Algemeen Mandaatbesluit gemeente Valkenburg aan de Geul 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Algemeen Mandaatbesluit gemeente Valkenburg aan de Geul 2024

Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, elk voor zover hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het met het oog op een doelmatige besluitvorming en een vlotte en klantvriendelijke afdoening van zaken gewenst is de afhandeling van zaken in daarvoor in aanmerking komende gevallen op te dragen aan ambtenaren c.q. ondergeschikten;

Dat het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, de mandaten (inclusief volmachten en machtigingen) kan verstrekken aan de gemeentesecretaris, directeuren, afdelingshoofden, coördinatoren en/of andere medewerkers en dat dit wordt vastgelegd in een mandaatbesluit en mandaatlijst;

Dat het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester aan anderen dan ondergeschikten mandaat (inclusief volmachten en machtigingen) kunnen verstrekken;

Dat met de vaststelling van dit Algemeen Mandaatbesluit met bijbehorende mandaatlijst aan voornoemd gestelde wordt voldaan;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede overig ter zake toepasselijk recht;

Besluiten

• I.

Het op 28 februari 2023 genomen Mandaatbesluit in te trekken;

• II.

De volgende beleidsregels voor het gebruik van mandaten (inclusief volmachten, machtigingen, ondermandaten, sub-volmachten en sub-machtigingen) vast te stellen:

Artikel 1

Correspondentie: de door het bevoegde orgaan ter voorbereiding c.q. uitvoering van besluiten uitgaande stukken, niet zijnde de besluiten ter zake.

Mandaatlijst: overzicht van de bevoegdheden welke worden geacht te zijn gemandateerd en welke worden geacht te zijn ondergemandateerd en dat dynamisch wordt aangevuld, gewijzigd, etc.

Medewerkers: ambtenaren van de gemeente Valkenburg aan de Geul en tevens externe ondergeschikten of niet ondergeschikten.

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen (art. 10:1 Awb).

Machtiging: toestemming aan ander tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn in naam van degene die machtigt.

Volmacht: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (art. 3:60 BW).

Ondermandaat: de mogelijkheid van gemandateerde om het mandaat aan een ander binnen de organisatie te verlenen.

Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om een document te tekenen nadat het bevoegde orgaan daarover een besluit heeft genomen.

Artikel 2

Uitgangspunten bij het verlenen van (onder)mandaten zijn:

mandaten worden zo laag mogelijk in de ambtelijke organisatie gelegd;

de mandaten ten aanzien van besluiten worden zo specifiek als mogelijk beschreven;

ten aanzien van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en correspondentie, geldt een ondertekeningsmandaat.

Artikel 3

De mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot:

het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

het vaststellen van beleidsregels;

het beslissen op bezwaarschrift.

Artikel 4

De (onder)gemandateerden leggen voorgenomen besluiten die beleidsaspecten in zich bergen ter nadere besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester.

Voorgenomen besluiten worden geacht in elk geval beleidsaspecten te bevatten:

indien er sprake is van een zogenaamde negatieve beschikking of een weigeringsbesluit dan wel indien het gaat om een intrekkingsbesluit, dat van de vooraf gestelde kaders (o.a. de Mandaatlijst) afwijkt;

indien een beleidskader of gangbare praktijk ontbreekt;

indien het te nemen besluit precedentwerking kan hebben;

indien de afdoening zou leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgestelde gedragslijn c.q. beleidslijn;

indien de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid, omdat er een aparte beoordeling en besluitvorming nodig is;

indien inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het bestaande beleid, voorschriften of richtlijnen of andere niet voorziene financiële of andere consequenties kan hebben;

indien het gaat om besluiten waarbij in de voorbereidingsfase duidelijk wordt, dat tegen de beslissing een bezwaarschrift zal worden ingediend;

indien het een aanschrijving tot de uitoefening van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom betreft, tenzij in de Mandaatlijst anders is aangegeven;

indien dit door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kenbaar is gemaakt.

Artikel 5

De (onder)gemandateerde mag geen gebruik maken van de bevoegdheid tot ondertekening van besluiten en correspondentie indien:

de wens daartoe door of namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kenbaar is gemaakt;

het correspondentie betreft waarvan de ondertekening uit een oogpunt van representatie van de gemeente gewenst is;

zich na de beslissing nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient of aan het besluit alsnog andere zwaarwegende aspecten verbonden raken;

het de formele verzending van besluiten van de gemeenteraad betreft en brieven uitgaande van de gemeenteraad.

Artikel 6

Een krachtens mandaat genomen besluit alsmede de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende correspondentie worden door de (onder)gemandateerde ondertekend op de volgende wijze:

“namens het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van Valkenburg aan de Geul,

Afdelingshoofd, etc.”

Artikel 7

Bij afwezigheid van de gemandateerde en indien verder geen ondermandatering is verleend voor de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, treedt het afdelingshoofd in de plaats van de gemandateerde;

Bij afwezigheid van zowel de gemandateerde als het afdelingshoofd en indien verder geen ondermandatering is verleend, treedt de directeur in de plaats van de gemandateerde;

Bij afwezigheid van zowel de gemandateerde, niet zijnde een afdelingshoofd, het afdelingshoofd en indien verder geen ondermandatering is verleend, treedt de gemeentesecretaris in de plaats van de gemandateerde.

Bij afwezigheid van de gemandateerde en indien verder geen ondermandatering is verleend, wordt correspondentie afgedaan door de coördinator of andere medewerkers van de betreffende afdelingen.

Artikel 8

De bij dit besluit behorende Mandaatlijst geeft een overzicht van de bevoegdheden welke worden geacht te zijn gemandateerd en welke worden geacht te zijn ondergemandateerd.

De Mandaatlijst is dynamisch. Nieuwe mandaten, gewijzigde mandaten of vervallen mandaten worden in het Mandaatlijst bijgeschreven, vervangen of uitgeschreven.

Artikel 9

De mandaten voor wat betreft Participatiewet, WMO, Jeugdwet, IOAW, IOAZ, WI, WWB en Wko en de mandaatregeling van de gemeente Maastricht zijn bij separaat besluit vastgesteld en zijn niet toegevoegd aan de Mandaatlijst. Toch dienen deze mandaatbesluiten als integraal onderdeel van de Valkenburgse mandaatlijst te worden beschouwd.

Artikel 10

De in dit besluit opgenomen (onder)mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zover en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

Op dat tijdstip vervalt het Mandaatbesluit van 12 april 2022 en de wijzigingen hiervan.

Artikel 12

Deze regeling kan worden aangehaald als Algemeen Mandaatbesluit gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders voornoemd, d.d. 12 december 2023

Aldus vastgesteld door de burgemeester d.d. 12 december 2023

Bijlage 1 MANDAATLIJST Gemeente Valkenburg aan de Geul 2024

ALGEMEEN

Nummer.:

Omschrijving bevoegdheid:

Soort handeling:

van:

Aan (werknaam):

rechtsfiguur volgens besluit:

Algemene en juridische aangelegenheden

A1

Verzending van ontvangstbevestigingen, uitgezonderd bij: verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen en Wet WOZ, parkeervergunningen/ontheffingen, omgevingsvergunningen, bezwaarschriftenprocedure en correspondentie gericht aan de griffier.

FH

Bgm en B&W

Medewerker DIV

Medewerker KCC

Medewerker V-VTH

Machtiging

A 2

Het ondertekenen van door (namens) de burgemeester of B&W genomen besluiten, voor zover de desbetreffende besluitvorming tot het taakveld van de afdelingshoofd en Directeur behoort.

FH

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Ondertekeningsmandaat

A3

Uitvoering en afhandeling van en het voeren van correspondentie ter zake de door, de burgemeester of B&W genomen besluiten, die overeenkomstig ambtelijk voorstel zijn genomen.

Exclusief het ondertekenen van beschikkingen/besluiten!!

FH

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Behandelend ambtenaar

Ondertekeningsmandaat

A4

Het vertegenwoordigen van de gemeente of haar bestuursorganen in privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, met inbegrip van bezwaar- en (administratieve) beroepsprocedures (artikel 160, lid 1, onder f en artikel 171 Gemeentewet), daaronder NIET begrepen procesvertegenwoordiging in privaatrechtelijke procedures waar procesvertegenwoordiging door een advocaat of procureur verplicht is.

FH

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Jurist V-VTH

Jurist V-VTH vergunningen

Concernjuristen

Adviseur openbare orde en veiligheid en flexcoördinator

Behandelend ambtenaar

Machtiging

A5

Het indienen van gedingstukken en voeren van een verweer en correspondentie inzake privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures.

FH

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Jurist V-VTH

Concernjuristen

Adviseur openbare orde en veiligheid en flexcoördinator

Behandelend ambtenaar

Machtiging

A6

Het op grond van art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid stellen van de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen.

FH

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Jurist V-VTH

Concernjuristen

Adviseur openbare orde en veiligheid en flexcoördinator

Behandelend ambtenaar

Machtiging

A7

Het op grond van art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht besluiten tot het niet behandelen van de aanvraag.

B

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Mandaat

A8

Het op grond van art. 4:7 en 4:8 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid stellen van een aanvrager, geadresseerde of derde-belanghebbenden om zienswijzen naar voren te brengen.

FH

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Jurist V-VTH

Concernjuristen

Adviseur openbare orde en veiligheid en flexcoördinator

Behandelend ambtenaar

Machtiging

A9

Aangifte doen bij de politie van schade of strafbaar feit

FH

B&W

Behandelend ambtenaar

Machtiging

Overeenkomsten

A10

Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten en/of het geven van opdrachten (artikel 160 lid 1 onder d jo. art. 171, lid 1 en 2 Gemeentewet) in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken onder de voorwaarden dat:

a. die werkzaamheden behoren tot het takenpakket van de betreffende ambtenaar;

b. en een en ander past binnen het kader van:

- een goedgekeurde begrotingspost;

- inkoop en aanbestedingsbeleid;

Ingeval de bevoegdheid wordt uitgeoefend door de behandelend ambtenaar geldt daarbij een maximum van € 10.000,- per overeenkomst/opdracht.

Ingeval de bevoegdheid wordt uitgeoefend door een afdelingshoofd of de Directeur geldt daarbij een maximum van € 30.000,-

Ingeval de bevoegdheid wordt uitgeoefend door het betreffende afdelingshoofd of de Directeur én betrekking heeft op een werk geldt daarbij een maximum van € 80.000,-

PrR

PrR

Bgm

B&W

Directeur

Afdelingshoofd

Behandelend ambtenaar

volmacht

A11

Het ondertekenen van door het college reeds goedgekeurde overeenkomsten

PrR

Bgm

Wethouder

Directeur

Afdelingshoofd

volmacht

Verstrekken informatie

A12

Verstrekken informatie over gemeentelijke producten aan burgers.

