Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020

Geldend van 02-03-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020

Het college van de gemeente Ridderkerk:

Gelet op:

 • Artikel 160 van de Gemeentewet.

 • Artikel 2:10, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk.

Overwegende dat:

 • Het op grond van artikel 2:10, lid 1 van de APV verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik:

  • o

   schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of

  • o

   niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

  • o

   overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.

  • o

   op door het college aangewezen categorieën van voorwerpen.

 • Het college op grond van het zesde lid van dat artikel gevallen kan aanwijzen waarop het verbod niet van toepassing is.

 • De gemeente Ridderkerk geen precariobelasting meer kent. De precario niet alleen een belastingmaatregel was, maar ook een sturingsmechanisme bij winkeluitstallingen van bedrijven.

 • Het vanuit het oogpunt van leefbaarheid wenselijk is om nadere regels te stellen omtrent winkeluitstallingen en containers.

 • In de praktijk blijkt dat containers, die tijdelijk worden neergezet in verband met bouw- en/of sloopwerkzaamheden, zelden overlast veroorzaken.

Besluit:

Artikel 1

Als aan de volgende regels wordt voldaan is het verbod in artikel 2:10 van de APV niet van toepassing:

1. Winkeluitstalling

In dit aanwijsbesluit wordt onder winkeluitstalling verstaan: voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel; uitstallingsmaterialen, zoals rekken, manden, bakken en stellingen; kleine apparaten zoals een vrieskist, een kippengrill en een speeltoestel voor kinderen; reclame- of prijsaanduidingsborden ten behoeve van de verkoop van het winkelassortiment.

 • De winkeluitstalling wordt geplaatst op de stoep in een zone gemeten vanaf de gevel maximaal 1,00 meter diep en maximaal de breedte van de (zij)gevel van het gebouw.

 • De maximale hoogte van de winkeluitstalling is 1,50 meter.

 • Op de stoep moet een onbelemmerde vrije doorgang, in een rechtdoorgaande lijn, zijn.

 • De winkeluitstalling mag alleen tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep staan.

 • De zone voor de winkeluitstalling mag niet worden gebruikt als opslagruimte.

 • De zone van de winkeluitstalling en de onmiddellijke omgeving daarvan moeten na sluitingstijd van de winkel veegschoon zijn.

2. Containers

In dit aanwijsbesluit wordt onder containers verstaan: puincontainers en big bags. De overige containers vallen niet binnen het bereik van dit aanwijsbesluit.

 • Containers mogen geen hinder veroorzaken voor overige weggebruikers.

 • Containers die korter dan 30 dagen staan.

 • De volgende algemene regels voor containers zijn in alle situaties van toepassing:

  • o

   Mocht er ruimte zijn om de container op eigen grond te plaatsen, dan moet de container daarop geplaatst worden.

  • o

   Gemeente eigendommen mogen niet beschadigd raken door plaatsing van de container. Als dit het geval is moet dit gemeld worden bij de gemeente.

  • o

   De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het plaatsen van de container.

  • o

   Brandkranen, bluswatervoorzieningen, rioolputten, calamiteitenroutes en nooduitgangen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden. Containers mogen niet binnen een bereik van 2 meter geplaatst worden.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020.

Ondertekening

Ridderkerk, 21 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema