Regeling Registratie Sloopmeters gemeente Rijssen-Holten

Geldend van 09-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-12-2017

Intitulé

Regeling Registratie Sloopmeters gemeente Rijssen-Holten

Het college van burgemeester en wethouders;

besluiten:

 • 1.

  In te stemmen met de regeling "Registratie sloopmeters”

 • 2.

  De regeling Registratie sloopmeters is geldig tot het moment dat de regeling is opgenomen in het nieuwe te herziene Rood voor Rood beleid;

 • 3.

  De regeling treedt in werking op de dag van bekendmaking

Regeling “Registatie sloopmeters”

De landbouw speelt in het buitengebied een belangrijke rol. De afgelopen jaren is door periode van (te) lage opbrengstprijzen de druk op de agrarische ondernemers en hun gezinnen toegenomen. Daar komt bij dat door aanpassingen in de landelijke regelgeving meer agrariërs genoodzaakt zijn om te stoppen. Dit heeft niet alleen impact op de agrariërs zelf, maar ook op het buitengebied als geheel. Schuren en opstallen komen leeg te staan, in Overijssel is de verwachting dat tot 2030 23% van de agrarische bedrijfsbebouwing vrijkomt. Dit komt neer op 2.9 miljoen m2. Voor een deel van deze stallen zullen nieuwe bestemmingen mogelijk zijn, maar lang niet voor allemaal. Het slopen van de lege schuren en opstallen is dan ook een belangrijke opgave. Niet alleen omdat vervallen stallen landschapsontsierend zijn, maar ook vanwege de grote aantrekkingskracht op bijvoorbeeld drugscriminelen, die (nu nog) met name in het Zuiden van Nederland regelmatig eigenaren benaderen en zelfs onder druk zetten om ruimte ter beschikking te stellen. Toch ligt het slopen van schuren en opstallen bij de agrariër gevoelig. De veel gehoorde klachten “Wanneer je iets sloopt, mag je nooit meer iets terug bouwen” en “Je bent alle rechten kwijt”, dragen hier zeker niet aan bij.

Om het slopen van landschapsontsierende bebouwing te stimuleren heeft de gemeente Rijssen-Holten op 15 juni 2015 de Rood voor Rood regeling (RvR), inclusief de regeling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) vastgesteld. Daarnaast is het saneren van asbestdaken een grote opgave. Voor 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn.

Het teruglopen in de financiën en het verplicht saneren van de asbestdaken brengt veel agrariërs in de financiële problemen. Om hier als overheid een mogelijke oplossing te bieden is er nagedacht om de sloopmeters voor een langere tijd te parkeren/bewaren. Met als doel de sloopmeters op een ander tijdstip in te kunnen zetten voor RvR, VAB of eventuele andere mogelijkheden. Op dit moment is dat namelijk niet mogelijk, want als de landschapsontsierende bebouwing is gesloopt vervallen de rechten voor eventuele compensatie. Er kan dan ook niet op een later tijdstip ten behoeve van agrarische bestemming gebouwd worden.

Ambtelijk is nagedacht om bovenstaande problematiek samen te voegen en tot een mogelijke oplossing te komen en het slopen te kunnen versnellen in een regeling “Registratie sloopmeters” (sloopvoucher). Die regeling ziet er als volgt uit:

 • -

  De regeling “Registratie sloopmeters” is van toepassing op die opstallen en gebouwen die vallen onder de voorwaarden van het huidige Rood voor Rood en VAB–beleid.

 • -

  Het gaat om opstallen en gebouwen die gerealiseerd zijn met een vergunning.

 • -

  Voorwaarde om voor de regeling “Registratie sloopmeters” in aanmerking te komen is dat het moet gaan om de sloop van de gebouwen inclusief sloop van fundering en eventuele verwijdering van (mest)kelders.

 • -

  Na bevestiging van de acceptatie van de sloopmelding moet de sloop binnen 6 maanden worden uitgevoerd.

 • -

  Na uitvoering van de sloop wordt de sloopregistratie met daarin vermeld het recht op de gesloopte hoeveelheid vierkante meters aan initiatiefnemer schriftelijk bevestigd.

