Regeling vervalt per 01-03-2028

Subsidieregeling Groene Daken Amersfoort

Geldend van 01-03-2023 t/m 29-02-2028

Intitulé

Subsidieregeling Groene Daken Amersfoort

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

gelezen het Gemeentelijk Rioleringsplan Amersfoort d.d. 22 juni 2021;

overwegende dat het gewenst is het aanbrengen van groene daken te stimuleren, omdat door het aanbrengen van groene daken meer hemelwater lokaal wordt vastgehouden en het rioolstelsel minder wordt belast, dat biodiversiteit en verblijfs- en luchtkwaliteit verbeteren, en dit helpt hittestress te verminderen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aan- of bijgebouw: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak, waarbij het hoofdgebouw in de geldende ruimtelijke plannen is bestemd voor wonen;

 • b.

  Asv : Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

 • c.

  bedrijfsvastgoed: een gebouw of voor mensen toegankelijk bouwwerk met een dak, dat in de geldende ruimtelijke plannen is aangewezen voor de functiegroep bedrijven, dienstverlening, kantoren of detailhandel;

 • d.

  biodivers vegetatiepakket: vegetatiepakket dat voor meer dan 30% bestaat uit kruiden en bloemen;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort;

 • f.

  de-minimisverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de de-minimisverordening;

 • g.

  de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun en Verordening (EU) nr, 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L352);

 • h.

  eigenaar: eigenaar van een woning of pand, zijnde opstaller, erfpachter, vruchtgebruiker of gerechtigde tot een appartementsrecht als genoemd in artikel 5:106 van het Burgerlijk Wetboek;

 • i.

  gebouw: bedrijfsvastgoed, maatschappelijk vastgoed, woongebouw of aan- of bijgebouw;

 • j.

  groen dak: een dak zonder gebruiksfunctie, met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een filterlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag;

 • k.

  maatschappelijk vastgoed: een gebouw of voor mensen toegankelijk bouwwerk met een dak dat in de geldende ruimtelijke plannen is aangewezen voor maatschappelijke voorzieningen;

 • l.

  onderneming: onderneming als bedoeld in artikel 2 van de de-minimisverordening;

 • m.

  sedumpakket: vegetatiepakket dat hoofdzakelijk bestaat uit sedumsoorten;

 • n.

  topappartement: deel van een gebouw, dat in de bovenste bouwlaag direct onder het dak van dat gebouw is gesitueerd, waarop een appartementsrecht rust en waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht;

 • o.

  VvE: Vereniging van Eigenaars; een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 5:106 Burgerlijk wetboek;

 • p.

  waterbergend vermogen: het verschil in gewicht tussen een m2 droog groen dak en een m2 met water verzadigd groen dak, uitgedrukt in liters per m2;

 • q.

  woningcorporatie: een toegelaten instellingen in de zin van artikel 19 van de Woningwet en een samenwerkingsvennootschap als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Woningwet;

 • r.

  woongebouw: een gebouw of voor mensen toegankelijk bouwwerk met een dak dat in de geldende ruimtelijke plannen is aangewezen voor wonen;

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor een investering bestemd voor een groen dak in de gemeente Amersfoort:

 • a.

  op een dak van een woongebouw of aan- of bijgebouw, dat niet in eigendom is van een woningcorporatie;

 • b.

  op een dak van maatschappelijk vastgoed of bedrijfsvastgoed of een woning die in eigendom is van een woningcorporatie.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1. In aanvulling op artikel 10 van de Asv komen alleen de kosten van de aanschaf van de materialen voor het groene dak in aanmerking voor subsidie.

 • 2. In aanvulling op artikel 10 van de Asv komen de volgende kosten niet in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   kosten van de aanleg van het groene dak;

  • b.

   kosten voor het bouwen of veranderen van het dak om het geschikt te maken voor een groen dak;

  • c.

   kosten die zijn gemaakt voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag

 • 1. Voor een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder a, gelden de volgende aanvraagperiodes:

  • a.

