dat stelt en dit schriftelijk aan de andere Partijen heeft medegedeeld.

10.2 Indien binnen 2 maanden na melding van een geschil over de uitvoering van deze bestuursovereenkomst, zoals bedoeld in lid 1, tussen Partijen geen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de Partijen vrij het geschil voor te leggen aan de rechtbank in 's-Hertogenbosch.

Artikel 11 Bijlagen

Deze overeenkomst bevat de volgende bijlagen:

 • 1.

  Statenmededeling

 • 2.

  Menukaart BMIP met toelichting

 • 3.

  Indicatie FTE bij de verschillende begrotingsonderdelen

Aldus opgemaakt te …. op …. 2023

Namens de provincie Noord-Brabant,

Aldus opgemaakt te 's-Hertogenbosch op …. 2023

Namens de gemeente Meierijstad,

Aldus opgemaakt te …. op …. 2023

Namens de gemeente Breda,

Aldus opgemaakt te …. op …. 2023

Namens de gemeente Tilburg,

Aldus opgemaakt te …. op …. 2023

Namens de gemeente Eindhoven,

Aldus opgemaakt te …. op …. 2023

Namens de gemeente Helmond,

Bijlage 1: Statenmededeling

Statenmededeling Pilot Brabants Migratie Informatiepunt

Bijlage 2

afbeelding binnen de regeling

Tabel A.

Toelichting mogelijk aanvullend aanbod

1. Welcome programma

Het Welcome programma bestaat bijvoorbeeld uit een introductiedag en welkomstdag en is met name gericht op het wegwijs maken van nieuwkomers in de regio en het ontmoeten van andere arbeidsmigranten en bewoners in de regio. De introductiedag biedt arbeidsmigranten, hun partners en kinderen een introductie van de regio en een voorproefje van een aantal soorten dienstverlening en sociale activiteiten die hen kunnen helpen om zich snel thuis te voelen en om in de regio een goede start te kunnen maken. Het Welcome Programma is een prima aanvulling op interne onboarding programma’s die veel werkgevers, opdrachtgevers en opleiders aanbieden. In de opzet van dit programma wordt er nauw samengewerkt met de vele vrijwilligersorganisaties die Brabant rijk is. De introductiedag bestaat bijvoorbeeld uit een:

 • -

  Cultural Awareness training: Uitleg over de Nederlandse cultuur en gebruiken.

 • -

  Survival Dutch: Nederlandse taalcursus door en voor arbeidsmigranten en hun partners.

 • -

  Rondleiding door de regio: Rondleiding langs de culturele hoogtepunten van de regio, uitleg over het openbaar vervoer, supermarkten, etc.

 • -

  Toelichting op overige relevante dienstverlening die in de regio aanwezig is: zoals o.a. de dienstverlening in overige hier genoemde programma’s.

De welkomstdag wordt bijvoorbeeld tweemaal per jaar georganiseerd voor alle nieuwkomers in de regio. Op de welkomstdag worden de nieuwkomers welkom geheten door de Commissaris van de Koning en/of de burgemeesters in de regio. Op het event krijgen ook de werkgevers, opdrachtgevers, opleiders en dienstverleners de mogelijkheid zich te presenteren.

2. Socialization and Integration programma

Dit programma richt zich op de socialisatie en integratie van arbeidsmigranten en hun familieleden. Hiertoe wordt arbeidsmigranten de kans geboden zelf initiatieven te ontplooien die vervolgens via alle kanalen van het BMIP verspreid kunnen worden onder alle arbeidsmigranten en lokale bewoners. Als onderdeel van het socialisatieprogramma kan er ook een buddy-systeem worden opgezet waarvoor er ambassadeurs worden gezocht. Deze ambassadeurs maken deel uit van de doelgroep arbeidsmigranten of van de lokale bevolking en willen nieuw arriverende arbeidsmigranten graag ontmoeten om ze in een persoonlijk gesprek een toelichting te geven op het traject dat ze zelf hebben doorlopen en tips te geven over het wonen en werken in de arbeidsmarktregio, de provincie Noord-Brabant en Nederland. Aanvullend op wat deze vrijwilligers bieden wordt er ook professionele hulp (o.a. psycho-sociale-hulp) geboden. De activiteiten binnen dit programmaonderdeel zijn gericht op community-building tussen de arbeidsmigranten en lokale bewoners. Zij kunnen elkaar middels sociale activiteiten en evenementen leren kennen en ontmoeten op wijkniveau.