Uitvoeringseisen:

 • -

  De regeling “Registratie sloopmeters” is van toepassing van landschapsontsierende bebouwing

 • -

  Aanmelden kan via een daarvoor opgesteld sloopaanvraag/melding.

 • -

  De sloop inclusief fundering en eventuele kelders moet binnen 6 maanden na bevestiging van deelname aan de regeling “Registratie sloopmeters” hebben plaatsgevonden.

 • -

  Na sloop wordt de met daarin vermeld het recht de gesloopte hoeveelheid vierkante meter aan initiatiefnemer schriftelijk bevestigd. Alleen de daadwerkelijk gesloopte vierkante meters worden opgenomen in de definitieve bevestiging.

 • -

  De sloopovereenkomst is maar éénmalig per bedrijf verstrekt.

 • -

  Maximale geldigheidsduur van de overeenkomst is 10 jaar.

 • -

  Om in aanmerking te komen voor RvR of VAB moeten de te slopen schuren wel met vergunning zijn gebouwd.

 • -

  De regeling “”Registratie sloopmeters” geeft niet automatisch recht op het meedoen aan een RvR of VAB regeling. Dit is pas na beoordeling van een plan aan de orde.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 19 december 2017

A.C. van Eck,

secretaris,

A.C. Hofland,

Burgemeester

Bijlage

Raamwerk - Opzet:

Registratie sloopmeters

Naam:

Adres:

Plaats:

Perceel informatie:

Op …. heeft u een melding ingediend voor het slopen van schuren/bedrijfsgebouwen. De melding is geaccepteerd. Tevens heeft u aangegeven om voor de regeling “Registratie sloopmeters” in aanmerking te willen komen. Hierover heeft een ambtelijk overleg plaats gevonden, in dit overleg zijn met u de voorwaarden en huidige geldende regelingen doorgesproken.

Bij deze bevestigen wij u de sloop van …… m2 aan opstallen/bedrijfsgebouwen. Uit archief onderzoek blijkt dat hiervan …. m2 met vergunning is opgericht. De vergunde m2 kunt u inzetten voor de gemeentelijke Rood voor Rood regeling of VAB regeling, binnen een termijn van 10 jaar (na verzenddatum van deze brief).

Volledigheidshalve willen wij u meedelen dat de regeling “Registratie sloopmeters” u alleen de mogelijkheid geeft om de gesloopte vierkante meter in te zetten voor de gemeentelijk regeling als de Rood voor Rood (RvR) - of de Vrij komende Agrarische Bebouwing (VAB). Dit geldt zolang deze regelingen van kracht zijn in Rijssen-Holten met inachtneming van de hierboven genoemde eindtermijn.

Het mogen inzetten van de vierkante meter kan nooit op voorhand een bouwrecht bewerkstelligen. De regelingen als de RvR en de VAB alsmede het bestemmingsplan zijn de basis voor het verkrijgen van een bouwrecht en/of het verhandelen van gesloopte vierkante meters. De uiteindelijke toets zal dan ook in dat kader plaatsvinden.

M.vr.gr.

Afsluiting en ondertekening

standaard tekst

Aanvraagformulier

Registratie sloopmeters

Naam

Adres

Plaats

Basis gegevens overnemen uit sloopaanvraag:

Aankruisen wat van toepassing is:

Algemeen:

 • -

  Agrarisch bedrijf

 • -

  Voormalig agrarisch bedrijf:

 • -

  Overig bedrijf:

ja/nee

ja/nee

ja/nee

Gebouwen:

 • -

  Bouwvergunning voor verleend en oppervlakte van het te slopen gebouw:

Gebouw/schuur:

Oppervlakte:

Bouwvergunning:

1:

2:

3:

………….

…………..

………….

……. m2

……. m2

…….. m2

……… m2

……… m2

……… m2

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

Vooroverleg:

Er heeft overleg plaatsgevonden met een medewerker van de gemeente Rijssen-Holten over het voornemen tot sloop en de mogelijkheden over inzet van de gesloopte vierkante meters: Ja/nee

Voorwaarden:

Uitvoeren van de sloopwerkzaamheden:

 • -

  Sloop moet plaatsvinden binnen 6 maanden na acceptatie van sloopmelding/-aanvraag.

 • -

  Sloop is inclusief verwijderen van aanwezige funderingen en kelders.