Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2023

Geldend van 23-03-2023 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2023

De raad van de gemeente Ermelo;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie van Progressief Ermelo van 5 december 2022, nr. e220045421;

b e s l u i t :

 • 1.

  Supermarkten (SBI-code 47.11) en kampeerwinkels op werklocaties Veldzicht de mogelijkheid te bieden om op zondag open te zijn tussen 12.00 en 18.00 uur.

 • 2.

  Hiertoe de Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2023 gewijzigd vast te stellen waarin deze vrijstelling is opgenomen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • de wet: Winkeltijdenwet;

 • werklocatie: een terrein opgenomen in het Integrale Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS).

Artikel 2. Vrijstelling

Van het verbod gesteld in artikel 2 lid 1 sub a van de wet wordt vrijstelling verleend op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur, voor:

 • a.

  supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotsmiddelen (SBI-codering 47.11);

 • b.

  kampeerwinkels op werklocaties Veldzicht;

met dien verstande dat deze vrijstelling niet geldt voor eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag.

Artikel 3. Ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden;

 • 2. Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden;

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Zon- en feestdagenregeling

Van het verbod gesteld in artikel 2 lid 1 sub b van de wet wordt vrijstelling verleend, tussen 10.00 en 19.00 uur, op: nieuwjaarsdag en tweede Kerstdag voor zover deze niet op een zondag vallen, en op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen;

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang of de belangen ter bescherming waarvan ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn, of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De ‘Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2014’ wordt ingetrokken.

Een krachtens de “Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2014’ verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2014’ maar waarop nog niet is beschikt bij het inwerking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2023’.

Ondertekening

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 9 maart 2023,

D. Berends,

griffier,

P.J.T. van Daalen,

voorzitter,

Artikelsgewijze toelichting ‘Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2023’

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel beperkt zich tot de voor een goed begrip van deze verordening noodzakelijke begrippen. Voor het geheel kan het begrippenkader niet los worden gezien van de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling

Met de vrijstelling van artikel 2 hebben de in dit artikel genoemde winkels het recht om open te zijn op zondag, binnen de hierin genoemde tijden, maar niet op eerste Kerstdag, eerste Paasdag, en eerste Pinksterdag.

De kaders van deze vrijstelling sluiten aan bij de behoefte onder winkeliers ten tijde van het vaststellen van deze verordening. Hierin speelt ook de behoefte onder winkelend publiek een rol.

Sub a verleent deze vrijstelling aan supermarkten, voor de begripsbepaling daarvan is aansluiting gezocht bij het systeem van SBI-codering.

Sub b houdt in een vrijstelling voor kampeerwinkels op werklocaties Veldzicht. Zowel in soort als in locatie sluit deze vrijstelling aan bij de behoefte van een specifiek en binnen Ermelo uniek winkelbedrijf. Onder werklocaties Veldzicht wordt hier verstaan: Veldzicht, Veldzicht-Noord, Veldzicht-Noord fase IV, Werklandschap Veldzicht. Voor de afbakening van het type winkel biedt de SBI-codering geen bruikbaar aanknopingspunt voor het doel dat deze verordening beoogt te bereiken.

Winkels die ingevolge dit artikel op zondag open mogen zijn, kunnen daarnaast ook gebruik maken van de vrijstelling voor de benoemde zon- en feestdagen van artikel 4. Andersom kan artikel 4 de toepassing van artikel 2 niet beperken. Praktisch gezien houdt dit laatste in dat supermarkten en kampeerwinkels wel geopend mogen zijn wanneer tweede kerstdag of nieuwjaarsdag op een zondag valt, en andere winkels niet.

De Winkeltijdenverordening gemeente Ermelo 2014 kende een vrijstelling voor snackbars en ijssalons. Deze vervalt, omdat die overbodig is. Artikel 2 lid 1 van de wet spreekt van een verbod voor winkels. Onder winkel wordt verstaan: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht. IJssalons en snackbars zouden hiertoe kunnen worden gerekend, maar de oude vrijstelling suggereert dat andere bedrijven die bereid voedsel aanbieden om ter plaatse te nuttigen of om mee te nemen, er niet onder vallen. Deze bedrijven behoren allen tot de horecasector, en opereren binnen de voor die sector geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3. Ontheffingen

Dit artikel is ongewijzigd ten opzichte van de oude verordening.

Met deze bepaling past de gemeenteraad artikel 3 lid 2 van de wet toe, en verleent aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verboden van artikel 2 lid 1 van de wet.

De bevoegdheid van ontheffing-verlening beperkt zich tot artikel 2 lid 1. Alle winkels komen daarmee in beginsel voor ontheffing in aanmerking. De ontheffing kan betrekking hebben op zondagen, feestdagen, of op werkdagen tussen 22.00 en 6.00 uur. De aanvraag kan door B&W worden geweigerd ‘als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing’. Er kan niet worden volstaan met een weigering op basis van een algemene verwijzing naar artikel 2 van de wet. Alleen het specifieke gebruik van de winkel op momenten buiten de algemene openingsdagen- en tijden om, kan grond vormen om geen ontheffing te verlenen.

Deze bevoegdheid stelt burgemeester en wethouders in staat om te adapteren op een zich ontwikkelende behoefte bij winkeliers die niet behoren tot de categorieën van artikel 2 van de verordening.

Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorwaarden worden verbonden. Hierin kan aansluiting worden gezocht bij de bepalingen omtrent vrijstellingen, bijvoorbeeld wat betreft de openingstijden.

Van het verbod gesteld in artikel 2 lid 2 van de wet, kan geen ontheffing worden verleend. Dat brengt met zich mee dat ‘het in de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel te koop aanbieden of verkopen van goederen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren’, op basis van deze verordening niet is en niet kan worden toegestaan buiten de algemene openingsdagen en - tijden om.

Artikel 4. Zon- en feestdagenregeling

De zon- en feestdagenregeling blijft in stand. Dat betekent dat alle winkels geopend mogen zijn op de in dit artikel genoemde dagen. In de toelichting op de Winkeltijdenverordening 2014 werd vermeld dat de vrijstelling op zon- en feestdagen geldt tussen 10.00 en 19.00 uur. Deze beperking is nu ook opgenomen in de tekst van artikel 4 zelf.

Artikel 5. Beslistermijn

Dit artikel geeft aan binnen welke termijn er op een aanvraag om ontheffing moet worden beslist. Mocht dit niet binnen de termijn van 8 weken lukken kan deze met 8 weken worden verdaagd. Het derde lid geeft aan dat de ontheffing niet stilzwijgend wordt verleend als burgemeester en wethouders te laat of niet reageren op een aanvraag om ontheffing.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

De genoemde intrekkings- en wijzigingsgronden hebben een facultatief karakter (‘kunnen’). Het hangt van de omstandigheden af of tot intrekking of wijziging wordt overgegaan. Zo zal niet iedere niet-nakoming van ontheffingsvoorschriften nopen tot toepassing van de administratieve sanctie van intrekking van de ontheffing. Met name het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel beperken nogal eens de bevoegdheid tot wijziging of intrekking. Wanneer belanghebbende niet zelf om intrekking of wijziging van de ontheffing heeft verzocht, stellen burgemeester en wethouders hem – overeenkomstig art. 4:8 Awb - in de gelegenheid om zijn zienswijze naar voren te brengen, alvorens het besluit te nemen.

Artikel 7. Toezicht

In veel wetten worden, ter handhaving van de regelgeving, aan bepaalde ambtenaren toezichtsbevoegdheden toegekend. Zij mogen plaatsen betreden, inlichtingen en inzage van stukken vorderen. Dit handhavingstoezicht, ook wel controle genoemd, wordt beheerst door het bestuursrecht. De algemene regels zijn opgenomen in de afdeling 5.2. van de Awb.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De bestaande gemeentelijke verordening wordt vervangen door een nieuwe verordening, de op de oude verordening gebaseerde besluiten (ontheffingen en vrijstellingen) vervallen voor zover ze niet krachtens overgangsrecht in stand worden gehouden. Daarom is in artikel 8 geregeld dat een krachtens de oude verordening verleende ontheffing geldt als een ontheffing verleend krachtens de nieuwe verordening. Dit geldt ook voor vrijstellingen. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffingen en vrijstellingen ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens de nieuwe verordening. Het vervangen van een oude ontheffing of vrijstelling kan van belang zijn als het wenselijk is wijziging te brengen in voorschriften of beperkingen. Hierbij kan worden gedacht aan een situatie waarin niet langer gewerkt zal worden met ontheffingen voor een bepaalde duur, terwijl bestaande ontheffingen wel voor een bepaalde tijdsduur waren verleend. De oude ontheffingen kunnen dan worden omgezet in ontheffingen voor onbepaalde tijd. Bij ambtshalve vervanging (d.w.z. zonder dat erom is verzocht) van een ontheffing zal het voornamelijk gaan om gevallen waarin de oude ontheffing in grote lijnen dezelfde rechten gaf als de nieuwe doet. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Awb dient de houder van de ontheffing eerst te worden gehoord.