Aanwijzingsbesluit heffing en WOZ voorafgaand aan het jaar 2022

Geldend van 10-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffing en WOZ voorafgaand aan het jaar 2022

Gelet op

- Het feit dat per 1 januari 2022 de gemeente Ommen de uitvoering van de Wet WOZ en het heffen van belastingen voor de jaren voorafgaand aan het jaar 2022 uitbesteed aan de gemeente Hardenberg op grond van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en daarbij behorende producten- en dienstencatalogi PDC ICT, gegevensbeheer en DIV I ;

-De invordering van deze belastingen uitgevoerd wordt door de gemeente Ommen,

artikel 231en 232, tweede fid van de Gemeentewet; artikel 1, tweede lid, en artikel 30, zevende lid van de Wet WOZ;

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen

Artikel 1 Heffingsambtenaar

Aan te wijzen als de ambtenaar bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel a van de Gemeentewet, met betrekking tot de heffing van de gemeentelijke belastingen: de volgende ambtenaar gemeenteambtenaar en plaatsvervangend gemeenteambtenaar van de gemeente Hardenberg.

Artikel 2 WOZ-ambtenaar

Aan te wijzen als de ambtenaar bedoeld in artikel 30, zevende lid van de Wet waardering onroerende zaken de volgende ambtenaar: de volgende ambtenaar gemeenteambtenaar en plaatsvervangend gemeenteambtenaar van de gemeente Hardenberg.

Artikel 3 Invorderingsambtenaar

Aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de volgende ambtenaar: mevrouw B. Raap, invorderingsambtenaar van de gemeente Ommen, alsmede haar plaatsvervanger.

Artikel 4 Medewerkers WOZ/heffing/invordering

  • 1. Aan te wijzen als de ambtenaren, bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, de volgende ambtenaren:

  • a. medewerkers in dienst van de gemeente Hardenberg, cluster Belastingen belast met de heffing van gemeentelijke belastingen;

  • b. medewerkers in dienst van de gemeente Hardenberg, cluster Gegevensmanagement, belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

  • c. medewerkers in dienst van de gemeente Ommen, team Financiën, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, niet zijnde de belastingen uitbesteed aan het GBLT.

  • d. de (onbezoldigd) ambtenaar die wordt ingezet c.q. ingehuurd in het kader van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en/of uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken .

  • 2. Als een bedrijf wordt ingezet c.q. ingehuurd, geldt de aanwijzing uitsluitend voor de bij dat bedrijf werkzame personen die daadwerkelijk voor de uitwering van de in dit besluit bedoelde werkzaamheden worden ingezet. De duur van de aanwijzing is gelijk aan de duur van de overeenkomst tussen de gemeente Hardenberg en deze personen dan wel het bedrijf waarbij deze personen werkzaam zijn.

  • 3. Bij de invordering van belastingen is de aangewezen ambtenaar van de gemeente Ommen tevens bevoegd de te vervaardigen dwangbevelen te ondertekenen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

  • 2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum vervallen alle voorgaande aanwijzingsbesluiten met betrekking tot de invordering en uitvoering Wet WOZ over de jaren voorafgaand aan het jaar 2022.

  • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit heffing en WOZ voorafgaand aan het jaar 2022".

Ondertekening

Ommen, 1 februari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,