FH

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Behandelend ambtenaar

Ondertekeningsmandaat

A13

Verstrekken informatie over gemeentelijke producten aan de pers.

FH

Bgm en B&W

Adviseur Communicatie en PR

Ondertekeningsmandaat

A14

Het aanvragen van adviezen in het kader van de voorbereiding van beslissingen.

FH

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Behandelend ambtenaar

Machtiging

A15

Besluiten op Woo-verzoeken; welke niet politiek, financieel of anderszins gevoelig zijn

B

Bgm en B&W

Directeur

Concernjurist

Mandaat

Personele aangelegenheden

A16

Administratieve afhandeling inzake werving en selectie van personeel.

FH

B&W

Directeur

Adviseur HR

Machtiging

A17

Het aangaan van overeenkomsten met stagiaires of de beëindiging van stages (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet).

B

B&W

Directeur

Adviseur HR

Afdelingshoofden

Mandaat

A18

Het ondertekenen van de benodigde contracten in verband met het plaatsen van stagiaires of de beëindiging van stages (artikel 171, lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Directeur

Afdelingshoofden

Adviseur HR

Volmacht

A19

Het beslissen tot het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten ter zake de inschakeling van personeel van externe partijen, waaronder uitzend- en detacheringsbureaus en zzp’ers, binnen het kader van een goedgekeurde begrotingspost (artikel 160, lid 1, onder d Gemeentewet).

B + PrR

Bgm en B&W

Directeur

Afdelingshoofd

Adviseur HR

Mandaat + Volmacht

A20

Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten ter zake de inschakeling van personeel van externe partijen, waaronder uitzend- en detacheringsbureaus en zzp’ers, binnen het kader van een goedgekeurde begrotingspost (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Directeur

Afdelingshoofden

Adviseur HR

Volmacht

A21

Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de ambtenaar (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet).

PrR

B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Adviseur HR

Volmacht

A22

Rechtspositionele beslissingen in het kader van aanstelling en ontslag van medewerkers, waaronder tevens begrepen ontslag op staande voet.

PrR

B&W

Directeur

Volmacht

A23

Rechtspositionele beslissingen, niet inhoudend ontslag, met betrekking tot medewerkers met een dienstverband

PrR

B&W

Directeur

Volmacht

A24

Het geven van toestemming voor het vervullen van nevenwerkzaamheden of het uitoefenen van een Nevenbedrijf (CAO Gemeenten)

B

B&W

Directeur

Mandaat

A25

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, bevorderen en beëindigen van een aanstelling van medewerkers binnen vaststaande regels voor werving en arbeidsvoorwaarden (artikel 160, lid 1, onder d Gemeentewet).

PrR

B&W

Directeur

Volmacht

A26

Het ondertekenen van overeenkomsten, bevorderen en beëindigen van een aanstelling van medewerkers binnen vaststaande regels voor werving en arbeidsvoorwaarden (artikel 171, lid 1 en 2 Gemeentewet).

FH

Bgm

Directeur

Machtiging

A27

Het voeren van de gesprekscyclus

FH

B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Machtiging

A28

Wijziging van arbeidsduur voor zover deze binnen de vastgestelde totaalformatie blijft

PrR

B&W

Directeur

Volmacht

A29

Het toekennen van regulier en bijzonder verlof.

PrR

B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Volmacht

A30

Beslissingen op basis van CAO Gemeenten inzake disciplinaire straffen.

PrR

B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Volmacht

Arbeidsvoorwaarden

A31

Het beslissen tot het betalen van een vergoeding op basis van declaratie van reis- of verblijfkosten ten behoeve van dienstreizen en -ritten. (CAO Gemeenten)

PrR

B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Volmacht

A32

Het uitbetalen van een vergoeding op basis van declaratie van reis- of verblijfskosten ten behoeve van dienstreizen en -ritten.

FH

B&W

Adviseur HR

Machtiging

A33

Beslissingen samenhangend met de uitvoering van de werkkostenregeling inzake verlof en salaris.

PrR

B&W

Directeur

Afdelingshoofd

Adviseur HR

Volmacht

A34

Het toekennen van studiefaciliteiten binnen het kader van een goedgekeurde begrotingspost en vastgesteld beleid door B&W (CAO Gemeenten).

PrR

B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Volmacht

A35

Het uitvoeren van de beslissing tot het toekennen van studiefaciliteiten als hiervoor onder A33 omschreven.

FH

B&W

Adviseur HR

Machtiging

A36

Beslissingen samenhangend met de uitvoering van arbobeleid (hulpmiddelen, meubilair)

PrR

B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Adviseur HR

Volmacht

A37

Het toekennen en betaalbaar stellen van een jubileumgratificatie

PrR

B&W

Directeur

Adviseur HR

Volmacht

A38

Het uitvoeren van de beslissing tot het betaalbaar stellen van een jubileumgratificatie.

FH

B&W

Adviseur HR

Machtiging

A39

Beslissing tot secundaire beloning binnen het daarvoor vastgestelde systeem en bepaalde budget (CAO Gemeenten).

PrR

B&W

Directeur

Volmacht

A40

Het uitvoeren van besluiten tot secundaire beloning binnen het daarvoor vastgestelde systeem en bepaalde budget

FH

B&W

Adviseur HR

Machtiging

Postafhandeling

A41

Het ontvangen en openen van alle aan:

- de gemeenteraad en het college gerichte stukken (artikel 74 Gemeentewet);

- de burgemeester en op naam gerichte stukken dan wel elektronische post.

FH

FH

Bgm

Bgm en B&W

Medewerker DIV

Bestuurssecretaresse

Machtiging

A42

Het registreren/inboeken van ontvangen en verzonden stukken/elektronische post (Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer)

FH

B&W

Medewerkers DIV

Medewerker KCC

Machtiging

Archief

A43

Het overbrengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats ter uitvoering van art. 12, lid 1, en art. 13, lid 1, van de Archiefwet 1995.

FH

B&W

Medewerkers DIV

Machtiging

A44

Beslissen tot het vernietigen van archiefbescheiden voor zover omschreven in de in art. 5 van de Archiefwet bedoelde selectielijsten, na een daartoe verkregen advies van de archivaris

Archiefverordening 2011 en Besluit Informatiebeheer 2011

B

B&W Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden

Mandaat

A45

Het vernietigen van archiefbescheiden voor zover omschreven in de in art. 5 van de Archiefwet bedoelde selectielijsten.

FH

B&W Gemeentesecretaris

Medewerkers DIV

Machtiging

A46

Uitvoeren van alle beheershandelingen met betrekking tot het beheer van het gemeentelijk archief ter uitvoering van de bepalingen in de Archiefwet 1995 en/of het Archiefbesluit 1995 voor zover deze archieven niet zijn overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

FH

B&W

Medewerkers DIV

Machtiging

Wet BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)

A47

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de Wet BAG, zoals onder andere

- het opstellen van 'ambtelijke verklaringen' (behalve verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocumenten zijn opgenomen);

- het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG;

- het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

- het, op grond van het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, lid 1 van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel in het gebouwenregisters;

- het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn Gemeenteraad pleegbaar en beschikbaar is;

- het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

- het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG;

- het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG;

- het (doen) onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG;

- het op verzoek aan een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, onder a van de Wet BAG;

- het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan B&W.

FH/B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Machtiging/mandaat

A48

Vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, art. 8 BAG

FH/B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Machtiging en mandaat

A49

Opmaken van een proces-verbaal, art. 10, lid 1,onder b BAG

FH/B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Afdelingshoofd V-VTH

Medewerkers V-VTH

T- Integraal - BOA Domein I

Machtiging en mandaat

A50

Opmaken van ambtelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen.

FH/B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Afdelingshoofd V-VTH

Medewerkers V-VTH

Adviseur DIV en FAZA

Adviseur Informatiebeheer

T- Integraal - BOA Domein I

Machtiging en mandaat

Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

A51

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeem¬beschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT. (artikel 11 Wet BGT)

B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Mandaat

A52

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen. (artikel 12 Wet BGT)

B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Mandaat

A53

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.(artikel 13 Wet BGT)

B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Mandaat

A54

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld. (artikel 14 Wet BGT)

B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Mandaat

A55

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster. (artikel 27 en 28 Wet BGT)

B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Mandaat

A56

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK. (Artikel 30 Wet BGT)

B

B&W

Adviseur Geo en vastgoed

Mandaat

Bezwaarschriftencommissie

A57

Bezwaren tegen Gemeenteraadsbesluiten:

Het verrichten van alle handelingen die nodig zijn ter voorbereiding van de afhandeling van tegen Gemeenteraadsbesluiten gerichte bezwaarschriften, zoals bedoeld in artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet.

B en FH

Gemeenteraad

B&W

Mandaat, machtiging en ondertekeningsmandaat

A58

Het in het kader van ingediende bezwaarschriften uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in de volgende artikelen van de Awb:

- 2:1, lid 2 (opvragen schriftelijke machtiging van gemachtigde);

- 6:6 voor wat betreft het bieden van gelegenheid tot herstel van verzuim;

- 6:17 voor wat betreft de verzending van stukken

- 7.2, lid 2 (uitnodiging hoorzitting);

- 7:4, lid 2 (ter inzage leggen van stukken voorafgaand aan de zitting);

- 7:6, lid 4 (afzonderlijk horen, belanghebbenden niet over en weer informeren)

FH

Bgm, B&W en Gemeenteraad

Voorzitter commissie bezwaarschriften en Concern jurist

Ondertekeningsmandaat

A59

Het in het kader van ingediende bezwaarschriften uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in de volgende artikelen van de Awb:

- 6:14 het versturen van een schriftelijke ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift;

- 6:15 het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift;

- 7:9 aan belanghebbende meedelen van nieuw bekend geworden feiten en omstandigheden;

- 7:10, lid 3 voor zover betrekking hebbend op verdaging met 6 weken van de beslissing op bezwaar;

- 7:10, lid 4 voor zover betrekking hebbend op verder uitstel van de beslissing op bezwaar.

FH

FH

FH

B

B

Bgm, B&W en Gemeenteraad

Concernjurist

Ondertekeningsmandaat

Ondertekeningsmandaat

Ondertekeningsmandaat

Mandaat (geen bezwaar)

Ondertekeningsmandaat

Verzekering

A60

Het besluiten tot (art.160, lid 1, onder d Gemeentewet) en het aanbrengen van mutaties in verzekeringen, niet zijnde veranderingen in polisvoorwaarden (art. 171, lid, 1 en 2 Gemeentewet).

