Regeling vervalt per 31-12-2029

Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland

Geldend van 23-03-2023 t/m 30-12-2029

Intitulé

Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de Regeling uitvoering NSP GLB 2023–2027 waarbij Gedeputeerde Staten zijn aangewezen als intermediaire instantie als bedoeld in artikel 123, vierde lid, van verordening 2021/2115;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • -

  LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale;

 • -

  NSP: Nationaal Strategisch Plan;

 • -

  strategieën: Lokale ontwikkelingsstrategieën als bedoeld in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 2021/1060;

 • -

  Verordening (EU) nr. 2021/1060: Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (PbEU2021, L 231).

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. Er is een Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

 • 2. Het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over de beoordeling en rangschikking van ingediende strategieën overeenkomstig de Oproep voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. Het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, waaronder de voorzitter.

 • 2. De voorzitter en de leden worden gekozen op basis van hun deskundigheid voor de beoordeling van de ingediende strategieën.

 • 3. Een lid vervult geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van de functie, of de handhaving van de onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Artikel 4 Benoeming, schorsing en ontslag

 • 1. Gedeputeerde staten benoemen, schorsen en ontslaan de voorzitter en de leden van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

 • 2. De benoeming komt tot stand nadat het lid een geheimhoudings- en integriteitsverklaring heeft ondertekend.

 • 3. Gedeputeerde staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4. De voorzitter en de leden worden benoemd voor de duur van 15 maanden.

 • 5. Een lid kan worden herbenoemd.

 • 6. Een lid van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland verschoont zich bij iedere mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Hiervan wordt in ieder geval geacht sprake te zijn als het lid niet onafhankelijk is van een of meer van de bij de ingediende strategieën betrokken partijen.

 • 7. Aftredende leden van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland blijven hun functie waarnemen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland eindigt:

 • a.

  na afloop van de benoemingsperiode;

 • b.

  op de dag waarop de werkzaamheden van gedeputeerde staten ter uitvoering van de Oproep voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER GLB-NSP Zuid-Holland zijn afgerond;

 • c.

  door het intrekken of vervallen van de Oproep voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER GLB-NSP Zuid-Holland;

 • d.

  door het nemen van ontslag als lid;

 • e.

  bij het overlijden van een lid;

 • f.

  door een daartoe strekkend besluit van gedeputeerde staten.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en bewaakt de voortgang en behandeling van de agenda.

 • 2. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

 • 3. De voorzitter bewaakt de kwaliteit van de uit te brengen adviezen en de juiste interpretatie van de Oproep voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

Artikel 7 Commissiesecretariaat

 • 1. Het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2. Gedeputeerde staten wijzen een of meer ambtenaren aan als secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris.

 • 3. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

 • 4. De secretaris woont de vergaderingen bij van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland zijn niet openbaar.

 • 2. De voorzitter van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland kan een externe deskundige raadplegen indien de voorzitter daartoe aanleiding ziet.

 • 3. Naast de leden kunnen een of meer vertegenwoordigers van de provincie als toehoorder de vergadering bijwonen.

 • 4. Het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland vergadert zo spoedig als mogelijk na sluiting van de indieningsperiode van de strategieën, en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig acht.

 • 5. De voorzitter nodigt hiertoe in overleg met de secretaris de leden van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland uit.

 • 6. Een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen door een ander.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1. De bij de vergadering aanwezige leden van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland komen voor iedere volledig ingediende strategie per selectiecriterium tot een gemotiveerde en gezamenlijke definitieve score.

 • 2. Indien de beraadslaging niet leidt tot consensus beslist de voorzitter van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP.

Artikel 10 Advisering

 • 1. Het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland brengt binnen 12 maanden na ontvangst van de volledige strategieën door gedeputeerde staten een gemotiveerd en eensluidend advies uit over de ingediende strategie.

 • 2. Het advies wordt door de secretaris en de voorzitter ondertekend.

 • 3. De adviezen van het comité zijn openbaar, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om deze niet openbaar te maken.

Artikel 11 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor een zakelijk verslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2. Voor zover de leden van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland of een externe deskundige bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13 Archiefbescheiden

De bescheiden van het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland worden na beëindiging van de werkzaamheden in het archief van de provincie Zuid-Holland opgenomen.

Artikel 14 Vergoeding

De leden van het comité ontvangen een vergoeding overeenkomstig hetgeen ter zake is bepaald in de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Zuid-Holland 2019.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Werkingsduur

Dit besluit vervalt op 31 december 2029.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 14 maart 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting Artikel 10 betreffende de termijn waarop het adviescomité hun definitieve advies uitbrengen over de ingediende strategieën

Het adviescomité heeft maximaal een termijn van één jaar na indiening van de strategieën om een definitief advies uit te brengen. Deze termijn is gekozen om de initiatiefgroepen die een strategie ontwikkelen voldoende mogelijkheid te geven om eventuele adviezen van het selectiecomité te verwerken. Het moment van definitieve beoordeling van het selectiecomité is afhankelijk van de tijd die de initiatiefgroepen nodig hebben voor het definitief maken van de strategieën. Gedeputeerde Staten zijn op hun beurt afhankelijk van het definitieve oordeel van het selectiecomité. Ondanks deze ruime termijn is het streven wel om zo snel mogelijk na indiening van de strategieën bij de oproep te komen tot goedkeuring van het college, zodat kan worden gestart met de uitvoering van de goedgekeurde strategieën.