3. MKB-accountmanagement

Een belangrijke doelgroep van het BMIP kan het MKB zijn. Het MKB heeft niet altijd evenveel ervaring met het aantrekken, laten landen en behouden van arbeidsmigranten. Toch is het voor hun doorontwikkeling vaak essentieel. MKB-accountmanagent vanuit het BMIP (i.s.m. andere organisaties) kan actief dit MKB opzoeken (en opvolgen) en hen behulpzaam zijn bij vragen over werven, selecteren en behouden arbeidsmigranten. Hiervoor kunnen specifieke tools ontwikkeld worden, een voorbeeld daarvan is de International Talent Scan (Brainport Regio Eindhoven).

4. Gezondheidszorg voor internationals

Op het BMIP wordt gezondheidszorg aangeboden aan arbeidsmigranten. De gezondheidszorg wordt in Nederland vaak op een andere manier aangeboden dan in het land van herkomst van de arbeidsmigrant. Hiermee kunnen ze in een kliniek die gespecialiseerd is in deze doelgroep rekening houden, door zorg in meerdere talen aan te bieden en meer uitleg te geven over hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt. In Eindhoven bestaat bijvoorbeeld al het SGE International Health Care Services dat gezondheidszorg aan internationals biedt.

5. Advies procedures

Een team van ervaren en enthousiaste adviseurs staat klaar om de juiste procedures en formaliteiten voor de afhandeling van de overheidsdienstverlening en private dienstverlening te regelen. Zij zorgen dat de arbeidsmigrant zo snel mogelijk na aankomst in Nederland aan de slag kan.

6. Housing Information programma

Het Housing Information Programma zorgt ervoor dat arbeidsmigranten met al hun vragen over het huren of kopen van een woning bij het BMIP terecht kunnen. Hier krijgen zij onafhankelijk advies over waar ze kunnen zoeken naar een woonruimte, wat de legale (en illegale) huur- en koopvoorwaarden zijn en hoe ze een hypotheek kunnen krijgen.

7. Career Services

De Career Services bestaan uit het begeleiden van arbeidsmigranten en hun partners naar (vrijwilligers)werk en opleidingen. Hiervoor kan o.a. een jaarlijks groot matchmaking-event worden georganiseerd. Wanneer arbeidsmigranten zich oriënteren op een werkzaam leven in de regio kunnen ze online en op het talent-event alle beschikbare internationale vacatures, opdrachten en opleiding in de regio vinden. Op deze wijze worden arbeidsmigranten digitaal en ‘in real life’ gekoppeld aan potentiële werkgevers, opdrachtgevers en opleiders in de regio. Dit programmaonderdeel heeft ook een belangrijke focus op de meereizende ‘spouse’, die een doorslaggevende rol heeft in het welslagen van een buitenlands avontuur voor het gehele gezin. Een zinvolle inzet (baan, zelfstandig ondernemerschap, opleiding, vrijwilligerswerk, etc.) van de spouse is essentieel.

8. Networking & Business Inspiration Programma

Netwerkborrels en culturele bezoeken voor de werkgevers in de regio om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

9. Partnership Programma

Het partnership programma biedt dienstverleners de kans om zich te presenteren aan arbeidsmigranten en hun werkgevers, opdrachtgevers en opleiders. Binnen het partnership programma wordt er doorverwezen naar alle relevante private dienstverlening (zoals taalcursussen, bemiddelaars voor huisvesting, juridisch advies, etc.). Daarnaast kunnen binnen het partnership programma workshops, seminars en online expert-sessies worden vormgegeven.

10. Corporate programma

Het corporate programma biedt werkgevers de mogelijkheid om zich via het online en offline platform van het BMIP te profileren als goede internationale werkgever met mooie vacatures. Hiernaast kunnen vanuit het corporate programma acquisitie-missies voor internationale medewerkers en (bedrijfs)opleidingen georganiseerd worden.

Bijlage 3 Begrotingsonderdelen (indicaties aantal benodigde fte per regio)

 • -

  Wervingskosten medewerkers

 • -

  Team onder projectleider: 1 FTE* voor 3 maanden voor voorbereiding pilot, projectleider programmering, projectleider overheidsdienstverlening, projectleider marketing & communicatie/ communitymanager

 • -

  Medewerker Back-office, Welcome Staff en Community manager (indicatie van 0,5 FTE*)

 • -

  Medewerker (of inhuur) indicatie van (indicatie van 1 FTE*) voor Marketing/ Communicatie/ Events (onderhoud branding, communicatie & marketing BMIP,

 • -

  Trainingskosten

 • -

  Mobiel team; (indicatie van 2 FTE*)

 • -

  Overheadkosten, maximaal 25% van totale bruto salariskosten

 • -

  Kosten voor het aanjagen en ontwikkelen van aanvullend aanbod

* FTE-kosten zijn gemaximeerd op 115.000 euro per FTE per jaar.