B

PrR

Bgm en B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Adviseur DIV

Mandaat

Volmacht

A61

Het besluiten tot (art. 160, lid 1, onder d Gemeentewet) en

B

Bgm en B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Mandaat

A62

en het oversluiten van verzekeringen in het geval van gunstiger voorwaarden en premies waarbij een gelijk verzekeringspakket wordt aangeboden (art. 171, lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm en B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Adviseur DIV

Volmacht

A63

Betrokkenen in kennis stellen indien de claim naar de verzekeringsmaatschappij wordt doorgezonden. Inclusief de hierbij behorende correspondentie.

FH

B&W

Ondertekeningsmandaat

A64

Het afhandelen van claims waarin de gemeente aansprakelijk is gesteld tot een bedrag van € 2.500, inclusief de hierbij behorende correspondentie.

FH

B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Adviseur DIV

Ondertekeningsmandaat

A65

Het afhandelen van aansprakelijkstellingen namens de gemeente tot een bedrag van € 10.000, inclusief de hierbij behorende correspondentie.

FH

B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Adviseur DIV

Ondertekeningsmandaat (=machtiging)

AVG

A66

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de AVG en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W en Bgm

Directeur

Concernjurist

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

A67

Melden van datalekken en beveiligingsincidenten aan de AP (art. 33 AVG)

FH

verwerkingsverantwoordelijke

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Adviseur Informatiemanagement

Machtiging

A68

Het aangaan van een verwerkersovereenkomst (art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet)

PrR

B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Volmacht

Gemeentelijke eigendommen

A69

Het voeren van correspondentie inzake transacties van gemeentelijk onroerend goed of de vestiging van zakelijke rechten.

FH

Bgm en B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Behandelend ambtenaar

Machtiging

A70

Het besluiten tot het voor bepaalde duur verhuren, verpachten, beheer of anderszins in gebruik geven, dan wel het beëindigen daarvan van:

- Van gemeentelijk gebouwd onroerend goed (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet)

- gemeentelijke grondeigendommen ten behoeve het organiseren, hebben en houden van (vergunningplichtige) evenementen in de openbare ruimte

- gemeentelijke grondeigendommen aansluitend aan particulier eigendom ter uitbreiding van de ‘tuin’ behorende bij een woonperceel

- verhuren volkstuinen (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet

- Verpachten of verhuren van vis- of jachtrechten

- Gemeentelijk grondeigendom aansluitend aan bedrijfsmatig vastgoed ter verbetering van de bedrijfsvoering

- het (tijdelijk) plaatsen van objecten en voorwerpen in de openbare ruimte.

B

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Mandaat

A71

Het opzeggen en aangaan van overeenkomsten onder voorwaarden m.b.t. het voor bepaalde duur verhuren, verpachten, beheer of anderszins in gebruik geven van (artikel 171 lid 2 Gemeentewet):

- gemeentelijk gebouwd onroerend goed

- gemeentelijke grondeigendommen ten behoeve het organiseren, hebben en houden van (vergunningplichtige) evenementen in de openbare ruimte

- gemeentelijke grondeigendommen aansluitend aan particulier eigendom ter uitbreiding van de ‘tuin’ behorende bij een woonperceel

- verhuren volkstuinen

- verpachten of verhuren van vis- of jachtrechten

- Gemeentelijk grondeigendom aansluitend aan bedrijfsmatig vastgoed ter verbetering van de bedrijfsvoering

- het (tijdelijk) plaatsen van objecten en voorwerpen in de openbare ruimte.

en het voeren van correspondentie hieromtrent

PrR

FH

B&W

Bgm, B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Volmacht

Ondertekeningsmandaat

A72

Het op basis van artikel 171, lid 2 Gemeentewet vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen ten overstaan van de notaris, inzake de overdracht door of aan de gemeente van of het vestigen van zakelijke rechten ten laste of ten behoeve van de gemeente op gemeentelijke registergoederen als bedoeld in art. 3:10 Burgerlijk Wetboek.

FH

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Machtiging en ondertekeningsmandaat

A73

Het besluiten tot het op verzoek beschikbaar stellen van voorwerpen zoals dranghekken, borden, vlaggen e.d. ten behoeve van een evenement (artikel 160, lid 1, onder d Gemeentewet).

B

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Werkleider buitendienst

Mandaat

A74

Het aangaan van een overeenkomst ter zake het op verzoek beschikbaar stellen van voorwerpen zoals dranghekken, borden, vlaggen e.d. ten behoeve van een evenement (artikel 171, lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Werkleider buitendienst

Volmacht

A75

Het beslissen omtrent aanvragen om toestemming voor het in, op, aan of boven gemeentelijk onroerende zaken plaatsen of aanwezig hebben van kabels, buizen, leidingen ten behoeve van en/of bijbehorende voorzieningen (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet)

B

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Beleidsmedewerker openbare ruimte

Mandaat

Ondertekeningsmandaat

A76

Het aangaan van overeenkomsten omtrent het in, op, aan of boven gemeentelijk onroerende zaken plaatsen of aanwezig hebben van kabels, buizen, leidingen ten behoeve van en/of bijbehorende voorzieningen

PrR

Bgm

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Beleidsmedewerker openbare ruimte

Volmacht

Kadaster en beperkingenregister

A77

Vervallen

A78

a. Het ter inschrijving aanbieden van een beperkingenbesluit dan wel een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, conform artikel 15, eerste lid van de Wkpb;

b. Het ter inschrijving aanbieden van een verklaring met betrekking tot het vervallen van een beperking, conform artikel 15, derde lid van de Wkpb;

c. Het aanwijzen van een vervangend object als werkingsgebied indien een aangewezen object blijkens de bijbehorende registratie niet langer actueel is, conform artikel 7 Regeling kpb;

d. Het opstellen van een verklaring dat de aan te leveren essentialia overeenkomen met de inhoud van het brondocument, conform artikel 5 Regeling kpb;

e. Het aanleveren van de in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten en daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken, conform artikel 17a, eerste lid van de Wkpb.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Adviseur OOV en flexcoördinator

Jurist V-VTH

Mandaat

Financiën

A79

Het aangaan van leningen

PrR

B&W

Concerncontroller en afdelingshoofd Financiën

Adviseur Financiën

Achteraf te bekrachtigen door B&W

Volmacht

A80

Het doen van betalingen

FH

B&W

Concerncontroller en afdelingshoofd Financiën

Behandelend ambtenaar Financiën

Ondertekeningsmandaat

A81

Het voeren van financiële administratie

FH

B&W

Concerncontroller en afdelingshoofd Financiën

Behandelend ambtenaar Financiën

Ondertekeningsmandaat

A82

Het maken van invorderingen

PrR

B&W

Concerncontroller en afdelingshoofd Financiën

Behandelend ambtenaar Financiën

Volmacht

A83

Het uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen inzake de heffing van parkeerbelastingen, waaronder het opleggen van de naheffingsaanslag (20 AWR jo. art. 231 lid2 onder b Gemeentewet)

B

Heffingsambtenaar

Medewerker V-VTH

mandaat

A84

Het uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen inzake de invordering van parkeerbelastingen, waaronder het bekendmaken van de aanslag zijnde de naheffingsaanslag door uitreiking of aanbrenging daarvan op of aan het voertuig. (art. 8 IW jo. art.231 lid 2 onder c gemeentewet)

B

Invorderingsambtenaar

Medewerker V-VTH

mandaat

A85

Het behandelen en het beschikken op verzoeken tot uitstel van betaling, alsmede op verzoeken om betalingsregelingen inzake alle gemeentelijke belastingen.

B

Invorderingsambtenaar

Behandelend ambtenaar Financiën

mandaat

A86

Het indienen van aanvragen voor subsidies en/of externe bijdragen bij privaat- of publiekrechtelijke instanties tot een hoogte van € 15.000,-ten behoeve van gemeentelijke projecten die onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende afdeling vallen, alsmede het afleggen van verantwoording door middel van een verklaring.

PuR

B&W

Directeur

Afdelingshoofden

Mandaat

A87

Staken van vruchteloos gebleken pogingen tot innen van civielrechtelijke vorderingen (tot een bedrag van € 25.000,- per schuldenaar) en voorstellen deze vorderingen als oninbaar op te nemen in de gemeenterekening.

PrR

B&W

Concerncontroller en afdelingshoofd Financiën

Volmacht

A89

Het ondertekenen van akkoordverklaringen inzake de finale kwijting van oninbare vorderingen alsmede het ondertekenen van de daarbij behorende machtiging om tijdens de crediteurenvergadering namens de gemeente een stem uit te brengen voor de betreffende akkoordverklaring.

PrR

Bgm

Concerncontroller en afdelingshoofd Financiën

Volmacht

A90

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingschulden tot een maximum van € 25.000,- per schuldenaar.

B

B&W

Concerncontroller en afdelingshoofd Financiën

Mandaat

A91

Het versturen van de Iv3 verklaring (artikel 71 Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden)

FH

B&W

Concerncontroller en afdelingshoofd Financiën

Machtiging

A92

Het invullen, ondertekenen en versturen van ‘Beeld van de Uitvoering’ bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

FH

Bgm

Afdelingshoofd Sociale ontwikkeling en Burgerkracht

Machtiging

A93

Het nemen van besluiten op grond van de ‘verordening Starterslening Gemeente Valkenburg aan de Geul in samenwerking met de provincie 2021’ en De ‘verordening Starterslening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2021’

B

B&W

Afdelingshoofd FEO

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Mandaat

Ondermandaat is mogelijk

A94

Het versturen van de jaarverantwoording inzake specifieke uitkeringen (SiSa) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (art. 17a lid 1 onder a en b Financiële-verhoudingswet)

FH

B&W

Afdelingshoofd Financiën

Machtiging

crisisbeheersing

A95

Het tijdens een crisis of ramp uitoefenen van zijn/haar functie in de getroffen gemeente(n) van alle relevante publiekrechtelijke taken en bevoegdheden die er op gericht zijn de inzet van mensen en middelen te regelen en te coördineren. (art. 6 Samenwerkingsovereenkomst in kader van crisisbeheersing, d.d. 12 maart 2013)

B

FH

Bgm en B&W

Hoofd bevolkingszorg (ROT)

Adviseur Communicatie en PR

Hoofd Communicatie (ROT)

Algemeen Commandant

Hoofden Taakorganisatie

Afdelingshoofden

Officieren van Dienst Bevolkingszorg

Mandaat

ondertekeningsmandaat

BURGER

Nummer:

omschrijving bevoegdheid:

Soort handeling:

van:

aan (werknaam):

Rechtsfiguur volgens besluit:

Naamsverandering

B1

Naamsvaststelling/naamswijziging (koninklijk besluit)

Belanghebbende partijen horen en advies uitbrengen aan de minister in verband met een ingediend verzoek tot naamsvaststelling/ naamswijziging bij naturalisatie tot Nederlander

artikel 12 RWN.

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B2

Naamsvaststelling bij verlening Nederlanderschap door optie artikel 6, lid 5 RWN

B

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Mandaat

Naturalisatie-aanvraag

B3

In ontvangst nemen

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B4

Administratieve behandeling

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B5

Toetsing van door verstrekker verstrekte gegevens aan gemeentelijke basisadministratie en toetsing verdere naturalisatievereisten

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B6

Advisering aan de minister RWN hoofdstuk 4

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

Nederlanderschap

B7

Afgifte bewijs van Nederlanderschap artikel 15, lid 4 RWN

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

Optieverklaring

B8

in ontvangst nemen RWN art. 21.

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B9

Inlichtingen verstrekken

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B10

Administratieve behandeling

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B11

Toetsing van door optant verstrekte gegevens aan gemeentelijke basisadministratie en toetsing van verdere optievereisten RWN art. 26 en art. 28.

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

Verlies Nederlanderschap

B12

Door verklaring van afstand

RWN art. 15, lid 1 aanhef en onder b

RWN art. 16, lid 1 aanhef en onder b en d

B

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Mandaat

B13

Door wilsverklaring

RWN art. 15A en art. 16A.

B

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Mandaat

Correspondentie nationaliteitsaangelegenheden

B14

Correspondentie ter bijhouding van de registers van de Immigratie-en Naturalisatiedienst

RWN art. 22

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

Paspoortwet/reisdocumenten

B15

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Paspoortwet, zoals bijvoorbeeld:

- het bijhouden van de reisdocumentenadministratie, art. 25, lid 4;

- in ontvangst nemen aanvraag, art. 26 en 28;

- in kennis stellen bij verval van rechtswege, art.. 47, lid 3 en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

B16

Het verstrekken van een reisdocument art. 40 en 42 Paspoortwet

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat

B17

Het wijzigen van een reisdocument art. 43 Paspoortwet

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat

B18

Het inhouden van een reisdocument art. 52-55 Paspoortwet

B19

Het doen van een verzoek ex. artikel 22 van de Paspoortwet tot opneming of handhaving in het register paspoortsignaleringen.

B

B&W

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Mandaat

Wegenverkeerswet / rijbewijzen

B20

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Wegenverkeerswet voor zover het rijbewijzen betreft, zoals bijvoorbeeld:

- het in behandeling nemen van een aanvraag, art. 113;

- het innemen van een rijbewijs, art. 115 enz. en;

- het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

B21

Het verlenen van:

- een rijbewijs, art. 116;

- een nieuw rijbewijs, art. 119;

- een vervangend rijbewijs, art. 120;

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat

B22

Het besluiten tot het innemen van een rijbewijs, art. 115

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat

Vreemdelingenbeleid

B23

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van vreemdelingenwetgeving

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

B24

Toetsing van het gevoerde naturalisatiebeleid aan het vreemdelingenbeleid

RWN art. 8 lid 1 aanhef en onder b

Vw 2000

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B25

Inwinnen van inlichtingen omtrent verblijfsrechtelijke positie in het kader van verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap

RWN art. 3 t/m 5a

RWN art. 13, lid 2

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B26

Zorg dragen voor voorziening in de huisvesting van verblijfsgerechtigden in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling

art. 60b HVW

B

B&W

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Mandaat

Inlichtingen registers justitiële documentatie en politie

Opvragen van gegevens uit de Justitiële documentatie en de Politieregisters t.b.v.:

B27

De beoordeling van een verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap

Besluit justitiële gegevens art. 16, onder b

Wet JSG art. 9 en art. 13

RWN art. 6, lid 3

RWN art. 9, lid 1 aanhef en onder a

WPolr art. 15, lid 1 b

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Machtiging

B28

De verlening van een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding

WPolr art. 15 lid 1 b

Besluit justitiële gegevens art. 30

Wet JSG art. 9, art. 13 en art. 14

Reglement op de orde van de Nederlandse Leeuw en de Oranje van Oranje Nassau art. 9 en art. 10

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Bestuurssecretaresse

Machtiging en ondertekeningsmandaat

B29

Het nemen van een beslissing tot weigering of vervallenverklaring van een reisdocument

Paspoortwet art. 24 of art. 44

Paspoortwet art. 25

Besluit justitiële gegevens art. 20

B en FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Mandaat en ondertekeningsmandaat

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

B30

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van deze wet voor zover betrekking hebbend op de verklaring omtrent het gedrag (v.o.g.), zoals:

- het in ontvangst nemen van de aanvraag om een v.o.g., art. 30 lid 1

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

Basisregistratie personen

B31

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Wet BRP, zoals bijvoorbeeld:

- inschrijving en uitschrijving;

- opneming persoonsgegevens;

- de afgifte en verificatie van diverse verklaringen en uittreksels uit het bevolkingsregister ingevolgde de Wet GBA, afgifte van een bewijs van in leven zijn, legalisatie van een handtekening, waarmerking van stukken;

- het afnemen van een beëdigde eigen verklaring of belofte en het voeren van correspondentie hierover.

Ambtshalve in- en uitschrijving

FH

FH

B

B&W

B&W

B&W

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker KCC

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

Mandaat

B32

Het nemen van een besluit als:

a. aan een aangifte geen of slechts ten dele gevolg te geven;

b. een gegeven over de burgerlijke staat niet op te nemen, dan wel een geschrift daarover dat als akte is aangeboden niet als zodanig aan te merken;

c. een gegeven over de nationaliteit niet op te nemen;

d. ambtshalve over te gaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of opneming op grond van een aangifte had moeten geschieden;

e. bij een opgenomen algemeen gegeven een aantekening over de onjuistheid van dat gegeven of over de strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde te plaatsen;

f. niet te voldoen aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 2.54 tot en met 2.59 BRP;

g. aanwijzen instelling ingevolge art. 2.40 wet BRP;

h. aanwijzen rechtspersoon om als briefadresgever op te treden ingevolge art. 2.42 Wet BRP.

B

B&W

Medewerker KCC

Mandaat

Kieswet

B33

Uitvoering van (feitelijke) handelingen i.v.m. uitvoering van de Kieswet, voor zover betrekking hebbend op de (organisatie van) verkiezingen voor het Europees Parlement, de Gemeenteraad, PS en de Tweede Kamer en Waterschappen.

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Coördinator KCC

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

B34

- Het instellen van een of meer stembureaus (art. E3 Kieswet);

- Het benoemen van (plaatsvervangende) stembureauleden (art. E4 Kieswet);

- Het instellen van een gemeentelijk stembureau (art. E7 lid 1 Kieswet);

- Het instellen van een of meer gemeentelijk stembureaus die de stemopneming voor een of meer verkiezingen verrichten, bij de gecombineerde stemming voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en de leden van een algemeen bestuur (art. E7 lid 2 Kieswet);

- Het benoemen van de (plaatsvervangende) leden van het gemeentelijk stembureau (art. E8 Kieswet);

- het benoemen van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau. (art. E12 Kieswet)

- Het benoemen en ontslaan van de plaatsvervangend voorzitter en andere leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau (art. E19 Kieswet)

- Het aanwijzen van een geschikte ruimte voor het houden van de zittingen van het centraal stembureau (art. E21 lid 1 en 2 Kieswet)

- Het aanwijzen van mobiele stembureaus en vaststellen van zittingstijden en plaatsen en het doen van mededeling hieromtrent in het gemeenteblad (art. J 4A Kieswet)

- Het aanwijzen en faciliteren van stemloka(a)l(en) (art. J4 Kieswet)

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Coördinator KCC

Mandaat

B35

Het verstrekken van een kiezerspas op grond van art. K8 Kieswet

B

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Mandaat

B36

Het nemen van een besluit op een verzoek om te stemmen bij volmacht ex artikel L11 Kieswet.

B

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Mandaat

B37

Betreffende gemeentelijk stembureau:

- Het aanwijzen van een of meer geschikte locaties voor de zitting van het gemeentelijk stembureau (art. Na 2 lid 1 Kieswet)

- Het vaststellen van de dag en het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen voor elke locatie van het gemeentelijk stembureau (art. Na 2 lid 1 Kieswet)

- Het voor elk stembureau vaststellen op welke locatie de werkzaamheden plaatsvinden (art. Na 2 lid 2 Kieswet)

- Het doen van mededeling aan de kiezer als bedoeld in art. Na 2 Kieswet

- Het aanwijzen en benoemen van ondersteuners (art. Na 6 Kieswet)

- Het informeren van het gemeentelijk stembureau over aantal kiesgerechtigden voor de stemming (art. Na 28 Kieswet)

- Het openbaar maken van de processen-verbaal van gemeentelijk stembureau en stembureaus en bijbehorende corrigenda (art. Na 33 Kieswet)

- Terinzagelegging van de processen-verbaal van gemeentelijk stembureau en stembureaus en bijbehorende corrigenda (art. Na 34 Kieswet)

- Het verstrekken van het digitale bestand of afschrift(en) van proces(sen)-verbaal van (gemeentelijk) stembureau(‘s) met de uitkomst van de stemopneming aan de Kiesraad (art. Na 36 Kieswet)

- Het overdragen van de pakken en afschriften aan de officier van justitie (art. Na 38 Kieswet)

- Het vaststellen en bekendmaken van de dag, uur en locatie van de zitting van het gemeentelijk stembureau betreffende de verkiezingsuitslag (art. P 1e Kieswet)

B en FH

Bgm en B&W

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Mandaat

Machtiging

B38

Het besluit dat de vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht geschiedt door het gemeentelijk stembureau (art. N1 lid 1 Kieswet);

Het besluiten tot en bekendmaken van het houden van een centrale stemopneming (art. N1 lid 2 Kieswet)

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Mandaat

B39

Het verstrekken van het digitale bestand of een afschrift van het proces-verbaal van het hoofdstembureau met de uitkomst van de stemming op kieskringniveau aan de Kiesraad (art. O 11 Kieswet)

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Machtiging

B40

Vaststelling uittreksel van ongeldige stempassen uit het register (art. J7a Kieswet)

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Machtiging

B41

Registreren kiesgerechtigde ingezetenen, (art. D1 Kieswet)

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Machtiging

B42

Beslissen op verzoek niet-Nederlanders die onderdanen zijn van andere lidstaten van de Europese Unie, (art. Y32 Kieswet)

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Mandaat

B43

Schrapping registratie kiesgerechtigdheid Niet-Nederlanders die onderdanen zijn van andere lidstaten van de Europese Unie (art. Y 33a Kieswet)

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Medewerker beleidsuitvoering KCC

Mandaat

B44

Vernietiging stukken benodigd bij verkiezing (art. V 11A en Na 37Kieswet)

B

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

mandaat

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats (begraafplaatsen administratie)

B45

Het verrichten van (feitelijke) handelingen, niet zijnde administratieve handelingen i.v.m. de uitvoering van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaats.

