Regeling vervalt per 01-01-2026

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen Roermond 2023

Geldend van 26-04-2023 t/m 31-12-2025

Intitulé

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen Roermond 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel van 14 februari 2023;

overwegende dat het college als doel heeft om het bewustzijn van particuliere perceeleigenaren te laten toenemen ten aanzien van klimaatbestendigheid op hun perceel, en inwoners te bewegen tot het nemen van maatregelen die zijn gericht op het infiltreren van regenwater op eigen terrein;

gelet op het bepaalde in artikel artikel 3, tweede, vierde en vijfde lid en hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008;

besluit:

Vast te stellen de Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen Roermond 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

 • a.

afkoppelen:

afkoppelen is het loskoppelen van verhard oppervlak en /of leidingsysteem zodat regenwater dat op dit verhard oppervlak valt niet langer op het riool wordt geloosd;

 • b.

regenwaterwatervoorziening:

gemeentelijke voorziening zoals b.v. wadi, infiltratieriool of regenwaterriool bedoeld voor transport en/of infiltratie van regenwater;

 • c.

horizontaal gemeten:

gemeten in bovenaanzicht;

 • d.

private partijen:

rechtspersonen en natuurlijke personen, niet zijnde overheden;

 • e.

private terreinen:

terreinen in eigendom van private partijen, waarbij het nadrukkelijk gaat om de eigendom van het kadastrale perceel, ongeacht de eventuele opstallen die hier op staan;

 • f.

riolering:

zowel gemengd riool, vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden stelsel en drukriolering waar legaal een afvoer van regenwater op is aangesloten;

 • g.

verhard oppervlak:

bestaand verharde oppervlakten, zoals daken, betegelde opritten en voortuinen, verharde erven en wegen waarvan het regenwater tot afstroming komt op de riolering (half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder).

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor subsidie komen slechts in aanmerking eigenaren van private terreinen met bestaand verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Roermond.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor afkoppelen als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt als een eenmalige subsidie, zoals bedoeld in artikel 25 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1. Bij een af te koppelen verhard oppervlak tot en met 300 m2 (horizontaal gemeten) bedraagt de subsidie een vast bedrag van € 10,- per m2 (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak.

 • 2. Bij een af te koppelen verhard oppervlak groter dan 300 m2 (horizontaal gemeten) worden de werkelijke kosten van het afkoppelen vergoed, tot maximaal € 10,- per m2 en met een maximum van € 10.000,- per aanvraag.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt slechts verstrekt indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a)

  het af te koppelen verhard oppervlak bedraagt ten minste 40 m² (horizontaal gemeten);

 • b)

  het af te koppelen lozingstoestel voor regenwater is ten tijde van indiening van de subsidieaanvraag legaal aangesloten op het riool;

 • c)

  het regenwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd in de bodem of op een andere manier verwerkt en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;

 • d)

  afkoppeling geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de voorkeurstabel afkoppelen (bijlage 1);

 • e)

  de voorziening voor de opvang en infiltratie van het regenwater heeft een inhoud van ten minste 25 mm, te berekenen over het totale oppervlak van dak- en terreinverharding te realiseren op eigen terrein, boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand;

 • f)

  van het af te koppelen verhard oppervlak afkomstig regenwater wordt schoon afgevoerd naar de infiltratievoorziening.

 • g)

  afkoppelen is niet reeds verplicht op grond van een bestaande wettelijke verplichting.

Artikel 6 Verplichtingen bij de subsidieverlening

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a)

  eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;

 • b)

  de afkoppeling moet binnen zes maanden na bekendmaking van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren.

Artikel 7 Indiening aanvraag subsidieverlening

 • 1. De gemeente publiceert een aanvraagformulier dat gebruikt moet worden voor het indienen van subsidieaanvragen. Hierop staan ook de benodigde stukken aangegeven. Het formulier is te vinden op www.roermond.nl/waterklaar.

 • 2. Het college kan verzoeken om aanvullende informatie als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beoordeling van de aanvraag.

Artikel 8 Beschikking subsidieverlening

 • 1. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 6 weken verdagen.

 • 2. Aan de subsidiebeschikking kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3. De afkoppelactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet starten voordat de subsidie is verleend.

Artikel 9 Weigering van subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen worden geweigerd als:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze subsidieverordening;

 • 2.

  de afkoppeling ten tijde van indiening van de subsidieaanvraag al is gerealiseerd;

 • 3.

  voor het afkoppelen reeds op grond van deze regeling of op enig andere wijze subsidie is verstrekt;

 • 4.

  de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 • 5.

  het in artikel 10 genoemde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 10 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het voor de uitvoering van deze regeling geldende subsidieplafond is opgebouwd uit gemeentelijke middelen en een verwachte gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en/of Provincie Limburg, en bedraagt € 90.000,- per kalenderjaar vermeerderd met eventuele overschotten uit voorgaande jaren.

 • 2. Op subsidieaanvragen wordt beslist op volgorde van ontvangst met dien verstande dat de datum van ontvangst van onvolledige aanvragen wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

Artikel 11 Bevoorschotting

Op basis van de verleningsbeschikking ontvangt de subsidieontvanger een voorschot ter hoogte van het volledige subsidieverleningsbedrag.

Artikel 12 Indiening aanvraag subsidievaststelling

De subsidieontvanger dient binnen zes weken na het afkoppelen een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in door het overleggen van:

 • 1. foto's van de uitvoering en het eindresultaat, samen met een (schets)tekening met maatvoering van het eindresultaat;

 • 2. een gespecificeerde factuur/facturen van gemaakte kosten indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op een afgekoppeld verhard oppervlak groter dan 300 m2.

Artikel 13 Beschikking subsidievaststelling

Het college stelt de subsidie definitief vast binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin hij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen Roermond 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 14 februari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de (wnd) secretaris, S.C.J. Scheepers

de (wnd) burgemeester, O. Hoes

Bijlagen 1. voorkeurstabel afkoppelen

Terreinverhardingen

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Verhardingen in nieuwe en bestaande woonwijken, inbreidingslocaties, winkelpromenades, extensief te gebruiken parkeerplaatsen en bedrijventerreinen categorie 1 en 2.

Bovengrondse open systemen met bodemfilter (bijv. infiltratievijver of WADI).

Waterdoorlatende verhardingen met zuiverende werking.

Ondergronds infiltreren met bodemfilter.

Diepte-infiltratie 2)

Boven- en ondergronds infiltreren zonder bodemfilter1).

Extensief te gebruiken parkeerplaatsen: waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen

zonder bodemfilter.

Bedrijventerreinen cat. 3, 4 en 5.

Bovengrondse open systemen met bodemfilter en eventueel aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen.

 

Waterdoorlatende verhardingen met zuiverende werking, eventueel aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen.

Ondergronds infiltreren.

Bij zeer waarschijnlijke vervuiling c.q. hoog risico en in grondwaterbeschermingsgebieden in principe aansluiten op riolering.

Diepte-infiltratie2)

Busstations, grootschalige intensief te gebruiken parkeerplaatsen en winkelstraten.

Bovengrondse open systemen met bodemfilter en aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen (bijv. olieafscheiders).

 

Waterdoorlatende verhardingen met zuiverende werking en aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen.

Ondergronds infiltreren.

 

Diepte-infiltratie 2)

Marktpleinen en overige oppervlakken met hoge verontreinigingsgraad.

Niet afkoppelen vanwege verontreinigingen.

Bovengrondse open systemen met bodemfilter en aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen.

 

Ondergronds infiltreren.

 

Diepte-infiltratie 2)

Dakoppervlak

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Daken met uitlogende materialen (koper, zink, lood).

Coating en bovengrondse open systemen met bodemfilter

Bovengrondse open systemen met bodemfilter.

Ondergronds infiltreren met bodemfilter.

Ondergronds infiltreren zonder bodemfilter.

Waterdoorlatende verhardingen met zuiverende werking.

Boven- en ondergronds infiltreren zonder bodemfilter mits coating aangebracht.

Diepte-infiltratie 2)

Daken zonder uitlogende materialen.

Bovengrondse open systemen.

Waterdoorlatende bestrating.

Ondergronds infiltreren.

Diepte-infiltratie 2)

Daken van bedrijven met neerslag van stof of roet.

Maatwerk in alle gevallen, kans op verontreiniging waterstromen in beeld brengen.

 
 
 

In grondwaterbeschermingsgebieden in principe aansluiten op de riolering.

Hergebruik

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Hergebruik hemelwater.

Hergebruik als proceswater of bluswater (waterneutraal).

 

Individuele huishoudelijke toepassingen (waterneutraal).

Grootschalige collectieve toepassing voor huishoudelijke toepassing, bijv. wijkniveau (i.v.m. milieuhygiënische en gezondheids risico’s).

Gebruik regenton met aanvullende infiltratie.

Beheer

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Bij toepassing chemische onkruidbestrijding en wegenzout 3).

Bovengrondse systemen toepassen met bodemfilter.

 

Ondergronds infiltreren met bodemfilter.

Ondergronds infiltreren zonder bodemfilter.

 

Diepte-infiltratie 2)

Eigendom en onderhoud.

Centrale/ grootschalige voorzieningen (bijv. wijkniveau) in publieke eigendom.

Decentrale/ kleinschalige voorzieningen (bijv. perceelsniveau) in particulier eigendom.

 
 


Noot
1

Indien mogelijk altijd een bodemfilter toe te passen. Indien dit niet mogelijk is bepaalt de verontreinigingsgraad van afstromend wegwater of het acceptabel is om zonder bodemfilter te infiltreren. Bij gemotoriseerd verkeer is in principe altijd een bodemfilter nodig.

Noot
2

Diepte-infiltratie is infiltratie in het watervoerend pakket waarbij de deklaag wordt doorbroken. Binnen grondwaterbeschermingsgebieden en het bodembeschermingsgebied Mergelland geldt een verbod met ontheffingsmogelijkheid op boringen beneden 3 m-mv (PMV). Buiten grondwaterbeschermingsgebieden geldt maatwerk voor diepte-infiltratie met bodemfilter.

Noot
3

De waterbeheerders adviseren niet-chemische onkruidbestrijding en minimaliseren gebruik wegenzout (o.a. door te strooien met zand).