Toelichting behorende bij de Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant

I.Algemeen deel

1.1.Achtergrond

De provincie Noord-Brabant geeft een bijdrage aan vijf gemeenten om invulling te geven aan het basisaanbod dienstverlening aan arbeidsmigranten in arbeidsmarktregio’s Helmond-de Peel, Noordoost-, Midden-, West- en Zuidoost-Brabant. Het verstrekken van de bijdrage is bedoeld voor het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt in de arbeidsmarktregio’s om de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten te verbeteren. Het doel van de provincie Noord-Brabant is het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten woonachtig in arbeidsmarktregio’s Helmond-de Peel, Noordoost-, Midden-, West- en Zuidoost-Brabant. Partijen hebben afspraken gemaakt over doelbereik, governance en financiering en leggen die in de bestuursovereenkomst vast. Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen om de beschikbare middelen voor dit Brabants Migratie Informatie Punt via een Bijdrageregeling beschikbaar te stellen om de activiteiten flexibel en met minder administratieve lasten te kunnen beschikken.

1.2.Juridisch

Het juridisch kader van deze bijdragen wordt gevormd door de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant (Abv) en deze bijdrageregeling. Provinciale Staten hebben in artikel 2 van de Abv aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid gedelegeerd om nadere regels in de vorm van bijdrageregelingen vast te stellen voor het verstrekken van bijdragen op diverse beleidsterreinen. In deze bijdrageregeling is maatwerk voor de specifieke doelgroepen en de te verstrekken bijdragen vastgelegd, zodat Gedeputeerde Staten over een snel en flexibel instrumentarium beschikken.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen, omdat slechts dan voldaan wordt aan de criteria van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Verstrekking aan een andere doelgroep is niet mogelijk.

Aangezien deze bijdrageregeling is vastgesteld op grond van de Abv, betekent dit dat een aantal aspecten van de verstrekking van de bijdrage niet in de bijdrageregeling is vastgelegd, maar in de Abv. In de Abv staat onder meer wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de bijdrageontvanger, zoals de meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze bijdrageregeling is dus bestudering van de Abv noodzakelijk.

1.3.Staatssteun

Ook bij de verstrekking van bijdragen dient rekening te worden gehouden met de staatssteunregels. Daarbij wordt getoetst of de steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht, of de steun door staatsmiddelen wordt bekostigd, of deze staatsmiddelen een economisch voordeel verschaffen, dat niet via normale commerciële weg zou zijn verkregen (non-marktconformiteit), of de maatregel selectief is, dat wil zeggen of het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke sector of regio en of de maatregel de mededinging (in potentie) vervalst en (dreigt te) leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU. Over het algemeen zullen overheidstaken niet worden gekwalificeerd als economische activiteiten.

In deze regeling gaan Gedeputeerde Staten ervan uit dat de activiteiten, waarvoor de gemeenten een bijdrage ontvangen, geen economische activiteiten betreffen. Daar waar de gemeenten niet de eindbegunstigden zijn van deze bijdrageregeling zullen zij zelf de Europese staatssteunregels en aanbestedingsregels in acht dienen te nemen.

1.4.Meldingsplicht

Artikel 10 van de Abv verplicht de bijdrageontvanger om alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de bijdrage te melden. Hierbij wordt uitgegaan van de voorwaarden en verplichtingen die aan de bijdrage zijn gesteld. De bijdrageontvanger doet onverwijld melding aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten kunnen hierop naar bevind van zaken handelen. Een dergelijke melding kan leiden tot het intrekken of wijzigen van de bijdrageverlening, het opschorten van voorschotten of het aanpassen van verplichtingen of het lager of zelfs op nihil vaststellen van de bijdrage. De meldingsplicht geldt gedurende het hele proces van bijdrageverstrekking, dus vanaf de bijdrageverlening tot aan de bijdragevaststelling. Indien er geen melding is gedaan en pas bij een aanvraag voor vaststelling of bij een steekproef blijkt dat er wel een melding gedaan had moeten worden, kan dit leiden tot volledige terugvordering inclusief wettelijke rente.

II.Artikelsgewijs deel

Artikel 11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

Algemeen

Indien de bijdrageaanvrager in deze regeling niet de eindbegunstigde is van de bijdrage dient hij er zorg voor te dragen dat aan de Europese regels voor staatssteun wordt voldaan. Deze verplichting geldt reeds rechtstreeks op basis van het Europese recht en is derhalve niet als verplichting opgenomen in artikel 11. Hetzelfde geldt voor de regels omtrent aanbestedingen.

Artikel 14 Wijze van verstrekken

De vaststelling van deze bijdragen vindt plaats op aanvraag. De Abv verplicht de bijdrageontvanger binnen 13 weken na het verrichten van de activiteiten de vaststelling aan te vragen. Gedeputeerde Staten beslissen op deze aanvraag eveneens binnen 13 weken.

Artikel 15 Evaluatie

De evaluatie is vormvrij.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels