Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023

Geldend van 17-04-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Weststellingwerf;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020

besluit vast te stellen de Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023:

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;

 • c.

  maatschappelijke organisatie: privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die: statutair is gevestigd in de gemeente Weststellingwerf en blijkens de statuten activiteiten verrichten op het gebied van kunst, cultuur, sport, dorpshuizen, ontmoeting of maatschappelijke dienstverlening en de activiteiten voor het overgrote deel in de gemeente Weststellingwerf uitvoert;

 • d.

  referentieperiode: de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019, of, indien de maatschappelijke organisatie in 2020 of 2021 is opgericht, de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020, respectievelijk 1 januari tot en met 31 december 2021;

 • e.

  subsidiabele periode: de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het tegemoetkomen in de gestegen energiekosten in de subsidiabele periode ten opzichte van de referentieperiode van maatschappelijke organisaties in de gemeente Weststellingwerf.

Artikel 3 Aanvrager

Subsidie voor een locatie kan worden verstrekt aan een maatschappelijke organisatie, die eigenaar of huurder is van de betreffende locatie in de gemeente Weststellingwerf, waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4 Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de in de subsidiabele periode ten opzichte van de referentieperiode gestegen energiekosten van een locatie in de gemeente Weststellingwerf.

Artikel 5 Criteria

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

a. de energiekosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, hebben betrekking op een locatie in de gemeente Weststellingwerf die geen onderdeel uitmaakt van een woning;

b. de energiekosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, komen ten laste van aanvrager, blijkens:

I. een aan aanvrager gerichte energierekening van een energiebedrijf; of

II. een op naam van aanvrager opgestelde huurovereenkomst, waaruit blijkt dat aanvrager de locatie inclusief gas en elektriciteit huurt; of

III. een aan aanvrager gerichte door verhuurder opgestelde energierekening.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 7 lager zijn dan € 250.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Indien het een aanvrager betreft zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, is het verschil in gestegen energiekosten subsidiabel. Het verschil wordt berekend door het verschil tussen de energiekosten in de referentieperiode en de energiekosten in de subsidiabele periode te bepalen, onder aftrek van de compensatie voor gestegen energiekosten ontvangen uit rijksmiddelen over de subsidiabele periode.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 66,7 procent van de subsidiabele kosten.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het college stelt voor deze subsidieregeling een subsidieplafond vast.

Artikel 10 Wijze van verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 11 Aanvraag

 • 1.

  Overeenkomstig met artikel 6 van de Asv wordt een aanvraag voor subsidie schriftelijk of, in het geval het college de mogelijkheid om een aanvraag digitaal in te dienen heeft opengesteld, digitaal ingediend bij het college, met gebruikmaking van een door het college ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier aangegeven bescheiden.

Artikel 12 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie moet zijn ontvangen in de periode van 17 april 2023 tot en met 28 mei 2023.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid kan een aanvraag om subsidie worden ingediend na de uiterlijke indieningstermijn, doch uiterlijk voor 1 november 2023.

Artikel 13 Beslistermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Asv beslist het college op aanvragen ingediend in de periode genoemd in artikel 12, eerste lid, binnen 8 weken nadat de aanvraag om subsidie is ontvangen.

 • 2.

  Op een aanvraag ingediend in de periode als bedoeld in artikel 12, tweede lid, beslist het college uiterlijk op 31 december 2023.

Artikel 14 Verantwoording

In afwijking van artikel 17 van de Asv stelt het college alle subsidies op grond van deze subsidieregeling direct vast, zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 17 april 2023.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 5 april 2023

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,