Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie gemeente Epe 2023

Geldend van 17-05-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie gemeente Epe 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023, zaaknr. 805279;

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Epe 2017;

Besluit vast te stellen

Subsidieregeling ‘Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie’, gemeente Epe 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  Actief lid: lid dat als zodanig is geregistreerd bij de subsidieontvanger en contributie betaalt en bovendien actief deelneemt aan de activiteit waarvoor de vereniging is opgericht en/of actief is als vrijwilliger bij de vereniging.

 • -

  Advies- en hulporganisaties: advies- en meldpunten bij misstanden, organisaties die hulpverlenen aan inwoners, onder wie schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, of makelaars in vrijwilligerswerk.

 • -

  Cliëntondersteuning: bieden van informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.

 • -

  Evenementen: voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak als bedoeld in artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening Epe 2008 die een niet-commercieel karakter hebben.

 • -

  Inwoners: inwoners van de gemeente Epe.

 • -

  Jeugd: inwoners van de gemeente Epe tot en met 18 jaar.

 • -

  Jongerenwerk: welzijnswerk dat is gericht op inwoners van de gemeente Epe van 12 tot en met 18 jaar.

 • -

  Maatschappelijk werk: ondersteunen van mensen bij het oplossen van en omgaan met problemen die zij hebben in hun dagelijks leven.

 • -

  Professionele organisatie: organisaties met een maatschappelijke rol en functie die structureel meer dan 1 fte in dienst hebben, of structureel jaarlijks meer dan € 25.000 subsidie van de gemeente Epe ontvangen.

 • -

  Vrijwilligersorganisatie: amateurverenigingen en stichtingen die niet een professionele organisatie zijn.

 • -

  Welzijnsorganisaties: organisaties die een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling en het welzijn van inwoners.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

Op deze regeling is de Algemene subsidieverordening (Asv) van de gemeente Epe van toepassing.

Artikel 3 Doel van de regeling: Ambities Sociale Agenda

 • 1.

  De gemeente wil het zelf organiserend vermogen van inwoners versterken en daardoor de kwaliteit van leven en de sociale verbondenheid verhogen. Hierbij worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • -

  Inwoners zetten zich in voor elkaar, hun buurt of wijk en kijken naar elkaar om.

 • -

  Inwoners zijn op de hoogte van laagdrempelige activiteiten in de wijk of buurt.

 • -

  Inwoners die voor een ander zorgen, worden zo nodig ondersteund zodat ze dat op een goede manier kunnen blijven doen.

 • 2.

  De gemeente wil de basisvoorzieningen evenwichtig verspreiden over de gebieden en wil dat inwoners in de eigen wijk of buurt kunnen deelnemen aan activiteiten. Nu en in de toekomst. Hierbij worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • -

  Adequate en toekomstbestendige accommodaties.

 • -

  Vrijwilligers en professionele organisaties werken samen aan behoud en verbetering van de leefbaarheid in de wijken.

 • 3.

  De gemeente wil dat inwoners zich gezond voelen en prettig leven. In het licht van positieve gezondheid ziet de gemeente gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf regie te voeren. Hierbij worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • -

  De sociale en fysieke leefomgeving draagt bij aan de lichamelijke en mentale gezondheid van inwoners.

 • -

  Inwoners met zorgvragen wonen prettig in de wijk.

 • 4.

  De gemeente wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. De gemeente neemt belemmeringen om te participeren zoveel mogelijk weg. Alle inwoners kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen en gebruiken. Hierbij worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • -

  Alle inwoners beschikken over voldoende basisvaardigheden om mee te kunnen doen.

 • -

  We voorkomen sociale uitsluiting van inwoners met armoede of schulden.

 • -

  We begeleiden meer inwoners naar werk.

 • -

  Kinderen en jongeren groeien kansrijk op en kunnen zich maximaal ontplooien.

 • 5.

  De gemeente wil integraal werken in de toegang tot zorg. Professionals beschikken over de juiste vaardigheden om de inwoner en zijn hulpvraag centraal te stellen en goede afspraken te maken over regie en eigenaarschap. Hierbij worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • -

  Inwoners weten waar zij terecht kunnen met een hulpvraag.

 • -

  Inwoners die dat nodig hebben, krijgen de best passende zorg of ondersteuning.

 • 6.

  De gemeente wil ervoor zorgen dat ondersteuning toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Kwaliteit van zorg staat bij de gemeente hoog in het vaandel. Dat betekent ook dat de professionals over de juiste vaardigheden beschikken om problemen te signaleren. Hierbij worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

 • -

  Inwoners hebben keuzevrijheid in de zorg en de zorg is van goede kwaliteit.

 • -

  Huiselijk geweld wordt eerder herkend en gestopt.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college stelt na de vaststelling van de begroting door de raad jaarlijks de subsidieplafonds voor komende jaar vast en maakt dit voor 1 januari bekend.

 • -

  Subsidieplafond subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatie, Welzijn en Integratie voor vrijwilligersorganisaties gericht op Jeugd;

 • -

  Subsidieplafond subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatie, Welzijn en Integratie.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie verlenen voor de kosten van de volgende activiteiten, voor zover deze activiteiten niet inherent zijn aan de zorg die een zorgaanbieder levert uit hoofde van een contract met de gemeente Epe, bijdragen aan het realiseren van de ambities van de Sociale Agenda zoals vermeld in artikel 3 en aantoonbaar bijdragen aan de vigerende beleidsdoelstellingen van de gemeente Epe op het gebied van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet:

 • 1.

  Activiteiten die bijdragen aan zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van;

 • -

  Financiën;

 • -

  Werk & opleiding;

 • -

  Tijdsbesteding;

 • -

  Huisvesting;

 • -

  Huiselijke relaties;

 • -

  Geestelijke gezondheid;

 • -

  Lichamelijke gezondheid;

 • -

  Middelengebruik;

 • -

  Basale ADL;

 • -

  Instrumentele ADL;

 • -

  Sociaal netwerk;

 • -

  Maatschappelijke participatie;

 • -

  Justitie;

 • -

  Lichamelijke verzorging;

 • -

  Sociaal-emotionele ondersteuning;

 • -

  Scholing;

 • -

  Opvang;

 • -

  Taal en inburgering;

 • -

  Ondernemerschap;

 • -

  Welzijn.

 • 2.

  Het inzetten van gebiedsregisseurs om gebiedsgericht werken te faciliteren.

 • 3.

  Jongerenwerk;

 • 4.

  Het in stand houden, beheren en/of exploiteren van accommodaties voor ontmoetingen;

 • 5.

  Sociaal cultureel werk;

 • 6.

  Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk;

 • 7.

  Seniorenactiviteiten;

 • 8.

  Buurtbemiddeling;

 • 9.

  Maatjesprojecten;

 • 10.

  Het organiseren van activiteiten voor jeugd;

 • 11.

  Activiteiten ter bevordering van de integratie van inwoners met een migratieachtergrond.

Artikel 6 Subsidieontvangers

De subsidie is alleen aan te vragen door:

 • 1.

  Welzijnsorganisaties;

 • 2.

  (Netwerkorganisaties van) zorginstellingen;

 • 3.

  Organisaties voor slachtofferhulp;

 • 4.

  Advies- en hulporganisaties;

 • 5.

  Organisaties voor cliëntondersteuning;

 • 6.

  Organisaties voor maatschappelijk werk;

 • 7.

  Organen die adviseren bij of krachtens de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.

 • 8.

  Sport- en dorpscentra;

 • 9.

  Accommodatiebeheerders;

 • 10.

  Organisatoren van evenementen die (mede) zijn gericht op jeugd;

 • 11

  Scoutingverenigingen;

 • 12

  Speeltuinverenigingen;

 • 13

  Buurtverenigingen;

 • 14

  Ouderenverenigingen;

 • 15

  Vrijwillige hulpdiensten.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Organisaties doen voor twee jaar een aanvraag, op verzoek kan een organisatie jaarlijkse aanvraag indienen.

 • 2.

  Organisaties die van het college niet eerder subsidie hebben aangevraagd en organisaties met een subsidie hoger dan € 50.000 moeten jaarlijks een aanvraag indienen.

 • 3.

  Subsidieaanvragen voor een evenement als bedoeld in artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening Epe 2008 moeten jaarlijks worden aangevraagd.

 • 4.

  Een aanvraag om een subsidie wordt uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar en de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft ingediend.

 • 5.

  Een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar of voor twee jaar wordt verstrekt, wordt door scoutingverenigingen met leden ingediend uiterlijk 10 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 6.

  Een aanvraag om subsidie wordt digitaal ingediend via www.epe.nl middels het daartoe vastgestelde aanvraagformulier. Hierop wordt, onverminderd artikel 6, tweede lid, onder a, b, c en d van de Asv opgenomen:

 • -

  Een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten een bijdrage leveren aan de ambities van de Sociale Agenda.

 • -

  Een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Epe op het gebied van de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie.

 • 7.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over.

 • -

  Organisaties die vrijwillige hulpdiensten aanbieden: begroting voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

 • -

  Scoutingverenigingen met leden: totale aantal leden en aantal actieve leden dat woonachtig is in de gemeente Epe.

 • -

  Speeltuinverenigingen: begroting voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

 • -

  Wijk-, buurt- of dorpsverenigingen: begroting voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

 • -

  Ouderenverenigingen/-stichtingen of gehandicaptenverenigingen/-stichtingen: begroting voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

 • -

  Evenementenorganisatoren voor jeugdwerk (bijvoorbeeld vakantieweek en sportdagen): begroting voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

 • -

  Overige subsidieontvangers: begroting voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

 • 8.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager een begroting waaruit blijkt:

  • a.

   wat de kosten zijn voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

  • b.

   welke subsidie aan de gemeente Epe wordt gevraagd.

  • c.

   welke andere inkomstenbronnen aanwezig zijn.

Artikel 8 Subsidievoorwaarden

Organisaties die in aanmerking willen komen voor subsidie, moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • 1.

  De organisatie biedt activiteiten gericht op de inwoners van de gemeente Epe;

 • 2.

  Wanneer het gaat om een organisatie die activiteiten uitvoert door en voor kinderen tot 18 jaar, moet de organisatie een VOG kunnen overleggen voor haar bestuursleden en haar medewerkers die de activiteiten voor kinderen uitvoeren;

 • 3.

  De organisatie heeft de beschikking over een toegankelijke en bereikbare basisvoorziening of accommodatie die ontmoeting faciliteert of over een platform in de vorm van een hulplijn, website of netwerk waarop de organisatie bereikbaar is;

 • 4.

  Wanneer het gaat om welzijnsorganisaties en zorginstellingen, hanteert de organisatie een vraaggerichte en integrale werkwijze, waarbij de behoeften en wensen van de inwoners centraal staan;

 • 5.

  Wanneer het gaat om een organisatie die werkt met beroepskrachten, heeft de organisatie de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd voor de gehele organisatie;

 • 6.

  Wanneer het gaat om een organisatie die niet werkt met beroepskrachten, is de organisatie op de hoogte van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en weet de organisatie hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld;

 • 7.

  Wanneer het gaat om accommodatiebeheerders, wordt de accommodatie gebruikt voor activiteiten zoals vermeld in artikel 5.

 • 8.

  De organisatie voldoet aantoonbaar aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zet zich in voor een veilige uitwisseling van persoonsgegevens en meldt ernstige datalekken bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8a Subsidievoorwaarden voor verenigingen

 • 1.

  Een vereniging moet volgens haar statuten in de gemeente zijn gevestigd en als vereniging zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De leden moeten volgens de statuten bepalende invloed hebben op het beleid van de vereniging;

 • 2.

  Een vereniging, die in de gemeente gevestigd is grenzend aan de gemeente Epe en waarvan minimaal 20 actieve leden woonachtig zijn in de gemeente Epe, kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken;

 • 3.

  Van de actieve leden van de vereniging moet tenminste 2/3 in de gemeente Epe wonen.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • 1.

  De mate waarin de organisatie preventief werkt en ernaar streeft dat de behoefte van inwoners aan zwaardere vormen van ondersteuning en zorg gelijk blijft of afneemt;

 • 2.

  De mate waarin de organisatie actief samenwerkt met inwoners en andere organisaties binnen de wijk of buurt en zoekt naar lokale oplossingen, waar mogelijk op het juiste schaalniveau in de gemeente;

 • 3.

  De mate waarin de organisatie waarborgt dat de activiteiten worden gedragen door regionale partners en overige betrokken partijen;

 • 4.

  De mate waarin de organisatie waarborgt dat haar activiteiten een duurzaam effect hebben en door innovatie goed blijven aansluiten bij de veranderende behoeften in de samenleving;

 • 5.

  De mate waarin de organisatie zich inspant om ook andere inkomsten te verwerven.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Naast het bepaalde in artikel 9 van de Asv kan subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de doelstellingen of activiteiten van de aanvrager in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde; of

 • b.

  bij inwoners geen aantoonbare behoefte bestaat aan de activiteiten van de aanvrager;

 • c.

  de activiteiten jubileumactiviteiten betreffen;

 • d.

  activiteiten met een (sterke) politieke, godsdienstige en levensbeschouwelijke boodschap;

 • e.

  de activiteiten geen bijdrage leveren aan de ambities van de sociale agenda of aan beleidsdoelstellingen sociaal domein (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie) van de gemeente;

 • f.

  de betreffende vereniging van een andere vestigingsgemeente dan de gemeente Epe al voor de complete activiteit of alle leden reeds een subsidie ontvangt.

Artikel 11 Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  Als grondslag voor het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt gehanteerd:

 • a.

  Scoutingverenigingen met leden: € 30 per actief lid dat woonachtig is in de gemeente Epe.

 • b.

  Speeltuinverenigingen: het subsidiebedrag dat de organisatie aanvraagt bij de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op de ingediende begroting.

 • c.

  Wijk-, buurt- of dorpsverenigingen: het subsidiebedrag dat de organisatie aanvraagt bij de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op de ingediende begroting.

 • d.

  Ouderenverenigingen/-stichtingen of gehandicaptenverenigingen/-stichtingen: het subsidiebedrag dat de organisatie aanvraagt bij de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op de ingediende begroting.

 • e.

  Organisaties die vrijwillige hulpdiensten aanbieden: het subsidiebedrag dat de organisatie aanvraagt bij de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op de ingediende begroting.

 • f.

  Organisatoren van jeugdevenementen: het subsidiebedrag dat de organisatie aanvraagt bij de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op de ingediende begroting.

 • g.

  Overige subsidieontvangers: het subsidiebedrag dat de organisatie aanvraagt bij de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op de ingediende begroting.

 • 2.

  De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de grondslag.

 • 3.

  De subsidie als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder b, artikel 11, eerste lid, onder c, artikel 11, eerste lid, onder d, artikel 11, eerste lid, onder e en artikel 11, eerste lid, onder f, bedraagt maximaal € 3.000.

 • 4.

  Per beoordelingscriterium uit artikel 9 van deze subsidieregeling kunnen 0-4 punten worden gehaald, waarbij geldt: 0: onvoldoende, 1: matig, 2: voldoende, 3: goed, 4: uitstekend.

 • 5.

  Indien de uitkomst van het beoordelingscriterium er toe leidt kan er een gedeelte van het aangevraagde subsidie worden verstrekt.

 • 6.

  Als het subsidieplafond van (twee)jaarlijkse subsidies op het gebied van Jeugdwet, Wmo, Participatie, Welzijn en Integratie wordt bereikt, vindt honorering van aanvragen plaats op basis van het totale aantal punten voor de beoordelingscriteria uit artikel 9 van deze subsidieregeling.

 • 7.

  Als het subsidieplafond voor professionele organisaties (twee)jaarlijkse subsidies op het gebied van Jeugdwet, Wmo, Participatie, Welzijn en Integratie wordt bereikt door aanvragen met hetzelfde totale aantal punten voor de beoordelingscriteria uit artikel 9 van deze subsidieregeling, dan worden deze aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 8.

  Als het subsidieplafonds voor vrijwilligersorganisaties gericht op jeugd van (twee)jaarlijkse subsidies op het gebied van Jeugdwet, Wmo, Participatie, Welzijn en Integratie wordt bereikt dan worden deze aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van deze subsidieregeling, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie gemeente Epe 2023’.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Epe op 9 mei 2023

Ondertekening

de burgemeester, dhr. dr. T.C.M. Horn

de secretaris, dhr. N.L.J.J. Dusink