Het verrichten van feitelijke handelingen, zijnde administratieve handelingen i.v.m. de uitvoering van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Afdelingshoofd openbare ruimte

Adviseur DIV en FAZA

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

B46

Aanwijzing van een graf (beheersverordening gemeentelijke begraafplaats).

FH

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Ondertekeningsmandaat

Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand

B47

Benoemen Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand en benoemen Ambtenaar Burgerlijke Stand

B

B&W

Medewerker KCC

Mandaat

B48

Aanwijzen trouwlocatie (art. 63 BW jo. Art. 108 en 147 Gemeentewet)

B

gemeenteraad

Medewerker KCC

Mandaat

Gevonden voorwerpen

B49

Aangifte doen van een vondst (art.5:5 lid 2 BW)

FH

B

Medewerker KCC

Volmacht

B50

Het uitoefenen van de bevoegdheden in bewaring gegeven zaken c.q. dieren te verkopen, over te dragen of te vernietigen c.q. af te laten maken (art. 5:6, tweede en derde lid, art. 5:8, art. 5:11 BW) en in bewaring gegeven geld uit te keren (art.5:9 BW); alsmede de overeenkomsten die hierop betrekking hebben te ondertekenen.

FH

B

Medewerker KCC

Volmacht

OMGEVING EN VEILIGHEID

Nummer:

Descriptie bevoegdheid:

Soort handeling:

van:

Aan (werknaam):

Rechtsfiguur volgens

besluit:

Omgevingswet

Algemeen

O1

Uitvoeren van de coördinatieregeling als dit wettelijk is voorgeschreven of de bevoegde bestuursorganen een coördinatiebesluit hebben genomen (art. 3:23-3:27 Awb)

FH

B&W

Medewerker V-VTH

Machtiging

O2

De bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 7 Omgevingsregeling en § 22.5.2 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (aanvraagvereisten omgevingsvergunning) (hoofdstuk 7 Or; § 22.5.2 tijdelijk deel omgevingsplan

FH

B&W

Medewerker V-VTH

Machtiging

O3

Verbinden voorschriften aan omgevingsvergunning (art. 5.34 Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O4

Stellen termijn tijdelijke omgevingsvergunning of

omgevingsvergunning voor seizoensgebonden of drijvend bouwwerk (art. 5.36 Ow; art. 5.36a Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O5

Bepalen dat omgevingsvergunning alleen geldt voor degene aan wie zij is verleend (art.5.37 lid 3 Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O6

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning / intrekken omgevingsvergunning (art. 5.39; 5.40; 5.41 Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

Omgevingswet

O7

Ontvangstbevestiging aanvraag en mededeling over bevoegd gezag, procedure, beslistermijn en rechtsmiddelen (art. 16.54 lid 3 en 4 Ow)

FH

B&W

Medewerker V-VTH;

machtiging

O8

Verlengen beslistermijn en kennis geven daarvan (reguliere procedure) (art. 16.64 lid 2 en 3 Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Medewerker V-VTH

mandaat

O9

Verlengen beslistermijn (uitgebreide procedure) (art. 16.66 lid 3 Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Medewerker V-VTH

mandaat

O10

Bepalen eerder in werking treden omgevingsvergunning vanwege spoedeisende omstandigheden (art. 16.79 lid 5 Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

Bouwen en slopen

O11

Het stellen van maatwerkvoorschriften voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken (art. 7.5 en 7.14 Bbl)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O12

Het stellen van maatwerkvoorschriften voor geluidhinder en trillinghinder (art. 7.5; 7.17 en 7.38 Bbl)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O13

Het verlenen van een Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het bouwen van een bouwwerk en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, in overeenstemming met de in het Omgevingsplan gestelde regels over het bouwen (art. 5.1 lid 1 onder a Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O14

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het slopen van een bouwwerk (art. 5.1 lid 1 onder a Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O15

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit (art. 5.1 lid 2 onder a Ow; Paragraaf 2.3.2 Bbl)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O16

Verbinden voorschriften aan omgevingsvergunning voor bouwactiviteit over uitgestelde aanvraagvereisten (art. 8.3c Bkl)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O17

Verlengen van in omgevingsvergunning voor bouwactiviteit gestelde termijn (art. 10.23 lid 2 Ob)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

Aanleg

O18

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het uitvoeren van een werk, niet zijnde een bouwwerk, of werkzaamheid (art. 5.1 lid 1 onder a Ow; tijdelijk deel omgevingsplan, bedoeld in art. 22.1 lid 1 onder a Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O19

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het aanleggen van een weg of het verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg (art. 5.1 lid 1 onder a Ow; art. 7.1.2 lid 1 VFLO)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O20

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het maken van een uitweg naar de weg of het verandering brengen in een bestaande uitweg naar de weg (art. 5.1 lid 1 onder a Ow en art. 7.1.3 lid 1 VFLO)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

Milieu

O21

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit (art. 5.1 lid 1 onder a Ow; paragraaf 22.3.26 tijdelijk deel omgevingsplan

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

Erfgoed

O22

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk monument (art. 5.1 lid 1 onder a Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O23

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht (art. 5.1 lid 1 onder a Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O24

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit(art. 5.1 lid 1 onder b Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O25

Het uitbrengen van advies over een aanvraag omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument, in het geval het college niet zelf bevoegd gezag is (artikel 4.20 lid 1 onder c Ob)

Advies

B&W

Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed

mandaat

Overig

O26

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het opslaan van roerende zaken of het toestaan of gedogen van opslag van roerende zaken op of aan de weg (art. 5.1 lid 1 onder a Ow Art. 7.1.1 VFLO)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O27

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het vellen of doen vellen van een houtopstand of van monumentale boom (art. 5.1 lid 1 onder a Ow; art. 3.9.1 VFLO)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O28

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak (art. 5.1 lid 1 onder a Ow; art. 3.8.2 VFLO)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O29

Ambtshalve verlenen van een omgevingsvergunning ter vervanging van eerder

verleende vergunningen (revisievergunning) art. 5.43 Ow

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O30

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit: - waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan; of - die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

art. 5.1 lid 1 onder a Ow

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O31

Stellen van maatwerkvoorschriften of verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning in afwijking van regels in het Besluit activiteiten leefomgeving of het omgevingsplan, als dat bij

die regels is bepaald (art. 4.5 Ow; art. 2.13 Bal

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O32

Verlenen van toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen (art. 4.7 Ow)

B?

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

O33

Uitbrengen van advies over een aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en beslissen over instemming met de voorgenomen beslissing op die aanvraag, in het geval het college niet zelf bevoegd gezag is (art. 4.20 lid 1 onder b Ob; art. 4.20 lid 2 onder a Ob)

advies

B&W

Medewerker V-VTH

Geluid

O34

Besluit over geluidwerende maatregelen aan gebouwen (art. 2.43 Ow; art. 3.52 t/m 3.54 Bkl)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

Bodem

O35

Opleggen van een gedoogplicht voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van nazorgmaatregelen (art. 10.13a Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O36

Opleggen van een gedoogplicht voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van preventieve en herstelmaatregelen (art. 10.21a Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O37

Opleggen van een verplichting tot het treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen (art. 19.9c Ow)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O38

Verbinden van een voorschrift aan een omgevingsvergunning (art. 22.31 Tijdelijk deel omgevingsplan, bedoeld in art. 22.1, aanhef en onder c, Ow (bruidsschat)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

WABO, APV en VFLO

O39

Verlenen van een omgevingsvergunning, die voldoet aan het wettelijke toetsingskader, inclusief binnenplanse afwijking en de beleidsregel op basis van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 1 en 2 van de Wabo, indien de (bouw)kosten € 499.999,- zijn of hoger.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O40

Verlenen van een omgevingsvergunning, die voldoet aan het wettelijke toetsingskader, inclusief binnenplanse afwijking en de beleidsregel op basis van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 1 en 2 van de Wabo, indien de (bouw)kosten lager zijn dan € 499.999,-

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O41

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de VFLO,het Bouwbesluit 2012, de Woningwet, Erfgoedwet, Wet milieubeheer, de Wro, Bouwverordening of de Wabo en het voeren van correspondentie en het behandelen van klachten hierover.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar V-VTH en

Behandelend ambtenaar afdeling Openbare Ruimte

Machtigin

Ondertekenings-mandaat

O42

Afhandelen van een gebruiksmelding als bedoeld in het Bouwbesluit 2012, waaronder het opleggen van nadere voorwaarden en wijzigen daarvan.

FH

B&W

Brandweer Zuid Limburg

Machtiging

O43

Afhandelen van een sloopmelding als bedoeld in het Bouwbesluit 2012, waaronder het opleggen van nadere voorwaarden en wijzigen daarvan.

FH

B&W

Medewerker V-VTH

Machtiging

O44

Het beoordelen van een gelijkwaardigheid als bedoeld in het Bouwbesluit 2012 en het innemen van een standpunt hieromtrent.

FH

B&W

Medewerker V-VTH

Machtiging

O45

Besluit op een verzoek om overschrijving van een omgevingsvergunning

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Medewerker V-VTH

Mandaat

O46

Het afhandelen van een melding en voeren van correspondentie (inclusief verzoek om akoestisch rapport) in het kader van een melding ingevolge art. 8.40 Wet milieubeheer

FH/B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Medewerking V-VTH

Machtiging en Mandaat

O47

Besluit tot vaststellen van hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder indien geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpbeschikking en de beschikking niet afwijkt van de ontwerpbeschikking.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O48

Verlengen van de beslistermijn van aanvraag omgevingsvergunning en het opschorten van de beslistermijn in verband met opvragen ontbrekende/aanvullende gegevens.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Behandelend ambtenaar V-VTH

Mandaat

O49

Het verzorgen van de benodigde publicaties als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening.

FH

Bgm en B&W

Medewerker V-VTH

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Machtiging

O50

Het besluiten op een aanvraag om stookontheffing artikel 10.63 Wm of stookvergunning op basis van art. 3.6.1 VFLO.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O51

Goedkeuren van saneringsplan kleiner dan 25 m3

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O52

Het besluiten op een aanvraag op grond van art.15 lid onder b Leegstandswet.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O53

Het mondeling en schriftelijk voeren van overleg met de provincie en andere instanties in het kader van vooroverleg als bedoeld in art. 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, alsmede het toezenden van voorontwerp-bestemmingsplannen.

FH

B&W

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Medewerker V-VTH

Machtiging

O54

Het verstrekken van informatie en afdoen van correspondentie met betrekking tot ontwerp-bestemmingsplannen, alsmede de correspondentie met hogere instanties in het kader van de procedure tot vaststelling van bestemmingsplannen.