   1 maart 2023 vanaf 9:00 uur tot en met 31 oktober 2023;

  • b.

   1 maart 2024 vanaf 9:00 uur tot en met 31 oktober 2024;

  • c.

   1 maart 2025 vanaf 9:00 uur tot en met 31 oktober 2025;

  • d.

   1 maart 2026 vanaf 9:00 uur tot en met 31 oktober 2026.

 • 2. Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder b, wordt ingediend in de periode van 1 maart 2023 vanaf 9:00 uur tot en met 31 oktober 2026.

Artikel 5 Eisen aan de aanvrager

 • 1. Subsidie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, kan enkel worden aangevraagd door:

  • a.

   de eigenaar van een woongebouw of aan- of bijgebouw, niet zijnde een woningcorporatie;

  • b.

   de huurder van een woongebouw, aan- of bijgebouw, of topappartement;

  • c.

   een VvE.

 • 2. Subsidie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, kan enkel worden aangevraagd door:

  • a.

   de eigenaar of huurder van maatschappelijk vastgoed;

  • b.

   de eigenaar of huurder van bedrijfsvastgoed;

  • c.

   een woningcorporatie.

Artikel 6 Europees kader bij subsidies aan woningcorporaties

Voor zover een woningcorporatie activiteiten uitvoert die op grond van deze subsidieregeling voor subsidie in aanmerking komen, betreffen het Diensten van Algemeen Economisch belang als bedoeld in artikel 47 van de Woningwet. Het betreft een additionele, specifieke vergoeding in aanvulling op de compensatie die is genoemd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Artikel 7 Eisen aan de aanvraag

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd door het indienen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, dat is te vinden op www.amersfoort.nl/subsidiegroendak.

 • 2. Het aanvraagformulier bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van:

  • a.

   Een gespecifieerde offerte, waaruit in ieder geval blijkt:

   • i.

    de kosten per m2 van de materialen voor een groen dak;

   • ii.

    het te realiseren aantal m2 aan groen dak;

   • iii.

    het waterbergend vermogen van het groene dak in liters per m2;

   • iv.

    de aard van het vegetatiepakket en het percentage kruiden en bloemen per m2;

  • b.

   een kleurenfoto van de bestaande situatie van het dak waarop een groen dak zal worden gerealiseerd;

  • c.

   indien de aanvrager een rechtspersoon is een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • d.

   indien de aanvrager een onderneming is, niet zijnde een woningcorporatie die een DAEB uitvoert, een volledig ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring.

 • 3. Indien de aanvraag betrekking heeft op een gebouw waarvan de aanvrager niet de eigenaar is, gaat de aanvraag tevens vergezeld van toestemming van de eigenaar van het gebouw waarop het groene dak wordt gerealiseerd.

 • 4. Indien het gebouw waarop het groene dak wordt aangelegd is aangewezen als een gemeentelijk of rijksmonument, dient bij de aanvraag tevens de omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van het groene dak te worden overgelegd.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie van de gemeente Amersfoort bedraagt:

  • a.

   voor een groen dak met een waterbergend vermogen van ten minste 15 en maximaal 49 liter per m2 en voorzien van een sedumpakket, ten hoogste € 20,- per m2;

  • b.

   voor een groen dak met een waterbergend vermogen van ten minste 50 liter per m2 en voorzien van een sedumpakket, ten hoogste € 30,- per m2;

  • c.

   voor een groen dak met een waterbergend vermogen van ten minste 15 en maximaal 49 liter per m2 en voorzien van een biodivers vegetatiepakket, ten hoogste € 30,- per m2;

  • d.

   voor een groen dak met een waterbergend vermogen van ten minste 50 liter per m2 en voorzien van een biodivers vegetatiepakket, ten hoogste € 40,- per m2.

 • 2. De subsidie bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal €20.000,-.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond voor de subsidie bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, vast op:

  • a.

   € 100.000,- voor 2023;

  • b.

   € 100.000,- voor 2024;

  • c.

   € 100.000,- voor 2025;

  • d.

   € 100.000,- voor 2026.

 • 2. Het college kan besluiten het restant van het subsidieplafond in 2023, 2024 of 2025 toe te voegen aan het subsidieplafond voor het opvolgende jaar.

 • 3. Het college stelt het subsidieplafond voor de subsidie bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, vast op € 600.000,-.

 • 4. Het college kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het plafond wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd, en;

  • b.

   de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 5. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 6. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 10 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 12 van de Asv verstrekt het college geen subsidie:

 • a.

  als uit de aanvraag blijkt dat het waterbergend vermogen van het groene dak minder bedraagt dan 15 liter per m2;

 • b.

  als de aanvraag ziet op minder dan 6 m2 aan groen dak;

 • c.

  als het college voor dezelfde kosten reeds subsidie heeft verstrekt;

 • d.

  als aan de aanvrager in dezelfde aanvraagperiode de subsidie bedoeld in artikel 2 reeds is verleend;

 • e.

  door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd;

 • f.

  als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • g.

  als aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd

 • h.

  indien tegen de aanvrager een bevel uitstaat tot terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun.

Artikel 11 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 12 Bevoorschotting

Als het verleende subsidiebedrag meer dan € 1.000,- bedraagt, wordt bij de verlening voor maximaal 90% bevoorschot.

Artikel 13 Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen op grond van de Asv is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  ervoor zorg te dragen dat binnen 6 maanden na verlening van de subsidie het groene dak is aangelegd;

 • b.

  een heldere en inzichtelijke administratie te voeren en deze gedurende 12 maanden na de vaststelling van de subsidie te bewaren;

 • c.

  de activiteiten op zodanige wijze uit te voeren dat de subsidie op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is verstrekt.

Artikel 14 Aanvraag tot vaststelling en vaststelling van de subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 19, tweede lid, van de Asv dient de subsidieontvanger de aanvraag tot vaststelling in nadat het groene dak is aangelegd, maar in ieder geval binnen 7 maanden nadat de subsidie verleend is.

 • 2. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend met het daarvoor bestemde vaststellingsaanvraagformulier, dat is te vinden op www.amersfoort.nl/subsidiegroendak.

 • 3. In aanvulling op artikel 19a van de Asv dient de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling de volgende documenten in:

  • a.

   Een kleurenfoto van het aangelegde groene dak, genomen vanuit dezelfde positie als de kleurenfoto bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b;

  • b.

   Een kopie van de factuur of facturen van de kosten van de aanschaf van de materialen voor het groene dak;

  • c.

   Een kopie van het betaalbewijs van de facturen van de kosten van de aanschaf van de materialen voor het groene dak.

 • 4. De subsidie wordt vastgesteld op ten hoogste het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling Groene Daken, zoals vastgesteld op 12 januari 2021 en gewijzigd op 15 februari 2022, wordt ingetrokken.

 • 2. De Subsidieregeling Groene Daken, zoals vastgesteld op 12 januari 2021 en gewijzigd op 15 februari 2022, blijft van toepassing op subsidies die op grond van die subsidieregeling zijn verleend of vastgesteld.

 • 3. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 maart 2023.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Groene Daken Amersfoort.

 • 5. Indien van toepassing: Deze subsidieregeling wordt per 1 maart 2028 ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2023.

De secretaris,

De burgemeester,

Toelichting subsidieregeling

Inleiding

Amersfoort werkt aan het vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad. Door het vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad passen we ons aan het veranderende klimaat aan. De subsidieregeling Groene Daken Amersfoort stelt in totaal €1.000.000,- beschikbaar voor het aanleggen van groene daken.

Hoe dragen groene daken bij aan een gezondere en leefbare stad?

 • Ze vangen regenwater op en voeren dit vertraagd af naar het riool;

 • Dragen bij aan biodiversiteit;

 • Warmen de onderliggende ruimte en stad minder op;

 • Verbeteren de luchtkwaliteit;

 • Verminderen geluidshinder;

 • Verhogen het rendement van op het groene dak geplaatste zonnepanelen;

 • Bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad.

Ervaringen uit de voorgaande jaren vragen aanpassing van de regeling, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. De doelgroep van de Subsidieregeling Groene Daken 2023-2026 voor de aanleg van groene daken is uitgebreid. Naast woningen komen ook bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed in aanmerking voor subsidie voor het vergroenen van het dak. En met toestemming van de eigenaar, kunnen nu ook huurders subsidie aanvragen. Ook is de indieningstermijn verlengd en het maximum bedrag per aanvraag vergroot. Verder is er een hoger subsidiebedrag per m2 te krijgen als wordt gekozen voor de aanleg van een groen dak met een groot waterbergend vermogen en/of een biodivers vegetatiepakket.

Klimaatadaptatie draagt bij aan uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Daarom zal het stimuleren van de aanleg van groene daken via de exploitatie ten laste komen van de rioolheffing. We geven hiermee invulling aan het Gemeentelijk Rioleringsplan Amersfoort.

Staatssteuntoets

Er is sprake van staatssteun als aan de vijf cumulatieve criteria van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is voldaan. Voor de subsidies op grond van deze regeling die aan ondernemingen worden verstrekt kan niet worden uitgesloten dat aan al deze vijf criteria wordt voldaan. Toch is er bij subsidie op grond van deze regeling geen sprake van ongeoorloofde staatssteun. Enerzijds omdat subsidie op grond van deze regeling alleen wordt verleend indien aan de voorwaarden van Verordening (EU) van de Europese Commissie met nr. 1407/2013 van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (de De-minimisverordening) en Verordening (EU) nr, 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L352) (de Agrarische De-Minimisverordening) wordt voldaan. Anderzijds omdat voor woningbouwcorporaties de activiteiten waarvoor deze subsidie wordt verstrekt vallen onder de Dienst van Algemeen Economisch Belang waarmee deze organisaties zijn belast en de compensatie in overeenstemming is met het besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (DAEB Vrijstellingsbesluit).

Wat betreft de subsidies die onder de De-minimisverordening of de Agrarische De-minimisverordening vallen, deze kunnen het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen of dreigen te vervalsen omdat het om een beperkt bedrag gaat (maximaal € 200.000 respectievelijk € 20.000,- in een periode van drie opeenvolgende belastingjaren). Bij subsidies op grond van deze regeling wordt aan de voorwaarden van de De-minimisverordening en de Agrarische De-minimisverordening voldaan, omdat er geen subsidies worden verstrekt boven de € 200.000 respectievelijk €20.000,- en de aanvrager voor verlening een de-minimisverklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de De-minimisverordening en de Agrarische De-minimisverordening, moet indienen.

Wat betreft de woningcorporaties is de subsidie in overeenstemming met het DAEB Vrijstellingsbesluit, onder meer omdat de subsidie per m2 een stuk lager ligt dan de daadwerkelijke kosten voor een groen dak en de subsidie op werkelijke kosten wordt vastgesteld, waarmee overcompensatie wordt voorkomen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Aan- en bijgebouw: Het groene dak hoeft niet op de woning zelf geplaatst te worden, maar mag ook op een aan- of bijgebouw aangelegd worden. Met deze definitie is aangesloten bij de definitie die in de ruimtelijke plannen van de gemeente Amersfoort wordt gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanbouw aan de woning, een schuurtje of garage, of een carport of overkapping.

Asv : De Asv is in de subsidieregeling gedefinieerd, omdat die ook van toepassing is op de subsidies die op grond van deze subsidieregeling worden verstrekt. Daar waar met deze subsidieregeling wordt afgeweken van de Asv, gaat de subsidieregeling voor. Voor een volledig overzicht van alle gemeentelijke bepalingen die gelden voor een op grond van deze subsidieregeling verstrekte subsidie is het noodzakelijk om ook naar de Asv te kijken.

