Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Maashorst

Geldend van 01-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Maashorst

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 17 januari 2023:

gelet op artikel Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening;

b e s l u i t

 • 1.

  De verordening “Inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening” vast te stellen (en de verordening Landerd in te trekken);

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Maashorst

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

 • 8.

  Protocol: afspraken hoe er omgegaan moet worden met klachten.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeesters en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • per post;

  • met een webformulier op de gemeentelijke website;

  • telefonisch;

  • op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenafhandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • De afdoeningstermijn van klachten;

 • De wijze van afdoening van klachten;

 • De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening wordt ingetrokken en deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met op 1 maart 2023.

Artikel 7 Citeertitel

De verordening kan aangehaald worden als: Verordening Antidiscriminatievoorziening.

 • 2. in te stemmen met het voorstel tot het instellen van de antidiscriminatievoorziening;

 • 3. deze meerjarige structurele uitgaven ten laste te brengen van het saldo van de Programmabegroting 2023-2026;

 • 4. Voor ‘de jaren 2023 en verder’ een bedrag van € 22.200,- beschikbaar te stellen voor de antidiscriminatievoorziening;

 • 5. de “5e begrotingswijziging van 2023” vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 maart 2023.

Ondertekening

De raad voornoemd,

de griffier,

N.E. Gradisen

de voorzitter,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)