FH

B&W

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Medewerker V-VTH

Machtiging

O55

Het digitaal waarmerken van ruimtelijke plannen (zoals structuurvisies, bestemmingsplannen, projectbesluiten, voorbereidingsbesluiten, beheersverordeningen en exploitatieplannen).

FH

Gemeenteraad

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Medewerker V-VTH

Machtiging

O56

Het vaststellen van de hoogte van de bouwkosten die aan een derde in het economisch verkeer redelijkerwijs zouden moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk of het verrichten van bouwwerkzaamheden voor die bouwwerken of bouwwerkzaamheden waarvoor het college van burgemeester en wethouders geen eenheidsprijzen heeft vastgesteld.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O57

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de APV, VFLO en de Wabo dienaangaande en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Behandelend ambtenaar V-VTH

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

O58

Het opvragen van informatie en het aanvragen van adviezen in het kader van de voorbereiding van beslissingen op aanvragen om een vergunning in het kader van de APV en VFLO.

FH

Bgm

Behandelend ambtenaar V-VTH

Machtiging

O59

Beslissing op aanvraag om vergunning als bedoeld in de VFLO, tot gebruik van de weg voor andere doeleinden, op de weg zetten van goederen bij ontruimingen en huisuitzettingen enz.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O60

Het beschikken op een aanvraag om een uitwegvergunning (VFLO)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O61

Het intrekken en wijzigen van een vergunning op basis van de APV en VFLO.

B

Bgm en B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O62

Reactie (van de gemeente als rechthebbende) op verzoek om toestemming tot plakken en kladden als bedoeld in de APV.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar V-VTH

Machtiging

O63

Bevestigen van een kennisgeving ingevolge de 12-dagenregeling

B

B&W

Behandelend ambtenaar V-VTH

Mandaat

O64

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing (overige geluidhinder) als bedoeld in de APV.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O65

Het voeren van correspondentie inzake het snoeien van beplanting en het verwijderen van een voorwerp wegens hinder of gevaar voor het verkeer als bedoeld in de APV en VFLO.

FH

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Ondertekeningsmandaat

O67

Het afhandelen van meldingen en het positief beschikken op aanvragen van vergunningen voor A-evenementen. (APV)

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O68

Beslissing op aanvraag om vergunning voor een snuffelmarkt e.d. als bedoeld in de APV.

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O69

Het afhandelen van de melding straatartiest (APV)

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Casemanager Bijzondere Wetgeving

Mandaat

O70

Het positief beslissen op een aanvraag exploitatievergunning

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O71

Beslissen op aanvraag afwijkende sluitingstijd (art. 2:30 APV)

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O72

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van hoofdstuk 2 (markten) van de VFLO en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Behandelend ambtenaar

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

O73

Beslissing op aanvraag om standplaatsvergunning. Beslissing op aanvraag om overschrijven standplaatsvergunning.

Beslissing op aanvraag standplaatsvergunning voor een uitbreiding of wijziging assortiment.

Intrekken standplaatsvergunning (hoofdstuk 2 VFLO)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

O74

Het aanvragen van inlichtingen als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (artikel 1 lid 1 Besluit Inlichtingen Strafregisters juncto artikel 7).

FH

Bgm

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Behandelend ambtenaar V-VTH

Ondertekeningsmandaat

Alcoholwet

O75

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de Alcoholwet en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Behandelend ambtenaar V-VTH

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

O76

Het aanvragen van adviezen in het kader van de voorbereiding van besluiten ingevolge artikel 3 Alcoholwet, artikel 31 Wegenverkeerswet en de Wet BIBOB.

FH

Bgm en B&W

Geautoriseerde medewerkers

Ondertekeningsmandaat

O77

Beslissing op aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 35, lid 1 Alcoholwet.

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O78

Beslissing op aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 Alcoholwet.

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O79

Intrekken van vergunning op grond van artikel 31 Alcoholwet.

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

mandaat

O80

Het wijzigen van een vergunning op basis van de Alcoholwet.

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

Wet op de kansspelen

O81

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de Wet op de Kansspelen en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Behandelend ambtenaar V-VTH

Machtiging

Ondertekeningsmandaat

O82

Beslissing op aanvraag om vergunning (artikel 3 en 30b) / ontheffing (artikel 7) / vrijstelling (artikel 1) ingevolge de Wet op de Kansspelen, met uitzondering van vergunning tot exploitatie van een gokhal.

B

Bgm

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

Planschadeclaim artikel 6.1 Wro

O83

Het inwinnen van advies ter voorbereiding van het besluit op een planschadevergoedingsverzoek artikel 6.1 Wro, overeenkomstig de daarvoor geldende planschaderegeling.

FH

B&W

Concernjurist

machtiging

O84

Ondertekenen van besluit op een planschadevergoedingsverzoek (art.6.1 Wro)

FH

B&W

Concernjurist

Ondertekenings-mandaat

Handhaving APV, VFLO en Wabo

O85

Aanwijzen van toezichthouders en uitgeven van een legitimatiebewijs aan de toezichthouder (Art. 5:11 en 5:12 Awb; Art. 18.6 lid 1 Ow)

B en FH

Bgm

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

en machtiging

O86

Signaleringsbrief ter beëindiging van de overtreding (1e aanschrijving/waarschuwing) , waarbij B&W of burgemeester het bevoegde gezag is.

FH

B&W

Medewerker V-VTH

Adviseur openbare orde en veiligheid en flexcoördinator

Behandelend ambtenaar V-VTH

Ondertekenings-mandaat

O87

Vooraankondiging ter beëindiging van de overtreding en kenbaar maken voornemen tot toepassing bestuurlijke sancties (2e aanschrijving/vooraankondiging) en intrekken begunstigende beschikking, inzake artikel 125 GEMEENTEWET en betreffend artikel uit hfdst. 5 Awb, danwel overige wetten waarbij B&W of burgemeester het bevoegde gezag zijn.

FH

B&W

Medewerker V-VTH

Adviseur openbare orde en veiligheid en flexcoördinator

Afdelingshoofd V-VTH

Ondertekeningsmandaat

O88

Afhandelen van verzoek om handhaving indien sprake is van een vergunningvrij bouwwerk

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O89

Afwijzing van verzoek tot handhaving indien er geen overtreding is geconstateerd (art. 1:3 Awb)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O90

In het geval van illegale bouw-, en/of sloopwerkzaamheden: mondelinge aanzegging bestuursdwang of stillegging bouw/sloop

B

B&W

Medewerker V-VTH

Mandaat

O91

In het geval van illegale bouw-, en/of sloopwerkzaamheden: schriftelijke bekrachtiging van mondelinge aanzegging bestuursdwang of stillegging bouw/sloop

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O92

Aangifte illegale activiteiten als sloop/bouw/reclame/gebruik/milieu

FH

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Machtiging

O93

Schriftelijk intrekken van een besluit inzake sloop/bouwstop

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O94

Besluit tot opschorten van een last onder dwangsom/bestuursdwang in afwachting van een beslissing op een bezwaar-en of beroepschrift

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O95

Verlenging van de beslistermijn op een verzoek tot handhaving (art. 4:13 Awb)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O96

Besluiten en correspondentie in verband met het constateren van overtredingen en het invorderen van verbeurde dwangsommen.

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O97

Besluit tot toepassen bestuursdwang ex art. 5:29 Awb bij overtreding van de VFLO (art. 125 gemeentewet jo. art. 5:29 Awb)

B

B&W

Afdelingshoofd V-VTH

Mandaat

O98

De afbakening van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen.(art. 6 Wet BAG en art. 3 lid 3 Verordening naamgeving en nummering)

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Adviseur GEO en Vastgoed

Mandaat

O99

Het nemen van besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten. (Art. 6 Wet BAG en art. 2 en 3 Verordening naamgeving en nummering)

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Adviseur GEO en Vastgoed

Mandaat

O100

Het nemen van besluiten tot net vaststellen van nummeraanduidingen. (art.6 Wet BAG en art. 3 lid 2 verordening naamgeving en nummering

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Afdelingshoofd V-VTH

Adviseur GEO en Vastgoed

Mandaat

O101

Het doorvoeren van administratieve/geometrische correcties in registraties.

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en Gegevensbeheer en Facilitair

Adviseur GEO en Vastgoed

Mandaat

Verkeer en vervoer

O102

Het beslissen op aanvragen tot parkeervergunningen.

B

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Beleidsmedewerker openbare ruimte

Directeur P1 on street B.V.

Midoffice P1 on street B.V.

Parkeerbureaumedewerkers P1 on street B.V.

Mandaat

O103

Het nemen van verkeersbesluiten, die betrekking hebben op het aanwijzen van verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, (art. 15 juncto art. 18 Wegenverkeerswet).

B

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Beleidsmedewerker openbare ruimte

Mandaat

Ondertekenings-mandaat

O104

Het nemen van een verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats (art. 15 juncto art. 18 Wegenverkeerswet).

B

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Beleidsmedewerker openbare ruimte

Mandaat

Ondertekenings-mandaat

O105

Het voeren van correspondentie inzake verkeersklachten en andere verkeersonderwerpen (zorgplicht Burgerlijk Wetboek en RVV 1990).

FH

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Beleidsmedewerker openbare ruimte

Medewerker V-VTH

Ondertekenings-mandaat

O106

Het voeren van correspondentie inzake de uitvoering van werken met aannemers, nutsbedrijven e.d.

FH

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Beleidsmedewerker openbare ruimte

Ondertekenings-mandaat

O107

Het nemen van besluiten die verband houden met en nodig zijn voor de aanbesteding van laadinfrastructuur

B

B&W

Provincie Noord-Brabant

Mandaat

Regeling verkeersregelaars

O108

Besluiten tot het aanstellen van personen als jaarlijkse of eenmalige evenementenverkeersregelaar (art. 56 BABW).

B

Bgm (art.. 56 BABW)

Afdelingshoofd Openbare Ruimte

Medewerker Openbare Ruimte

Mandaat

Parkeerverordening en gehandicaptenparkeerkaart

O109

Het beschikken op een aanvraag van parkeervergunningen ingevolge art. 49 lid 1 BABW.

B

B&W

Afdelingshoofd KCC en gegevensbeheer en Facilitair

Medewerker KCC

Mandaat

O110

Het beslissen op aanvragen tot ontheffingen op basis van artikel 87 RVV 1990.

B

B&W

Afdelingshoofd Openbare Ruimte

Beleidsmedewerker openbare ruimte

Directeur P1 on street B.V.

Midoffice P1 on street B.V.

Parkeerbureaumedewerkers P1 on street B.V.

