Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2023

Geldend van 11-03-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het gewenst is om door middel van subsidieverlening innovaties in het midden en kleinbedrijf (MKB) te bevorderen om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun de Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) (De-minimisverordening) van toepassing achten;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  MKB-onderneming: een onderneming als bedoeld in artikel 2, onder 2 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (EU-verordening nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014). Onder MKB-onderneming wordt mede begrepen:

  • 1.

   “partnerondernemingen” als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Bijlage 1 behorende bij de Algemene groepsvrijstellingsverordening, en

  • 2.

   ”verbonden ondernemingen” als bedoeld in artikel 3, derde lid, van Bijlage 1 behorende bij de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

 • b.

  haalbaarheidsproject: een haalbaarheidsproject biedt inzicht in de technische, financiële, en mogelijk juridische en fiscale risico’s, die het ontwikkelen van een nieuw product, proces of nieuwe dienst met zich meebrengt voor de innoverende MKB-onderneming. Beantwoording van de binnen het project gestelde haalbaarheidsvragen moet voor de MKB-onderneming effectief bijdragen aan het onderbouwd nemen van besluiten tot wel of niet starten van het beoogde Research & Development vervolgtraject.

 • c.

  Research & Development (R&D): het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Verder wordt het ontwikkelen van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten tot R&D gerekend. In een R&D traject wordt gestreefd naar oorspronkelijkheid én vernieuwing. Een R&D traject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

 • d.

  experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden;

 • e.

  industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren.

 • f.

  Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid: programma’s en plannen in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via Bijlage 3.4.1. behorende bij artikel 3.4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een MKB-onderneming die een vestiging in de provincie Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten, inclusief het haalbaarheidsproject, plaatsvinden.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject dat:

 • a.

  gericht is op de vraag of een nog niet bewezen, concrete, nieuwe en innovatieve technologie technisch en financieel te realiseren is;

 • b.

  gericht is op de voorbereiding op en de ondersteuning van besluitvorming van de MKB-onderneming over een beoogd R&D-traject waarin een technisch innovatief en financieel risicovol nieuw product, nieuw proces of nieuwe dienst wordt ontwikkeld;

 • c.

  experimenteel of industrieel onderzoek kan bevatten en;

 • d.

  past binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Artikel 4 Vereisten aan de subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een projectplan bestaande uit: een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten van het haalbaarheidsproject, een globale beschrijving van het beoogde R&D-vervolgproject, de doelstelling, de beoogde resultaten, een tijdsplanning en een onderbouwing dat aan de criteria van artikel 3 en 8 wordt voldaan;

  • b.

   een begroting van de kosten per deelactiviteit;

  • c.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteiten;

  • d.

   een samenvatting van het haalbaarheidsproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd en een schriftelijke toestemming dat de samenvatting kan worden gebruikt in publicaties die voor iedereen toegankelijk zijn.

Artikel 5 Openstellingsperiode en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 4 april 2023, 09:00 uur tot en met 12 september 2023 voor 17:00 uur is ontvangen.

 • 2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na ontvangst van een aanvraag om subsidieverlening op grond van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 2.856.000,-.

Artikel 7 Volgorde van behandeling

 • 1. Aanvragen om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer de MKB-onderneming op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag aangevuld en compleet is ingediend.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen wordt de volgorde van behandeling van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8 Vereisten haalbaarheidsproject

Om voor subsidie voor een haalbaarheidsproject in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het haalbaarheidsproject is gericht op activiteiten van een beoogd R&D vervolgtraject die in technische en financiële zin voldoende risicovol zijn om het haalbaarheidsproject te rechtvaardigen;

 • b.

  het projectplan geeft voldoende en realistisch inzicht in het economisch perspectief van het te ontwikkelen nieuwe product, proces of de nieuwe dienst waarop het haalbaarheidsproject en het beoogde R&D vervolgtraject zijn gericht;

 • c.

  het projectplan geeft voldoende realistisch inzicht in de uitvoerbaarheid van het haalbaarheidsproject en de voorgenomen activiteiten van het beoogde R&D vervolgtraject;

 • d.

  het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van voldoende kwaliteit.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het haalbaarheidsproject niet financieel haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van het haalbaarheidsproject is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de MKB-onderneming een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);

 • d.

  tegen de MKB-onderneming een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;

 • e.

  de MKB-onderneming de subsidie wil aanwenden voor activiteiten waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, of voor activiteiten die daarmee samenhangen of daaruit voortvloeien;

 • f.

  reeds een aanvraag door de MKB-onderneming is ingediend op grond van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject wordt verstrekt voor onderstaande kosten:

 • a.

  personeelskosten van onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel van de MKB-onderneming, voor zover zij zich met het haalbaarheidsproject bezighouden. Deze personeelskosten worden berekend op basis van een vast uurtarief van ten hoogste € 60,--.

 • b.

  kosten van derden waarbij sprake is van de inzet van uren van medewerkers van deze derde partijen die uitsluitend voor het project worden gebruikt. Deze kosten worden berekend als een vast uurtarief van ten hoogste € 60,-.

 • c.

  kosten van apparatuur, uitrusting, materiaal, leveranties en dergelijke, die rechtstreeks uit het project voortvloeien en voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als subsidiabele kosten beschouwd.

Artikel 11 Subsidiebedrag

 • 1. De subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-

Artikel 12 Verplichtingen

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerden Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteiten moeten zijn afgerond.

Artikel 13 Vaststelling

 • 1. Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

 • 2. Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van het haalbaarheidsproject .

 • 3. De aanvraag tot vaststelling dient, naast de in het formulier vaststelling subsidie genoemde zaken, te zijn voorzien van een urenregistratie per persoon, per week, per deelactiviteit, die gekoppeld is aan de deelactiviteiten en de begroting van het projectplan;

 • 4. De MKB-onderneming kan worden uitgenodigd de resultaten van het haalbaarheidsproject aan GS te presenteren.

 • 5. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2023.

Ondertekening

Haarlem, 2023.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.