Bedrijfsvastgoed: Voor de definitie van bedrijfsvastgoed is aangesloten bij de wijze waarop in de ruimtelijke plannen van de gemeente Amersfoort bedrijfsvastgoed wordt bestemd. Het groene dak kan worden aangelegd op het hoofdgebouw, maar mag ook op aan- of bijgebouwen bij het hoofdgebouw worden aangelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanbouw, schuur of overkapping.

Biodivers vegetatiepakket: Een groen dak moet zijn voorzien van een vegetatiepakket. Hiervoor wordt vaak sedum gebruikt, maar dit heeft een lagere waarde voor de biodiversiteit dan kruiden en bloemen. Er is sprake van een biodivers vegetatiepakket, als dat voor tenminste 30% bestaat uit kruiden en bloemen.

De-minimisverklaring: Ondernemingen die geen woningcorporatie zijn moeten bij hun aanvraag een de-minimisverklaring voegen. Deze is te vinden op de website van de gemeente.

Groen dak: Een groen dak is alleen een groen dak in de zin van deze subsidieregeling als het uit al de componenten bestaat die in de definitie zijn genoemd.

Maatschappelijk vastgoed: Voor de definitie van maatschappelijk vastgoed is aangesloten bij de wijze waarop in de ruimtelijke plannen van de gemeente Amersfoort maatschappelijk vastgoed wordt bestemd. Het groene dak kan worden aangelegd op het hoofdgebouw, maar mag ook op aan- of bijgebouwen bij het hoofdgebouw worden aangelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanbouw, schuur of overkapping.

Onderneming: Er kan een verschil zijn tussen wat in het spraakgebruik wordt verstaan onder een onderneming, en wat er met een onderneming wordt bedoeld in het kader van deze subsidieregeling.

Onder onderneming verstaat de Europese Commissie elke entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. In artikel 2, tweede lid, van de de-minimisverordening wordt uiteengezet wanneer er sprake is van een zelfstandige onderneming.

Dat betekent dat een BV een onderneming kan zijn, maar ook een zzp’er of een eenmanszaak. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen een onderneming vormen. Dat er geen winstoogmerk is (zoals bij een stichting) is niet relevant.

De vraag of een subsidieaanvrager een onderneming is, is van belang voor de toepassing van de De-minimisverordening. In dat kader is ook van belang dat indien twee ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden, het voor de toepassing van de de-minimisverordening zo kan zijn dat deze ondernemingen als één zelfstandige onderneming worden gezien. Bij het invullen van de Verklaring de-minimissteun wordt een onderneming geacht daar rekening mee te houden. Onder de de-minimisverordening kan ook steun vallen die is vervat in leningen en garantstellingen, waarbij het mogelijk is om deze, onder voorwaarden, ook toe te passen op leningen en garantstellingen die langer dan drie jaar lopen. De voorwaarden hiervoor zijn uiteengezet in artikel 4 van de de-minimisverordening.

Woongebouw: Voor de definitie van woongebouw is aangesloten bij de wijze waarop in de ruimtelijke plannen van de gemeente Amersfoort woningen worden bestemd.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van de subsidieregeling is hemelwater lokaal vasthouden, biodiversiteit en verblijfs- en luchtkwaliteit verbeteren, en hittestress te verminderen, hetgeen onder meer bereikt kan worden door het aanleggen van groene daken in de gemeente Amersfoort. Er is voor gekozen om met deze subsidie een bijdrage te leveren in de kosten van de investering in een groen dak.

In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen een groen dak dat op een woongebouw en de daarbij behorende aan- en bijgebouwen wordt aangelegd en een groen dak dat op bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed wordt aangelegd. De reden daarvoor is dat de omvang van een dak van bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed in de regel groter is dan dat van een woongebouw, en omdat voor beide soorten vastgoed verschillende plafondbedragen beschikbaar zijn gesteld.

Ook is onderscheid gemaakt naar woningen die in eigendom zijn van een woningcorporatie, en andere woningen. De reden daarvoor is dat een aanvraag van een woningcorporatie veel vierkante meter aan groen dak zal omvatten en daardoor een groot beslag op het subsidieplafond zal leggen, zodat ervoor is gekozen deze aanvragen ten laste te laten komen van het hoogste subsidieplafond.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Asv wordt subsidie uitsluitend verstrekt in verband met kosten die doelmatig zijn, redelijkerwijs nodig zijn voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten, en rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. Omdat de Asv ook geldt voor de subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt, geld deze bepaling ook voor deze subsidieregeling.

Er is voor gekozen uitsluitend de kosten van de aanschaf van de materialen voor een groen dak te subsidiëren, omdat dit het meest direct verband houdt met de doelstellingen van de regeling.

In het tweede lid zijn de soorten kosten opgenomen waarvoor geen subsidie wordt verstrekt.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor de kosten van het aanleggen van het groene dak. Evenmin wordt subsidie verstrekt voor de kosten die eventueel gemaakt worden voor het beoordelen of het dak geschikt is voor het aanleggen van een groen dak. Ook kosten die zijn gemaakt voordat de subsidie is aangevraagd komen niet voor subsidie in aanmerking. De gemeente wenst alleen subsidie te verstrekken als dat nodig is om de ontwikkeling te laten plaatsvinden. Indien een aanvrager voor het moment van aanvraag de activiteiten al heeft uitgevoerd blijkt daaruit dat de subsidie voor deze aanvrager niet noodzakelijk is.

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag

Voor groene daken op woongebouwen en de daarbij behorende aan- en bijgebouwen is jaarlijks een aanvraagperiode van 8 maanden vastgesteld. Voor groene daken op bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed is een doorlopende aanvraagperiode vastgesteld. Dit hangt samen met de verschillende plafondbedragen die voor deze soorten bebouwing zijn toegekend.

Artikel 5 Eisen aan de aanvrager

Een eigenaar en huurder van een woongebouw of aan- of bijgebouw bij een woongebouw kan de subsidie aanvragen, en een Vereniging van Eigenaren. Dat houdt in dat een eigenaar van een topappartement de subsidie niet zelf kan aanvragen. De reden daarvoor is dat de eigenaar van een appartementsrecht geen eigenaar is van het dak, maar dat gezamenlijk is met alle andere appartementseigenaren in het gebouw. Die zijn verenigd in de Vereniging van Eigenaren, zodat alleen die een aanvraag kan indienen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat een eigenaar van een appartement niet tegen zijn zin geconfronteerd kan worden met een groen dak op het gebouw waarin hij een appartementsrecht bezit.

Artikel 6 Europees kader bij subsidies aan woningcorporaties

Ten aanzien van steun die aan woningcorporaties wordt verleend ten behoeve van hun taak op het gebied van sociale huurwoningen geldt het DAEB-vrijstellingsbesluit. Ingevolge de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 zijn woningcorporaties onder andere belast met het in stand houden van en treffen van voorzieningen aan haar woongelegenheden en maatschappelijk vastgoed. Het aanleggen van een groen dak valt daar onder. Op grond van artikel 5, tweede lid, van het DAEB-vrijstellingsbesluit mag voor de uitvoering van deze taak maximaal tien jaar compensatie worden verleend, mits het compensatiebedrag niet hoger is dan nodig ter dekking van de nettokosten daarvan. Omdat de subsidie voor een groen dak ruim onder de kosten ervan ligt, is hieraan voldaan.

Artikel 7 Eisen aan de aanvraag

Op de website van de gemeente staat een digitaal formulier waarmee de subsidie moet worden aangevraagd. Om te kunnen bepalen of een aanvraag aan het gestelde doel voldoet is het nodig dat bij het aanvraagformulier verschillende documenten overlegd worden. Alleen op basis van deze complete documenten kan worden bepaald of aan het vereiste is voldaan en in hoeverre de doelen bereikt worden.