Mandaat

O111

Het beslissen op het verzoek tot verhoging van het bezoekersparkeertegoed zoals bedoeld in art. 5 lid 5 van het Besluit uitgifte parkeervergunningen

B

B&W

Afdelingshoofd Openbare Ruimte

Mandaat

Telecommunicatiewet

O112

Het beschikken op een aanvraag om een instemmings-besluit als bedoeld in art. 5.2 Telecommunicatiewet

B

B&W

Afdelingshoofd openbare ruimte

Beleidsmedewerker Civiele Techniek

Mandaat

Rud

O113

Alle besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures en het uitvoeren van alle proceshandelingen indien het primaire besluit in mandaat of ondermandaat is genomen.

Uitgezonderd hiervan zijn:

het instellen van (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma (hoger) beroep;

- het instellen van incidenteel (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma incidenteel (hoger) beroep.

FH

B&W

Afdelingshoofd

RUD Zuid-Limburg

Ondermandaat niet mogelijk voor besluiten op bezwaarschriften

O114

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om het bevoegd gezag te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures.

FH

B&W

Afdelingshoofd

RUD Zuid-Limburg

Ondermandaat niet mogelijk

O115

Het aangaan en ondertekenen van mediationovereenkomsten, het voeren van gesprekken onder leiding van een mediator, het aangaan en ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten als resultaat van deze gesprekken, alsmede het aanwijzen van functionarissen om namens Burgemeester en Wethouders gesprekken onder leiding van een mediator te voeren.

B

B&W

Afdelingshoofd

RUD Zuid-Limburg

Mandaat

O116

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies.

B

B&W

Afdelingshoofd

RUD Zuid-Limburg

Ondermandaat niet mogelijk

O117

Het nemen van besluiten op grond van de Wet open overheid en de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

B

B&W

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

O118

Maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van handhavingsarrangementen met het OM en politie.

B

B&W

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

O119

Besluiten op enkelvoudige aanvragen om omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten inclusief de voorbereiding ervan en publicatie van deze besluiten en aanvragen bij of krachtens artikel 5.1, lid 1 onder a en artikel 5.1 lid 2 onder b van de Omgevingswet (Ow) en de Awb.

Uitgezonderd hiervan zijn besluiten tot het weigeren van omgevingsvergunningen, tenzij:

Het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel; of

Het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure van de Awb.

B

B&W

Afdelingshoofd

RUD Zuid-Limburg

Mandaat

O119

Besluiten inzake het actualiseren van omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.38 van de Ow.

B

B&W

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

O120

Besluiten inzake het intrekken en/of wijzigen van de voorschriften van omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten als bedoeld in de artikelen 5.39, 5.40 en 5.41 van de Ow.

B

B&W

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

O121

Ambtshalve verlenen van revisievergunningen voor milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.43 van de Ow.

FH en B

B&W

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Machtiging

Mandaat

O122

Afhandelen van meldingen als bedoeld in artikel 4.4, lid 1 van de Ow, omgevingsplanactiviteiten die een milieubelastende activiteit inhouden en behandelen informatie verstrekt op grond van de informatieplicht inclusief publicatie van de afgehandelde melding.

B

B&W

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

O123

Besluiten inzake het stellen van maatwerkvoorschriften en het verbinden van voorschriften aan omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 4.5 van de Ow.

B

B&W

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

O124

Besluiten inzake het treffen van gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in artikel 4.7 van de Ow.

B

B&W

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0125

Besluiten inzake milieueffectrapportages voor mer-beoordelingsplichtige projecten en voorbereiden van besluiten inzake milieueffectrapportages voor mer-plichtige projecten als bedoeld in paragraaf 16.4.2 van de Ow, voor zover betrekking hebbend op omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten.

B

….

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0126

Uitbrengen van advies over en verlenen of onthouden van instemming aan aanvragen om omgevingsvergunningen of maatwerkvoorschriften, aanvragen om wijziging van de voorschriften van omgevingsvergunningen of maatwerkvoorschriften en aanvragen om intrekking van omgevingsvergunningen of maatwerkvoorschriften voor milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 4.20 lid 1 onder b en d en lid 2 onder b van het Ob.

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

0127

Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het REV als bedoeld in paragraaf 10.8.1 van het Ob.

Afdelingshoofd en medewerkers RUD Zuid-Limburg

0128

Uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de PRTR-verordening als bedoeld in paragraaf 10.8.6 van het Ob.

Afdelingshoofd en medewerkers RUD Zuid-Limburg

0129

Uitvoeren van werkzaamheden op de e-MJV applicatie en IPPC-applicatie inzake PRTR-verslagen, EEP-rapportages en IPPC-gegevens.

Afdelingshoofd en medewerkers RUD Zuid-Limburg

0130

Uitvoeren van werkzaamheden en nemen van besluiten op grond van de hoofdstukken 10 en 19 van de Wet milieubeheer (Wm), voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

0131

Het afhandelen van meldingen en nemen van besluiten op grond van het vuurwerkbesluit.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0132

Besluiten inzake het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de aangewezen wegen voor het laden en lossen van die stoffen op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0133

Besluiten tot het niet behandelen van aanvragen en het afwijzen van aanvragen als bedoeld in de artikelen 4:5 en 4:6 van de Awb.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0134

Besluiten inzake het stellen van maatwerkvoorschriften over het veroorzaken van geluidhinder en trillinghinder op grond van artikel 7.23 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0135

Besluiten inzake het op een zodanige wijze in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of verrichten van handelingen dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt op grond van het Omgevingsplan.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0136

Besluiten inzake het in of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein bevestigen of plaatsen, werpen of hebben van voorwerpen of stoffen, verrichten of nalaten van handelingen of gebruiken van werktuigen ter voorkoming van overlast in het algemeen (onder andere stank, rook, roet, walm, stof, vocht, licht, geluid, trilling) op grond van het Omgevingsplan.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0137

Afhandelen van kennisgevingen inzake de viering van incidentele festiviteiten op grond van het Omgevingsplan.

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

0138

Alle besluiten, werkzaamheden en het afhandelen van meldingen die betrekking hebben op de activiteiten:

Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit;

Saneren van de bodem;

(Zoals bedoeld in paragraaf 3.2.22 en paragraaf 3.2.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving.)

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0139

Het verkrijgen en gebruiken van:

informatie, die exploitanten van milieubelastende activiteiten hebben verstrekt via het Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

energieverbruiksgegevens die bij netbeheerders zijn geregistreerd door exploitanten van milieubelastende activiteiten.

Dit in relatie tot besparing van energie in welke vorm dan ook en de bijbehorende informatieplicht uit paragraaf 5.4.1 van het Besluit activiteiten Leefomgeving.

Afdelingshoofd en medewerkers RUD Zuid-Limburg

0140

Uitvoeren van werkzaamheden en nemen van besluiten op grond van milieubelastende activiteiten als bedoeld in afdeling 18.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0141

Het aanwijzen van ambtenaren belast met een handhavingsbevoegdheid of -taak (zoals bedoeld in hoofdstuk 18 van de Ow) en toezicht op de naleving op grond van afdeling 18.1 Ow.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

Ondermandaat niet mogelijk

0142

Het uitoefenen van toezicht en handhaving op de naleving van het bij of krachtens de Omgevingswet en de bij of krachtens de in hoofdstuk 18 genoemde wettelijke bepalingen, voor zover vallend onder de zogenoemde basistaken genoemd in artikel 13.12 Omgevingsbesluit, met uitzondering van de volgende basistaken.

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

0142

Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

een bezoekbevestigingsbrief;

een waarschuwingsbrief;

een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;

d. een vorderingsbrief om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (zoals o.a. bedoeld ondertitel 5.2. van de Awb).

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

0143

Het nemen van (handhavings)besluiten op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, projectbesluiten rapportages e.d.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0144

Het treffen van (voorbereidings)handelingen op grond van afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb en besluiten op grond van afdeling 5.3.2 en 5.4.1. van de Awb, met uitzondering van de besluiten op grond van artikel 5:37 van de Awb.

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

0145

Besluiten tot het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang conform artikel 5.31 van de Awb juncto artikel 19.2 Ow dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging daartoe.

B

Afdelingshoofd en toezichthouders RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0146

Het adviseren in gedogen en het opstellen van een gedoogverklaring.

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

0147

Het nemen van besluiten in bijzondere omstandigheden in de fysieke leefomgeving op grond van hoofdstuk 19 van de Ow inzake afdeling 19.1 maatregelen bij een ongewoon voorval en afdeling 19.2a toevalvondst van verontreiniging op of in de bodem; alsmede verhaal van kosten bij verontreiniging van de fysieke leefomgeving op grond van hoofdstuk 8 Ob; alsmede afdeling 1.3 van de Ow inzake de zorg voor de fysieke leefomgeving.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0148

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/ handhavend optreden, inclusief de afwijzing van deze verzoeken.

B

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Mandaat

0149

Binnen een daartoe alsdan beschikbaar gesteld budget door Burgemeester en wethouders van maximaal €15.000,- per incident/ ongewoon voorval opdrachten te laten verlenen tot activiteiten in het kader van optreden vallend onder de regeling bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst RUD Zuid-Limburg, voor zover deze activiteiten onder de basistaken vallen.

Afdelingshoofd en toezichthouders RUD Zuid-Limburg

0150

Het uitoefenen van toezicht en handhaving op de naleving van het Vuurwerkbesluit.

Afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

Sociaal Domein

Nummer:

Omschrijving bevoegdheid:

Soort handeling:

van:

Aan (werknaam):

Rechtsfiguur volgens besluit:

Onderwijs

W1

(Positieve) beschikking op een verzoek ingevolge artikel 4 van de Verordening Leerlingenvervoer.

B

B&W

B&W gemeente Maastricht

Mandaat (WGR)

W2

Besluiten in het kader van aanbesteding VVE-monitor (art. 10.1.1 Awb jo. 160, eerste lid onder d en 171 Gemeentewet)

B

B&W

gemeente Maastricht

Mandaat, met mogelijkheid tot ondermandaat

W3

Verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en of feitelijke handelingen in het kader van de aanbesteding VVE monitor.

PrR

FH

B&W

gemeente Maastricht

Volmacht, met de mogelijkheid van ondervolmacht

W4

Ondertekenen van contracten/uiten van definitieve gunningsbeslissing, die rechtstreeks verband houden met de aanbesteding VVE-monitor.

