Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-0005086), tot vaststelling van het Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023 (Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023)

Geldend van 17-03-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-0005086), tot vaststelling van het Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023 (Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat gedeputeerde staten om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023 wensen te mandateren aan de directeur-bestuurder van Team Sportservice Zuid-Holland;

Gezien de schriftelijke instemming in de brief d.d. 3 februari 2022 van directeur-bestuurder van Team Sportservice Zuid-Holland, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  directeur-bestuurder: directeur-bestuurder van Team Sportservice Zuid-Holland;

 • b.

  provinciaal manager: provinciaal manager van Team Sportservice Zuid-Holland.

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1. Gedeputeerde staten verlenen aan de directeur-bestuurder mandaat tot het namens hen nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023.

 • 2. De directeur-bestuurder kan het hem verleende mandaat ondermandateren aan de provinciaal manager.

 • 3. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, en het ondermandaat, bedoeld in het tweede lid, in acht genomen het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht, ziet tevens op de bevoegdheid tot:

  • a.

   het weigeren, intrekken of wijzigen van subsidieverleningen;

  • b.

   het betalen van subsidiebedragen;

  • c.

   het opschorten van de verplichting tot betaling van subsidiebedragen;

  • d.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen;

  • e.

   het vaststellen van subsidies;

  • f.

   de overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen;

  • g.

   het ondertekenen van namens gedeputeerde staten genomen besluiten.

 • 4. Het mandaat en ondermandaat, bedoeld in het derde lid, ziet in ieder geval niet op:

  • a.

   het behandelen van, en beslissen op, bezwaar-, en beroepschriften;

  • b.

   het wijzigen of intrekken van reeds vastgestelde subsidies;

  • c.

   het toepassing geven aan artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Ondertekening

 • 1. Indien een besluit wordt genomen op grond van artikel 2, eerste en derde lid, wordt voor de ondertekening het volgende model gebruikt:

  Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

  namens deze,

  [naam directeur-bestuurder], directeur-bestuurder Team Sportservice Zuid-Holland

  gevolgd door de handtekening van de directeur-bestuurder.

 • 2. Indien een besluit wordt genomen op grond van artikel 2, tweede en derde lid, wordt voor de ondertekening het volgende model gebruikt:

  Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

  namens deze,

  [naam provinciaal manager], provinciaal manager Team Sportservice Zuid-Holland

  gevolgd door de handtekening van de provinciaal manager.

Artikel 4 Rechtsmiddelenverwijzing

Onder de besluiten, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:

Bezwaarprocedure

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602 2509 LP Den Haag, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift.

Artikel 5 Instructies

De directeur-bestuurder neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Artikel 6 Toepasselijke wet- en regelgeving

De directeur-bestuurder en de provinciaal manager nemen bij de uitoefening van de aan hen gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland en het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023 in acht.

Artikel 7 Informatieplicht

 • 1. De directeur-bestuurder stelt gedeputeerde staten tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten, waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door hen gewenst is.

 • 2. Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid, vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3. Gedeputeerde staten kunnen op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit mandaatbesluit verleende mandaat geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4. Gedeputeerde staten voorzien de directeur-bestuurder van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 8 Verantwoording

 • 1. De directeur-bestuurder brengt jaarlijks aan gedeputeerde staten verslag uit over de krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten.

 • 2. Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de besteding van het uitgetrokken budget voor te verlenen subsidies;

  • b.

   een uiteenzetting van de bij de besteding opgedane ervaringen en de daaruit te trekken conclusies;

  • c.

   een opgave van alle in de voorafgaande periode in mandaat genomen besluiten.

 • 3. Onverminderd het eerste en tweede lid, verschaft de directeur-bestuurder desgevraagd alle informatie aan gedeputeerde staten ter zake van de uitoefening van de ingevolge dit besluit aan hem gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aan de directeur-bestuurder gezonden.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Team Sportservice Zuid-Holland inzake het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 7 maart 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter