Beleidsregel leefgeld opvang ontheemden Oekraïne gemeente Utrecht

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel leefgeld opvang ontheemden Oekraïne gemeente Utrecht

Burgemeester van de gemeente Utrecht,

Gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overwegende dat:

 • Op grond van artikel 7 tweede lid en artikel 13 tweede lid van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne het gewenst is een beleidsregel vast te stellen hoe de burgemeester omgaat met het geheel of ten dele beëindigen van de verstrekkingen van het gezin wanneer sprake is van inkomsten uit arbeid of uit een loondervingsuitkering van één van de volwassen gezinsleden.

 • Op grond van artikel 11a derde lid van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne het gewenst is een beleidsregel vast te stellen hoe de burgemeester omgaat met het uitkeren van een vrijwilligersvergoeding indien een ontheemde in en/of rond de gemeentelijke opvangvoorziening nader aan te wijzen werkzaamheden verricht.

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel leefgeld opvang ontheemden Oekraïne gemeente Utrecht.

Artikel 1 Doel

Deze beleidsregel heeft als doel aan te geven welke invulling de burgemeester geeft aan een aantal bevoegdheden die zijn opgenomen in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Artikel 2 Vrijwilligersvergoeding

De burgemeester verstrekt aan ontheemden uit Oekraïne geen vrijwilligersvergoeding, zoals bedoeld in artikel 11a derde lid van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, wanneer er sprake is van werkzaamheden in en/of rond de gemeentelijke opvangvoorziening.

Artikel 3 Beëindigen van verstrekkingen

 • 1.

  Indien een ontheemde inkomsten uit arbeid heeft of een loondervingsuitkering ontvangt, worden diens verstrekkingen beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de arbeid is begonnen.

 • 2.

  Indien een meerderjarig gezinslid inkomsten uit arbeid heeft of een loondervingsuitkering ontvangt, worden de verstrekkingen van het hele gezin beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de arbeid is begonnen.

 • 3.

  Indien de inkomsten als bedoeld in lid 2 lager zijn dan het voor het gezin geldende hoogte van de gezamenlijke verstrekkingen, worden de verstrekkingen van de overige gezinsleden niet beëindigd.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 april 2023.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel leefgeld opvang ontheemden Oekraïne Gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Utrecht, 20 maart 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma