Regeling vervallen per 01-07-2023

Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 1

Geldend van 16-02-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 1

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

 • -

  artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek;

overwegende dat:

 • -

  het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende uitvoerende beleidsregels vast te stellen op de Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2022

besluit vast te stellen de Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 1.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: belanghebbende en (indien van toepassing) diens partner

 • b.

  bijstandsnorm: de voor de aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm op grond van diens leeftijd en leefsituatie (zonder toepassing van de kostendelersnorm);

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek;

 • d.

  inkomen: totaal van het inkomen van een persoon of gezin, bedoeld in artikel 32 lid 1 Pw, artikel 6 Bbz, artikel 8 IOAW en artikel 8 IOAZ;

 • e.

  peildatum: datum van aanvraag van de eenmalige energietoeslag 2023; en voor de ambtshalve uitkeringen van artikel 5 lid 3 en 4: 1 januari 2023

 • f.

  peilmaand: de maand voorafgaande aan de peildatum

 • g.

  wet: Participatiewet;

 • h.

  woning: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald;

 • i.

  zelfstandig huishouden: een alleenstaande of gezin die zelfstandig een woning bewoont waarvoor de alleenstaande of het gezin apart energiekosten betaalt.

Artikel 2: Hoogte eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 van € 500,00 is bedoeld voor een zelfstandig huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. De aanvullende eenmalige energietoeslag wordt maximaal éénmaal per huishouden en per adres verstrekt.

 • 3. De aanvullende eenmalige energietoeslag wordt in 2 opeenvolgende maandelijkse termijnen van € 250,00 uitbetaald op het bij de ISD bekende bankrekeningnummer.

 • 4. Aan de doelgroep, bedoeld in artikel 5 van deze uitvoeringsregels, wordt uitbetaald in de maanden maart en april 2023.

 • 5. Aan de doelgroep, bedoeld in artikel 6 van deze uitvoeringsregels, wordt uitbetaald in de maand volgend op de aanvraag, en de maand daaropvolgend, tot en met uiterlijk juni 2023.

 • 6. Indien de uitbetaling in 2 maanden niet voor 1 juli 2023 gerealiseerd kan worden, wordt in de resterende maanden voor 1 juli 2023 uitbetaald, tot het maximum van € 500,00.

Artikel 3: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. Een aanvrager kan in aanmerking komen voor de energietoeslag als deze op de peildatum woonplaats heeft in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel 3, boek 1 BW) en daar rechtmatig verblijft.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen in de zelfbewoonde woning niet in aanmerking genomen.

 • 4. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum en in de peilmaand het gezamenlijk in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 5. In aanvulling op lid 4, wordt indien het huishouden aantoonbaar een schuldregeling (MSNP of WSNP) heeft, rekening gehouden met het beschikbaar inkomen (Vrij Te Laten Bedrag) zoals blijkt uit een recente berekening van het VTLB1.

 • 6. In gevallen waar een partner buiten de schuldregeling ook een inkomen heeft, wordt met dat inkomen volledig rekening gehouden, samen met het beschikbaar inkomen van de partner in de schuldregeling.

 • 7. In afwijking van lid 4, kan een aanvrager in aanmerking komen als vanwege een noodzaak gelegen in langdurige (d.w.z. meer dan 6 maanden) ziekte of beperking de hoogte van zijn energieverbruik hoger is dan het prijsplafond en de kosten niet kunnen worden gedragen.

Artikel 4: Geen recht

 • 1. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en op grond van artikel 3.1, eerste of tweede lid, Wet studiefinanciering 2000 in aanmerking komen voor studiefinanciering; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres of niet is ingeschreven in de basisregistratie personen

 • 2. Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag als de aanvrager eerder in 2022 of 2023 voor hetzelfde doel een energietoeslag hoger dan € 1.300,00 respectievelijk € 500,00 op grond van artikel 35 Participatiewet heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of de aanvrager deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

 • 3. Indien achteraf blijkt dat iemand geen recht had op een uitkering op de peildatum voor de doelgroep bedoeld in artikel 5, wordt de energietoeslag teruggevorderd tenzij om een andere reden wel recht bestond op de energietoeslag op grond van artikel 6.

Artikel 5: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 lid 1, en in 2022 danwel in 2023 de eenmalige energietoeslag 2022 hebben toegekend gekregen ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve.

 • 2. Lid 1 is niet van toepassing op huishoudens die op 1 januari 2023 geen recht meer hebben op een uitkering wegens verhuizing buiten de gemeente of overlijden.

 • 3. Huishoudens die op 1 januari 2023 recht hebben op een uitkering Pw, IOAW of IOAZ, ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve, waarbij in afwijking van artikel 3 lid 4, geen peilmaand geldt.

 • 4. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die op 1 januari 2023 algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet, waarbij in afwijking van artikel 3 lid 4, geen peilmaand geldt.

Artikel 6: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de ISD Bollenstreek. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het dagelijks bestuur bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Bij de aanvraag wordt overgelegd:

  • a.

   kopie van een identiteitsbewijs (geen rijbewijs); en,

  • b.

   bewijs van het inkomen (loonstrook of uitkeringsspecificatie) van de peilmaand.

 • 4. In omstandigheden van artikel 3 lid 5, wordt aanvullend overgelegd:

  • a.

   een bewijs van deelname aan een schuldregeling WSNP of MSNP

  • b.

   indien van toepassing; gegevens van de schuldbemiddelaar

 • 5. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend van 1 februari 2023 tot 1 mei 2023.

Artikel 7: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de uitvoeringsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 8: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze uitvoeringsregels treden in werking met ingang van de dag volgend op publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2. Deze uitvoeringsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

“Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 1 ”.

Ondertekening

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft op 2 februari 2023 de Uitvoeringsregels eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 – 1 vastgesteld.

D.T.C. Salman

Voorzitter

mr. R.J. ’t Jong

secretaris

Toelichting

Het beleid eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 3 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de ISD Bollenstreek geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. In dergelijke situaties kan een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing worden uitgevoerd(zie artikel 7). Dringende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat vanwege een hoge energierekening schulden ontstaan, of een energie afsluiting dreigt.

De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.


Noot
1

Het VTLB is in beginsel gelijk aan 95% van de voor het huishouden geldende bijstandsnorm.