Besluit aanwijzen specifiek elektronisch kanaal voor indiening/verzending van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) langs elektronische weg

Geldend van 09-02-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzen specifiek elektronisch kanaal voor indiening/verzending van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) langs elektronische weg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,

alsook de burgemeester van de gemeente Hulst, in hoedanigheid van burgemeester,

alsook de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Hulst,

overwegende:

 • -

  dat op grond van artikel 4.1 Wet open overheid (Woo) een verzoek ook elektronisch kan worden verzonden op een door het bestuursorgaan aangegeven wijze;

 • -

  dat een bestuursorganen op grond van artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nadere eisen mag stellen aan het gebruik van de elektronische weg;

 • -

  dat een bestuursorgaan op grond van artikel 4:4 Awb voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier vast kan stellen, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift; en,

 • -

  dat het vaststellen van een formulier het ordelijk verloop van de behandeling van Woo-aanvragen dient.

gelet op artikel 4.1 van de Wet open overheid en artikel 2:15 en artikel 4:4 van de Awb;

Besluit:

 • 1.

  Dat voor indiening/verzending van elektronische verzoeken op grond van de Woo alléén gebruik kan worden gemaakt van het hiervoor bedoelde webformulier “Contactformulier Wet Open Overheid”, dat kan worden ingevuld op de website van de gemeente Hulst; én dat ingediende Woo-verzoeken via andere elektronische kanalen niet in behandeling worden genomen.

 • 2.

  Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

alsook door de burgemeester van de gemeente Hulst, in hoedanigheid van burgemeester;

alsook door de heffingsambtenaar;

alsook door de invorderingsambtenaar;

telkens voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

zulks op 24 januari 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst

De secretaris,

De burgemeester,

De Burgemeester van de gemeente Hulst, in hoedanigheid van burgemeester,

De heffingsambtenaar van de gemeente Hulst,

De invorderingsambtenaar van de gemeente Hulst