Subsidieregeling Grafrechten KNIL-militairen Ooststellingwerf 2023

Geldend van 05-04-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Grafrechten KNIL-militairen Ooststellingwerf 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf;

Overwegende dat het gewenst is om de Molukse identiteit, cultuur en geschiedenis te ondersteunen. Met deze subsidieregeling kan de Molukse identiteit, cultuur en geschiedenis in stand worden gehouden voor nabestaanden die dat wensen. Deze regeling maakt het mogelijk om rechtmatig een financiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de graven van voormalig KNIL-militairen en hun partners. Hiermee kan het college garanderen dat de rechthebbenden, die belangstelling hebben voor een verlenging van de termijn van de grafrechten, de kosten hiervan vergoed krijgen.

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Ooststellingwerf 2018

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Grafrechten KNIL-militairen Ooststellingwerf 2023

1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf;

 • b.

  KNIL-militair: degene die onder de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden als beroepsmilitair in werkelijke dienst is geweest bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en op wie artikel 1 van de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is;

 • c.

  Stichting Begraafplaatsen: de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo of diens rechtsopvolger;

 • d.

  grafrechten: de combinatie van uitsluitend recht en het regulier onderhoud begraafplaats.

2. Subsidie

 • 1. Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor het verlengen van de termijn van de grafrechten voor een in de gemeente Ooststellingwerf gelegen graf van een KNIL-militair en diens partner mits deze begraven is in een direct naastliggend graf.

 • 2. De subsidie is het bedrag dat de Stichting Begraafplaatsen in rekening brengt voor een verlenging van de termijn van de grafrechten voor maximaal 20 jaar per subsidieaanvraag.

 • 3. Geen recht op subsidie bestaat als de naam van de KNIL-militair op het graf niet zichtbaar is.

3. Procedure

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door de rechthebbende van een graf waarin een KNIL-militair is begraven.

 • 2. Bij de aanvraag dient een (kopie van de) factuur voor de verlenging van de termijn van de grafrechten te worden gevoegd.

 • 3. Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd door betaling aan de Stichting Begraafplaatsen.

 • 4. De subsidie wordt vastgesteld bij de subsidieverlening.

4. Voorwaarde

De rechthebbende dient ervoor zorg te dragen dat de naam van de KNIL-militair op het graf zichtbaar is en blijft. De gemeente kan dit controleren.

5. Slotbepaling

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Grafrechten KNIL-militairen Ooststellingwerf 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling is geldig voor onbepaalde tijd.

Ondertekening

het college van burgemeester en wethouders

Drs. W. Mutter

Secretaris

Mr. S.E. Korthuis

burgemeester