Uit de offerte maken wij op wat de kosten per vierkante meter groen dak zijn, en hoeveel vierkante meter gerealiseerd zal gaan worden. Ook moet uit de offerte het waterbergend vermogen per vierkante meter groen dak blijken, omdat bij een groter waterbergend vermogen een hoger bedrag aan subsidie verleend kan worden. Datzelfde geldt voor de aard van het vegetatiepakket en het percentage kruiden en bloemen.

Uit de kleurenfoto van het dak maken wij op dat er nog geen groen dak is aangelegd. Ook gebruiken wij de foto om deze ten behoeve van de vaststelling te vergelijken met de foto van het aangelegde dak.

Van rechtspersonen vragen wij een recent uittreksel uit het Handelsregister zodat beoordeeld kan worden of degene die de aanvraag ondertekent daartoe bevoegd is. Omdat de subsidie staatssteun oplevert voor ondernemingen, vragen wij ook een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring. Deze verklaring is te vinden op www.amersfoort.nl/deminimis.

Wij hebben een verklaring van toestemming nodig van de eigenaar van het dak als de aanvrager niet de eigenaar is, maar bijvoorbeeld de huurder. Dit formulier is te vinden op www.amersfoort.nl/subsidiegroendak.

Omdat een groen dak niet zonder vergunning mag worden aangelegd op een monument, vragen wij ook de omgevingsvergunning mee te sturen. Hiermee controleren wij of het groene dak daadwerkelijk en binnen de termijn van 6 maanden aangelegd kan worden.

Artikel 8 Hoogte subsidie

In dit artikel wordt het subsidiebedrag per vierkante meter gegeven. Dat bedrag verschilt naar gelang de aard van het groene dak, en daarmee de mate van bijdrage aan de doelstellingen van de subsidie. Een groen dat met een hoger waterbergend vermogen kost ook meer, zodat het subsidiebedrag voor een dergelijk dak hoger is. Datzelfde geldt voor een groen dak met een biodivers vegetatiepakket ten opzichte van een sedumpakket, zodat de subsidie voor het eerstgenoemde dak hoger ligt.

Per aanvrager kan maximaal € 20.000,- aan subsidie worden verstrekt, wat omgerekend naar het maximale subsidiebedrag per m2 tot een maximaal subsidiabel aantal m2 leidt. Dit betekent niet dat er op een gebouw niet meer m2 groen dak mag worden aangelegd dan dat de subsidie dekt.. Hier is voor gekozen om te zorgen dat niet het gehele subsidieplafond aan één aanvrager kan worden uitgekeerd, maar er in ieder geval een aantal verschillende aanvragers in aanmerking kan komen voor de subsidie.

Artikel 9 Subsidieplafond

In dit artikel wordt het totaal budget (‘het subsidieplafond’) vermeld dat beschikbaar is voor de uitvoering van deze regeling binnen het aangegeven tijdvak. Als dit plafond bereikt is, dan kunnen er geen subsidies meer worden verleend op basis van de regeling.

Om te waarborgen dat het college alleen overgaat tot verlaging van subsidieplafonds als die verlaging ook daadwerkelijk werking heeft, zijn deze leden opgenomen. Het komt er op neer dat een subsidieplafond alleen kan worden verlaagd ten aanzien van aanvragen die zijn ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Naast de gronden opgenomen in de Asv worden subsidieaanvragen die voldoen aan één van de hier opgesomde redenen afgewezen.

Als het groene dak een lager waterbergend vermogen heeft dan 15 liter per m2 wordt de aanvraag afgewezen. Een dergelijk dak draagt te weinig bij aan het bereiken van de doelen van deze subsidieregeling.

Als de aanvraag ziet op minder dan 6 m2 wordt geen subsidie verstrekt, omdat dan de kosten van het verstrekken van de subsidie niet opwegen tegen de daarmee te dienen doelen.

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen of te ontvangen als er al eerder subsidie is verstrekt voor de kosten van de aanschaf van de materialen voor het groene dak. Dit wordt bezien vanuit de locatie van het groene dak. Met andere woorden, als een aanvrager een groen dak heeft aangelegd op een bepaald adres, en vervolgens verhuist en op een nieuw adres ook een groen dak wenst aan te leggen, dan is het mogelijk ook voor het groene dak op het nieuwe adres subsidie te ontvangen.

