Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10-01-2023, PZH-2022-823198121 (DOS-2022-0000146), houdende instelling van hoofdstembureaus in de kieskringen binnen de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de verkiezing van de leden van Provinciale Staten 2023 (Besluit instelling hoofdstembureaus Zuid-Holland 2023)

Geldend van 28-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10-01-2023, PZH-2022-823198121 (DOS-2022-0000146), houdende instelling van hoofdstembureaus in de kieskringen binnen de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de verkiezing van de leden van Provinciale Staten 2023 (Besluit instelling hoofdstembureaus Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

gelet op artikel E11 van de Kieswet;

overwegende:

 • -

  dat met ingang van 1 januari 2023 de Kieswet gewijzigd is, waarbij in Artikel E11 wordt bepaald dat voor elke verkiezing van leden van provinciale staten in een provincie welke in meerdere kieskringen is verdeeld, door gedeputeerde staten in elk van die kieskringen een hoofdstembureau wordt ingesteld;

 • -

  dat op 15 maart 2023 een verkiezing zal plaatsvinden van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland;

 • -

  dat de provincie in vier kieskringen verdeeld is;

 • -

  dat Provinciale Staten van Zuid-Holland in eerdere besluitvorming de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam hebben aangewezen als vestigingsplaats voor de hoofdstembureaus van de kieskringen binnen de provincie Zuid-Holland;

besluiten:

Artikel 1 Instelling hoofdstembureaus

Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland 2023 worden ten behoeve van de vier kieskringen binnen de provincie Zuid-Holland hoofdstembureaus ingesteld, met als vestigingsplaatsen Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling hoofdstembureaus Zuid-Holland 2023

Ondertekening

Den Haag, 10 januari 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit,

voorzitter

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

secretaris