PrR

Bgm

Gemeente Maastricht

Volmacht

W5

Vertegenwoordiging in rechte, indien er rechtstreeks verband bestaat met de aanbesteding

PrR

Bgm

Gemeente Maastricht

machtiging

Subsidies

W6

Positieve en negatieve beschikking op verzoek tot

subsidieverlening, -vaststelling en -betaling op basis van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023 voor zover de beschikking op grond van de verordening, onderliggende subsidieregels en/of de vastgestelde begroting in sterke mate gebonden is, dan wel het financiële gevolg van de beschikking concreet is opgenomen in een begrotingspost, er voldoende budget beschikbaar is en over het algemeen geen verdere beoordeling meer hoeft plaats te vinden. Met uitzondering van een negatieve beschikking op basis van artikel 9a van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023

B en FH

B&W

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Afdelingshoofd sociale ontwikkeling en burgerkracht

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed

Beleidsmedewerker fysiek en economie

Mandaat en ondertekeningsmandaat

W7

Positieve en negatieve beschikking op aanvraag tot subsidieverlening , -vaststelling en -betaling op basis van de vigerende nadere regels Basis- en Activiteitensubsidies Valkenburg aan de Geul 2016, de nadere regels Waarderingssubsidies Valkenburg aan de Geul 2016, de subsidieregeling Muziekonderwijs 2024, de Subsidieregeling sociale initiatieven burgerkrachtinitiatieven Valkenburg aan de Geul 2024 en Subsidieregeling ruimtelijke initiatieven burgerkrachtinitiatieven Valkenburg aan de Geul 2024.

B/FH

B&W

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Afdelingshoofd sociale ontwikkeling en burgerkracht

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Beleidsmedewerker fysiek en economie

Mandaat en

ondertekeningsmandaat

W8

Positieve en negatieve beschikking op aanvraag tot subsidieverlening, -vaststelling en -betaling tot maximaal € 1.100,- op basis van de nadere regels Incidentele Subsidies.

B/FH

B&W

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Afdelingshoofd sociale ontwikkeling en burgerkracht

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Beleidsmedewerker fysiek en economie

ondertekeningsmandaat

W9

Bepalen dat op basis van artikel 14 lid 4 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023, ook een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant, dient te worden overgelegd bij de aanvraag tot vaststelling.

B en FH

B&W

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Afdelingshoofd sociale ontwikkeling en burgerkracht

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Beleidsmedewerker fysiek en economie

Mandaat en

ondertekeningsmandaat

W10

Positieve en negatieve beschikking op aanvraag tot subsidieverlening, -vaststelling en -betaling indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeldt (begrotingssubsidie, art. 4:23 lid 3 onder c Awb)

B/FH

B&W

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Afdelingshoofd sociale ontwikkeling en burgerkracht

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Beleidsmedewerker fysiek en economie

Mandaat en ondertekeningsmandaat

W11

Informatieverstrekking aan nationale fondsen over plaatselijke:

- sport-, recreatie- en speeltuinorganisaties;

- culturele organisaties;

- vrijwillige jeugd- en jongerenwerkorganisaties;

- minderhedenorganisaties;

- gehandicapten-, vrouwen-, emancipatie- en welfare-organisaties;

in verband met een eventuele toekenning van een bijdrage.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar

Machtiging en ondertekeningsmandaat

W12

Positieve en negatieve beschikking op aanvraag tot subsidieverlening, -vaststelling en betaling op basis van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024 en de Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Valkenburg

B/FH

B&W

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

mandaat

W13

Reserveren subsidie in het kader van de aanschaf van eerste lesmaterialen en deelname aan activiteiten in het kader van cultuur, natuur- en milieu-educatie en sociale veiligheid op scholen.

B

B&W

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Mandaat

W14

Brief uitbetalen subsidie in het kader van de aanschaf van eerste lesmaterialen en deelname aan activiteiten in het kader van cultuur, natuur- en milieu-educatie en sociale veiligheid op scholen.

B

B&w

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Administratief medewerkster sociaal domein

mandaat

Verhuur gemeentelijke (welzijns-)accommodaties

W15

Het besluiten tot het verhuren of in gebruik geven van (ruimten van) gemeentelijke (welzijns-/sport)accommodaties (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet).

B

B&W

Afdelingshoofd Openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

Mandaat

W16

Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten in verband met het verhuren of in gebruik geven van (ruimten van) gemeentelijke (welzijns-/sport)accommodaties (artikel 171, lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Afdelingshoofd openbare ruimte

Afdelingshoofd fysiek, economie en ontwikkeling

volmacht

Woonwagenzaken

W17

Het financieel-, administratief- en technisch beheer van de woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens (artikel 160, lid 1 onder d Gemeentewet, artikel 171, lid 1 en 2 Gemeentewet).

B en FH

B&W

Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

volmacht

W18

Algemene correspondentie en informatieverstrekking m.b.t. woonwagenzaken.

FH

B&W

Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

volmacht

W19

Het vertegenwoordigen van de gemeente Valkenburg aan de Geul inzake onderwerpen behorende tot de dagelijkse praktijk van het woonwagen beheer

B en FH

B&W

Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

volmacht

W20

Het nemen van beslissingen welke in het belang zijn van een ongestoorde en efficiënte uitvoering van werkzaamheden, behorende tot de normale taakuitoefening van het woonwagenbeheer

B

B&W

Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

volmacht

W21

Het doelmatig en efficiënt besteden van de goedgekeurde budgetten, waarbij de verstrekte richtlijnen hieromtrent onverkort worden nagekomen.

B en FH

B&W

Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

volmacht

W22

Gebruik maken van recht op substitutie, met dien verstande dat volledige outsourcing niet is toegestaan en substitutie geschiedt na schriftelijke goedkeuring van de Gemeente Valkenburg aan de Geul

B

B&W

Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

volmacht

Kinderopvang

W23

Het beschikken op aanvraag tot aanmelden, registreren, wijzigen in en verwijderen uit het Landelijk Register kinderopvang (LRK) alsmede de inzet van het handhavingsinstrument “aanwijzing” o.b.v. de Wet kinderopvang art 1.65 Wko en de beëindiging handhaving na positief advies GGD. (Op grond van Afdeling 3 Kwaliteit kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus artikel 1.45, 1.46 en 1.47 van de Wet kinderopvang).

Als ook de feitelijke handelingen die hierop van toepassing zijn.

B

FH

B&W

Teammanager Sociale Recherche en Juridische Zaken van de gemeente Maastricht

Mandaat

Ondertekeningsmandaat

WMO

W24

Beslissen op een aanvraag tot mantelzorgwaardering (art. 2.6.1 WMO)

B

B&W

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Mandaat

Geestelijke gezondheidszorg

W25

Het uitoefenen van de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 5:2 en 5: 16 Wvggz.

B

B&W

B&W gemeente Maastricht

Mandaat, met mogelijkheid tot ondermandaat

W26

Het uitoefenen van de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op klachten over gedragingen bedoeld in Hoofdstuk 9 Awb in het kader van bevoegdheden vermeld in de artikelen 5:1, 5:2 en 5:16 Wvggz.

B

B&W

B&W Maastricht

Mandaat, met mogelijkheid tot ondermandaat

W27

Het uitvoeren van feitelijke handelingen op basis van artikel 5:1 en 5:2 lid 2 Wvggz.

FH

B&W

B&W Maastricht

Machtiging, met mogelijkheid tot submachtiging

Opvang ontheemden Oekraïne

W28

Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen conform art 6 lid 1 sub b en e RooO

B

Bgm

Afdelingshoofd SOB

Mandaat

W29

Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen conform artikel 7, voor zover het een verstrekking betreft op grond van artikel 6 lid 1 sub en/of e RooO

B

Bgm

Afdelingshoofd SOB

Mandaat

W30

Besluiten tot terugvordering van verstrekkingen conform artikel 8 RooO

B

Bgm

Afdelingshoofd SOB

Mandaat

W31

Toestemming verlenen voor het maken van kosten die als buitengewone kosten vergoed worden conform artikel 11 derde lid RooO

B

Bgm

Afdelingshoofd SOB

Mandaat

W32

Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen conform artikel 12 RooO

B

Bgm

Afdelingshoofd SOB

Mandaat

W33

Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen op grond van artikel 13 RooO

B

Bgm

Afdelingshoofd SOB

Mandaat

W34

Besluiten tot het terugvorderen van verstrekkingen op grond van artikel 14 RooO

B

BGM

Afdelingshoofd SOB

Mandaat

Schuldhulpverlening

W35

Beslissen op verzoek van een burger tot toelating tot de schuldhulpverlening (art. 3 Wgs) 

B&W

Plangroep B.V

Mandaat

W36

Beslissen op verzoek van een burger tot aanvragen van een afkoelingsperiode (art. 5 Wgs) 

B

B&W

Plangroep B.V

Mandaat

W37

Namens college verzoekschrift tot afkoelingsperiode richten aan bevoegde rechtbank en college vertegenwoordigen bij zitting (art. 5 lid 1 Wgs) 

FH

B&W

Plangroep B.V

Machtiging 

W38

Namens college verzoekschrift tot tussentijdse beëindiging van de afkoelingsperiode richten aan de rechtbank en het college vertegenwoordigen bij zitting (art. 6 Besluit breed moratorium) 

B

B&W

Plangroep B.V

Mandaat 

W39

Door middel van diensten invulling geven aan verzoek van burger om schuldhulpverlening (art. 3 Wgs) 

FH

B&W

Plangroep B.V

Machtiging 

W40

opleggen van verplichtingen aan de burger die samenhangen met goede uitvoering van de schuldhulpverlening (art. 7 lid 1 Wgs) 

B&W

Plangroep B.V

Mandaat 

W41

weigeren van een verzoek van een burger om een specifieke dienst (art. 3 Wgs) 

B&W

Plangroep B.V

Mandaat 

W42

schuldhulpverlening beëindigen als de burger niet voldoet aan de voorwaarden en/of verplichtingen die voortvloeien uit gemeentelijke beleidsregels (art. 7 lid 1 Wgs) 

B&W

Plangroep B.V

Mandaat 

W43

Alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de schuldhulpverlening (art. 3 Wgs) 

FH 

B&W

Plangroep B.V

Machtiging 

W44

Afgeven van een verklaring ex. Art. 285f Faillissementswet ten behoeve van een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

FH 

B&W

 Plangroep B.V

Machtiging 

W45

Treffen van een buitengerechtelijke schuldregeling zoals vermeld in artikel 288 lid 2 onder b. Faillissementswet 

B&W

Plangroep B.V

Mandaat 

Toelichting op de kolommen in de tabellen

1. Omschrijving bevoegdheid

Handeling en eventuele wettelijke basis.

2. Soort handeling

Feitelijke handeling (FH), privaatrechtelijke rechtshandeling (PrR), besluit (B) of publiekrechtelijke rechtshandeling, geen besluit zijnde (PuR)

Relevantie: mandaat worden verleend voor besluiten; een machtiging kan worden verleend voor een feitelijke handeling en een volmacht voor een privaatrechtelijke rechtshandeling.

3. Het bevoegd orgaan

4. Omschrijving van degene die wordt gemandateerd, gevolmachtigd of gemachtigd.

5. Rechtsfiguur volgens het besluit zelf

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Publicatie en website 15 december 2023

Inwerkingtredingsdatum: 1 januari 2024

Ondertekening