De staatsteunregels vereisen dat geen staatssteun mag worden verstrekt als de ontvanger ervan eerst nog onterecht ontvangen staatssteun moet terugbetalen.

Artikel 11 Wijze van verdeling

Het beschikbare budget aan subsidiegeld – het subsidieplafond – wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Let op dat een aanvraag pas in de rangschikking wordt opgenomen als alle benodigde documenten zijn aangeleverd. Het heeft daarom geen zin om alvast een aanvraag te doen en later de benodigde documenten aan te leveren.

Artikel 12 Bevoorschotting

Omdat het voor sommige aanvragers lastig kan zijn om alle kosten voor het groene dak voor te schieten, is de gemeente bereid om een voorschot te verstrekken van het verleende subsidiebedrag als dat bedrag meer dan € 1.000,- bedraagt. Onder dit bedrag wegen de administratieve kosten van het bevoorschotten niet op tegen het bedrag aan voorschot.

Let op dat als bij de vaststelling blijkt dat u recht heeft op een lager bedrag aan subsidie dan het bedrag dat als voorschot is verstrekt, dit verschil wordt teruggevorderd.

Artikel 13 Verplichtingen

Het groene dak moet binnen zes maanden nadat de aanvrager de verleningsbeschikking heeft ontvangen aangelegd zijn. Mocht dat onverhoopt niet haalbaar zijn – bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte – dan kan de subsidieontvanger schriftelijk, zoals via mail, verzoeken om verlenging van deze termijn. Dat kan alleen als de termijn van 6 maanden nog niet verstreken is. De gemeente zal aangeven of een verzoek om uitstel wordt gehonoreerd en met hoeveel tijd de termijn wordt opgerekt.

Indien het groene dak niet binnen de termijn is aangelegd wordt het gehele subsidiebedrag teruggevorderd.

Als subsidieontvanger bent u verplicht om een heldere administratie te voeren, en de administratie in ieder geval 12 maanden te bewaren. Ook moet u de subsidie doelmatig inzetten, hetgeen bijvoorbeeld inhoudt dat u direct de juiste materialen aanschaft. Als u een miskoop doet kunnen die kosten niet gesubsidieerd worden.

Artikel 14 Aanvraag tot vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode stellen wij het recht op subsidie vast. Om te kunnen beoordelen of de subsidieontvanger daadwerkelijk recht heeft op het verleende bedrag hebben wij een aantal documenten nodig. Omdat het groene dak binnen maximaal 6 maanden moet worden aangelegd, vinden wij het redelijk dat de aanvraag tot vaststelling binnen een maand daarna ingediend moet zijn. Voor het indienen van de vaststellingsaanvraag moet een digitaal formulier worden gebruikt.

Bij de vaststellingsaanvraag moet een aantal documenten worden aangeleverd, aan de hand waarvan wij het recht op subsidie vaststellen.

De kleurenfoto van het aangelegde dak moet uit dezelfde hoek zijn genomen als de kleurenfoto die bij de aanvraag is gevoegd, zodat wij kunnen controleren of het groene dak op het dak is aangelegd waarvoor de aanvraag is gedaan.

De factuur en het betaalbewijs hebben wij nodig om te kunnen beoordelen of de kosten waarvoor de subsidie is verstrekt daadwerkelijk gemaakt zijn, en of het aantal vierkante meter groen dak waarvoor de subsidie is aangevraagd inderdaad is gekocht.

Als de kosten per m2 lager liggen dan het bedrag per m2 dat aan subsidie is verstrekt, dan stellen wij de subsidie ook lager vast.

Artikel 15 Slotbepalingen

Hier worden de ingangsdatum, roepnaam en intrekking van de subsidieregeling behandeld. Ook wordt de eerder geldende Subsidieregeling Groene Daken ingetrokken.