Regeling vervallen per 15-07-2024

Subsidieregeling Incidentele ondersteuning Energiecrisis

Geldend van 17-02-2023 t/m 14-07-2024

Intitulé

Subsidieregeling Incidentele ondersteuning Energiecrisis

Het College van Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016;

Overwegende dat de gestegen energiekosten en oplopende inflatie ontwrichtende gevolgen kunnen hebben voor de maatschappij; ervan Rijkswege nog geen compensatieregelingen zijn om de continuïteit van maatschappelijke organisaties te garanderen in een cruciale periode waarin herstel na ruim twee jaar coronacrisis moet plaatsvinden; vaststellend dat deze maatschappelijke organisaties een essentiële dienstverlening verrichten voor inwoners van Zoetermeer,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Incidentele ondersteuning Energiecrisis

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Afwegingskader: het kader dat als bijlage bij de subsidieregeling is opgenomen;

 • b.

  De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV): Verordening (EU) nr. 651/2014 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VWEU. Op grond van artikel 53 AGVV mag aan culturele instellingen €150 miljoen per project aan investeringssteun en €75 miljoen per onderneming per jaar aan exploitatiesteun worden gegeven, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden en een kennisgevingsprocedure wordt doorlopen;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

 • e.

  Continuïteit: voortbestaan van de maatschappelijke organisatie, zodat deze de maatschappelijke diensten kan blijven uitvoeren;

 • f.

  De-minimisverordening: Europese verordening nr. 1407/2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Steunaanvragen tot een bedrag van €200.000 (de zogenaamde de-minimisdrempel) kunnen verleend worden, mits de aanvrager over een periode van 3 jaar niet meer dan dit bedrag aan staatssteun ontvangt. Wanneer de betreffende steunaanvrager een hoger bedrag aanvraagt, dan wel boven de drempel over een periode van 3 jaar uitkomt, moeten de Europese staatsteunregels gevolgd worden;

 • g.

  Liquiditeit: financiële positie om aan de kortlopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, bestaande uit kasgeld en vlottende activa, exclusief voorraden;

 • h.

  Maatschappelijke organisatie: een organisatie die maatschappelijke diensten levert aan inwoners van Zoetermeer. Onder maatschappelijke diensten op het gebied wordt verstaan die diensten die passen binnen en/of aansluiten op de doelen van de Programmabegroting, Gemeente Zoetermeer.

 • i.

  Raad: de gemeenteraad van de Gemeente Zoetermeer.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 3 genoemde doel en zal alleen ingezet worden om verzoeken van maatschappelijke organisaties om lokale ondersteuning te toetsen aan de hand van de in artikel 5 genoemde drempelvoorwaarden.

 • 2. Subsidie wordt verstrekt

  • a.

   Voor zover Rijksmaatregelen, zowel generiek als binnen de sectoren, onvoldoende zijn om continuïteit te waarborgen;

  • b.

   Als een maatschappelijke organisatie niet in aanmerking komt voor enkele of alle in lid a genoemde maatregelen;

  • c.

   Wanneer overige financiële en niet financiële ondersteuning onvoldoende is om continuïteit van de maatschappelijke organisatie en haar dienstverlening te waarborgen.

Artikel 3. Doel subsidieregeling

Verstrekken van subsidies binnen deze subsidieregeling is erop gericht om te voorkomen dat continuïteits- en/of liquiditeitsproblemen ontstaan bij Zoetermeerse organisaties, doordat door de energiecrisis de veel hogere energielasten niet meer op te brengen zijn vanuit de reguliere exploitatie, terwijl betalingsverplichtingen (ook aan de gemeente) doorlopen. Dit om de economische en maatschappelijke infrastructuur van de stad draaiende te houden en te zorgen dat Zoetermeerse organisaties die daar een rol in spelen via een overbrugging deze crisisperiode door kunnen komen.

 • 1.

  In deze regeling

  • a.

   Worden de criteria en vormen van ondersteuning aangewezen, waardoor het door de raad beschikbaar gestelde budget kan worden besteed door het college;

  • b.

   Wordt zorggedragen voor een snelle besluitvorming, zonder grote administratieve lasten voor zowel aanvrager als gemeente;

  • c.

   Wordt het gelijkheidsbeginsel gegarandeerd, waardoor gelijke gevallen, gelijk behandeld worden. Dit laat onverlet dat maatwerk in sommige gevallen noodzakelijk blijft en mogelijk is;

  • d.

   Wordt gewaarborgd dat financiën op een effectieve en efficiënte manier worden besteed;

  • e.

   Wordt een goede verantwoording van de gemeentelijke uitgaven achteraf gewaarborgd.

Artikel 4. Subsidieontvanger

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, dient de subsidieaanvrager tenminste te voldoen aan de volgende vereisten:

 • a.

  De aanvrager is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon;

 • b.

  De aanvrager is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die haar diensten verricht in Zoetermeer.

Artikel 5. Drempelvoorwaarden

Aanvragen worden afgewezen voor zover zij niet voldoen aan de volgende criteria:

 • 1.

  De maatschappelijke instelling biedt diensten die passen binnen/aansluiten op de doelen van de huidige programmabegroting van de gemeente Zoetermeer.

 • 2.

  De aanvraag is gericht op de opvang van de negatieve financiële effecten voor de aanvrager veroorzaakt door de energiecrisis en hierdoor stijgende energieprijzen.

 • 3.

  De maatschappelijke instelling heeft een beroep gedaan op alle landelijke, regionale of lokale financiële ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn.

 • 4.

  De maatschappelijke instelling heeft alle mogelijke maatregelen om de energiekosten te verminderen onderzocht en wanneer van toepassing verricht óf zal deze nog verrichten;

 • 5.

  Continuïteit van de maatschappelijke organisatie na verstrekking van de incidentele financiële ondersteuning is aannemelijk.

 • 6.

  De door de energiecrisis ontstane financiële problemen zijn acuut.

  • a.

   De maatschappelijke instelling moet zonder incidentele ondersteuning haar activiteiten beëindigen. Dit criterium moet gelezen worden met in acht neming van lid 5 en lid 6.b. van dit artikel.

  • b.

   Een weerstandsreserve ter grootte van 10% van de jaaromzet, bedoeld voor normale bedrijfsrisico’s, en bestemmingsreserves (met concrete bestemming) blijven buiten beschouwing bij de beoordeling van het uitsluitingscriterium in lid 6.a. van dit artikel.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen uitsluitend de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

   Het verschil tussen de energielasten over de aangevraagde periode en diezelfde periode in het meest recent representatieve jaar, mits het energieverbruik in de periode waarover subsidie wordt aangevraagd als redelijk is te beschouwen en, tot maximaal het (verwachte) exploitatietekort over het betreffende boekjaar;

  • b.

   Het verschil tussen de energielasten in de huurlasten over de aangevraagde periode en diezelfde periode in het meest recent representatieve jaar, wanneer de energiekosten aantoonbaar worden doorgerekend in de huurlasten en, tot maximaal het (verwachte) exploitatietekort over het betreffende boekjaar;

 • 2. Subsidie als bedoeld in artikel 3 kan uitsluitend aangevraagd worden over de volgende perioden:

  • a.

   Juli 2022 tot en met december 2022;

  • b.

   Januari 2023 tot en met maart 2023;

  • c.

   April 2023 tot en met juni 2023;

 • 3. Het college kan besluiten de perioden waarover subsidie kan worden aangevraagd te wijzigen. Wijzigingen worden via publicatie in het Gemeenteblad bekendgemaakt.

Artikel 7. Hoogte van de Subsidie

De hoogte van de te verlenen subsidie wordt gebaseerd op een beoordeling van de gegevens, zoals opgenomen in artikel 11, en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond en wijze van verdeling

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college heeft het subsidieplafond vastgesteld op: € 1.000.000.

 • 2. Het college kan besluiten het subsidieplafond te wijzigen. Wijzigingen worden via publicatie in het Gemeenteblad bekendgemaakt.

Artikel 9. Beoordelingscriteria

 • 1. Aanvragen worden ambtelijk in behandeling genomen aan de hand van het bij deze regeling gevoegde Afwegingskader.

 • 2. Alleen aanvragen die voldoen aan alle criteria, inclusief de drempelvoorwaarden genoemd in artikel 5, kunnen voor ondersteuning en/of subsidie in aanmerking komen.

Artikel 10. Wijze van verdeling

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond is bereikt. Als de aanvraag incompleet is, wordt de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb in gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. De datum van ontvangst van de aanvraag is de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag en subsidieverlening

Artikel 11. De Aanvraag

 • 1. De aanvrager legt via de website van de gemeente de volgende gegevens over:

  • a.

   Een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier, wat de volgende elementen bevat;

   • a.

    Een omschrijving van de inspanningen die u heeft verricht of nog gaat verrichten, om uw energieverbruik te verminderen;

   • b.

    Officieel document van uw energieleverancier, verhuurder, of de gemeente Zoetermeer met daarop een afrekening en overzicht van uw energieverbruik over de periode waarvoor u subsidie vraagt;

   • c.

    Officieel document van uw energieleverancier, verhuurder, of de gemeente Zoetermeer met daarop een afrekening en overzicht van uw energieverbruik over het voorafgaande meest representatieve jaar, terug tot uiterlijk 2019;

   • d.

    Een overzicht van de landelijke, regionale of lokale maatregelen waar u recht op heeft en een aanvraag heeft ingediend;

   • e.

    Uw realisatiecijfers over 2021 en 2022 (exploitatierekening en balans);

   • f.

    Een begroting van het boekjaar 2023, met hierop een toelichting waarin u de gevolgen van de hogere energiekosten op uw maatschappelijke organisatie toelicht.

  • b.

   Een kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • c.

   Een kopie (of foto) van uw bankpas met het nummer van de rekening waarnaar wij de subsidie kunnen overmaken.

Artikel 12. Aanvraagtermijn

 • 1. Een subsidieaanvraag over de periode juli 2022 tot en met december 2022 kan uiterlijk tot en met 1 mei 2023 worden ingediend.

 • 2. Een subsidieaanvraag over de geldende perioden in 2023, als bedoeld in artikel 6.2, kan uiterlijk tot 31 december 2023 worden ingediend.

Artikel 13. Beslistermijn

Het college beslist conform de Awb zo spoedig mogelijk na indienen van de (volledige) aanvraag, zoals genoemd in artikel 11.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 14. Verplichtingen

Aan de subsidieverlening wordt de volgende verplichting verbonden:

 • 1.

  De subsidieontvanger doet meteen schriftelijke melding van wijzigingen ten aanzien van (de ingediende stukken die betrekking hebben op) zijn financiële situatie, waaronder het verkrijgen van andere vormen van publiek of private steun of financiering, voor zover die meer bedraagt dan 10% van het verleende subsidiebedrag.

Hoofdstuk 5 Betaling en verantwoording

Artikel 15. Betaling, verantwoording en vaststelling

 • 1. Een subsidie vanuit deze subsidieregeling wordt direct bij subsidieverlening vastgesteld, met uitzondering van toepassing van lid 2 en 3 van dit artikel.

 • 2. In geval van een subsidiebedrag groter dan € 100.000 en nog geen definitieve jaarcijfers wordt een voorlopige subsidie verstrekt en vindt subsidievaststelling achteraf plaats op basis van realisatiecijfers. De subsidieontvanger doet binnen 4 maanden na afloop van de subsidieperiode of het boekjaar een aanvraag tot vaststelling.

 • 3. De verleende subsidie kan worden gecorrigeerd naar aanleiding van de wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 14 van deze regeling.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing voor de subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen. Toepassing van het voorgaande wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt verslag gedaan aan de raad.

Hoofdstuk 6 Slot

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst;

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 15 juli 2024;

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Hulp energiekosten voor stichtingen en verenigingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari.

De secretaris,

B.J. Huykman

De burgemeester,

M. Bezuijen